ESM käyt­ti ai­kai­sem­min Anyg­raa­fin Do­rik­sen toi­mi­tus­jär­jes­tel­mää ja AP­ro­fi­tin il­moi­tus­jär­jes­tel­mää. Neon myö­tä pal­ve­li­met ja tie­to­kan­ta siir­ret­tiin yri­tyk­sen Tuu­su­lan toi­mi­pai­kas­ta Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­nin pal­ve­lui­hin Jy­väs­ky­lään, sa­mal­la kun il­moi­tus­jär­jes­tel­mä yh­dis­tet­tiin kon­ser­nin yh­tei­seen tie­to­kan­taan.

Ete­lä-Suo­men Me­di­an tuot­teet ovat Aa­mu­pos­ti, Hel­sin­gin Uu­ti­set, Hy­vin­kään Viik­kou­u­ti­set, Imat­ra­lai­nen, Kes­ki-Uu­si­maa, Lap­peen­ran­nan Uu­ti­set, Län­si-Uu­si­maa, Län­si-Uu­si­maa Il­ta, Län­si­väy­lä, Mänt­sä­län Uu­ti­set, Nur­mi­jär­ven Uu­ti­set, Rii­hi­mä­en Seu­dun Viik­kou­u­ti­set, Si­poon Sa­no­mat, Tam­pe­re­lai­nen, Tur­ku­lai­nen, Tuu­su­lan­jär­ven Viik­kou­u­ti­set, Uu­si­maa, Van­taan Sa­no­mat, Vih­din Uu­ti­set, Aro­mi, Sha­ker, Even­to, Moot­to­ri, I love Lap­land, It In­va­li­di­liit­to, Kir­kon­seu­tu, Maint­world, Mat­kus Shop­ping, Mei­dän Suo­mi, Na­vi­ga­tor, Ota opik­si, Pa­ti­na, Pop­pi, Port of Hel­sin­ki Ma­ga­zi­ne, Port of Hel­sin­ki News, Pro­maint, So­lis­ti, Vav-vies­ti, Vi­siit­ti, 90 min, Il­ta­ma­ka­sii­ni ja Tal­lin­na24.

ESM ta­voit­taa 991 000 ete­lä­suo­ma­lais­ta prin­tis­sä ja ver­kos­sa, työl­lis­tää noin 300 työn­te­ki­jää 18 eri paik­ka­kun­nal­la ja on osa Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­nia.

Ete­lä-Suo­men Me­dia käyt­tää Anyg­raa­fin en­na­koi­van työn­ku­lun kon­sep­tia kai­kis­sa sa­no­ma- ja kau­pun­ki­leh­tien toi­mi­tuk­sis­saan. Kaik­kia leh­tiä, pait­si Kes­ki-Uu­si­maa­ta, teh­dään Cit­rix-ym­pä­ris­tös­sä.

”Työn­kul­ku muut­tui heti”

Ete­lä-Suo­men Me­di­as­sa Neo-pro­jek­tia joh­ta­nut jul­kai­su­pääl­lik­kö Sil­ja Ten­hu­nen ker­too, et­tä pro­jek­tin en­sim­mäi­nen vai­he muut­ti heti esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dun suu­rien osa­pai­nos­leh­tien tait­toa ja ver­kon ja ku­va­tuo­tan­non työn­kul­kua.

Mit­kä oli­vat tär­keim­mät pe­rus­te­lut siir­tyä Do­rik­ses­ta Ne­oon?

– Ha­lu­sim­me Neon käyt­töön mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti, jot­ta pää­sem­me ke­hit­tä­mään oh­jel­maa sa­maan ai­kaan leh­tien seu­raa­vien si­säl­tö­uu­dis­tus­ten suun­nit­te­lun kans­sa. Ta­voit­tee­na oli, et­tä kaik­ki käy­tän­nön työs­sä vas­taan­tu­le­vat oi­val­luk­set pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään, kun työ­ta­po­ja läh­de­tään vuon­na 2016 muut­ta­maan.

– Va­lin­nas­sa pai­noi myös leh­tien no­pea kas­vu ver­kos­sa: esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Uu­ti­set rik­koi jou­lu­kuus­sa ver­kos­sa 210 000 viik­ko­lu­ki­jan ra­jan. Neo tar­vit­tiin käyt­töön heti, jot­ta pys­tym­me ke­hit­tä­mään myös toi­mi­tus­ten verk­ko­jul­kai­sua.

Mit­kä oli­vat haas­ta­vim­mat ai­heet muu­tok­ses­sa?

– Yh­tä­kään jär­jes­tel­mää ei voi ot­taa käyt­töön vain jär­jes­tel­män suun­nit­te­li­joi­den vuok­si tai ta­voit­tei­den ta­kia. Oh­jel­man käyt­tä­jien on ym­mär­ret­tä­vä, mik­si muu­tos teh­dään nyt, mi­hin sil­lä py­ri­tään en­si vuon­na ja mi­ten jär­jes­tel­mää ai­o­taan ke­hit­tää.

– Haas­ta­vin­ta tä­män­kal­tai­sis­sa hank­keis­sa ei ole tek­ni­nen on­nis­tu­mi­nen, vaan kes­ke­ne­räi­syy­den sie­tä­mi­nen ja ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­ta ja hah­mot­ta­mi­nen niin, et­tä teh­dyt rat­kai­sut ei­vät sul­je pois tu­los­sa ole­via tar­pei­ta.

– Myös käyt­tä­jien kou­lu­tus on avai­na­se­mas­sa. Jos yk­sit­täi­nen käyt­tä­jä ei vie­lä puo­len vuo­den pääs­tä käyt­töö­no­tos­ta tun­ne, et­tä uu­si jär­jes­tel­mä on hel­pot­ta­nut hä­nen ar­ke­aan, muu­tos ei ole on­nis­tu­nut.

Muut­tui­ko muu kun jär­jes­tel­mä ja lai­teym­pä­ris­tö, esi­mer­kik­si työ­ta­vat ja työn­kul­ku?

– Kyl­lä. Vaik­ka toi­mi­tus­jär­jes­tel­män vaih­don ta­voit­tee­na oli pääs­tä käyt­tä­mään ja ke­hit­tä­mään Neoa mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti, jär­jes­tel­män vaih­to muut­taa – ja sen kuu­luu­kin muut­taa – työ­ta­po­ja. Neo-pro­jek­tin en­sim­mäi­nen vai­he muut­ti heti esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dun suu­rien osa­pai­nos­leh­tien tait­toa ja ver­kon ja ku­va­tuo­tan­non työn­kul­kua.

Muu­tos oli Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa iso pro­jek­ti, joka to­teu­tet­tiin ly­hy­es­sä ajas­sa. Mi­ten se oli mah­dol­lis­ta?

– Toi­mi­tus­jär­jes­tel­män vaih­don yh­tey­des­sä vaih­de­taan usein myös leh­tien ul­ko­a­sua ja for­maat­tia. Ete­lä-Suo­men Me­di­an leh­dis­sä pro­jek­ti to­teu­tet­tiin toi­sin: toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä vaih­det­tiin en­nen seu­raa­vaa si­säl­tö- ja ul­ko­a­su-uu­dis­tus­ta. Tämä mah­dol­lis­ti ta­val­lis­ta ri­pe­äm­män siir­ty­män.

Mit­kä ovat siir­ty­mi­sen jäl­keen kes­kei­sim­mät ko­ke­muk­set?

– Kun pit­kään käy­tös­sä ol­lut toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä vaih­de­taan, osa tu­tuis­ta­kin työ­ta­vois­ta voi tun­tua vie­rail­ta. Tämä on hyvä muis­taa myös kou­lu­tus­vai­hees­sa – ope­tuk­ses­sa ei voi kes­kit­tyä vain sii­hen, mikä muut­tuu. Mu­ka­na on pi­det­tä­vä ai­na myös ne työ­vai­heet, joi­hin muu­tok­sia ei tule.

– Tämä on meil­le jär­jes­tel­mien suun­nit­te­li­joil­le tois­tu­va op­pi­mi­sen paik­ka ja pal­jas­taa, mit­kä jo ai­em­min ope­tel­lut asi­at vaa­ti­vat vie­lä ker­taus­ta ja mit­kä ei­vät.

Mi­ten käyt­tä­jät ovat ot­ta­neet muu­tok­sen vas­taan?

– Neo-pro­jek­tin en­sim­mäi­nen vai­he on­nis­tui, kos­ka käyt­tä­jät oli­vat val­mii­ta vaih­toon – vaik­ka se osui vuo­den vilk­kaim­paan ai­kaan ja ai­ka­tau­lu oli poik­keuk­sel­li­nen.

– Jär­jes­tel­mäp­ro­jek­ti ei kui­ten­kaan kos­kaan pää­ty käyt­töö­not­toon, vaan al­kaa sii­tä. Sik­si koko pro­jek­tin tär­kein vai­he on vas­ta alus­sa: mi­ten ra­ken­nam­me Ne­os­ta te­ki­jöi­den kans­sa jär­jes­tel­män, jol­la teem­me sel­lai­sia tuot­tei­ta kuin ha­lu­am­me, ja vie­lä uu­del­la ta­val­la.

On­ko jo mie­tit­ty ke­hi­tysp­ro­jek­tin seu­raa­via ai­hei­ta?

– Kyl­lä. Lä­hi­vuo­sien suu­rin haas­te ei ole vain se, kuin­ka kiin­nos­ta­vaa leh­teä pys­tym­me te­ke­mään lu­ki­joil­le tai mil­lai­sia di­gi­tuot­tei­ta tar­vit­sem­me verk­koon. Yk­si suu­ris­ta haas­tei­ta on prin­tin tuo­tan­top­ro­ses­sin di­gi­la­ti­soin­ti.

– Toi­mi­tuk­set tar­vit­se­vat jat­kos­sa en­tis­tä enem­män ai­kaa mo­ni­ka­na­vai­seen te­ke­mi­seen ja laa­duk­kaan print­ti­si­säl­lön tuot­ta­mi­seen. Tämä vaa­tii työp­ro­ses­sien uu­dis­ta­mis­ta. En­na­koi­van tai­ton rin­nal­le on luo­ta­va li­sää var­sin­kin print­ti­leh­tien te­ke­mis­tä jou­he­voit­ta­via työ­ka­lu­ja ja -ta­po­ja.

– Heti seu­raa­va as­kel on tuo­tan­to­tu­los­tuk­sen käyt­töö­not­to leh­dis­sä, jois­sa pai­noon tu­los­te­taan pai­noon­me­noil­toi­na sa­to­ja si­vu­ja muu­ta­mas­sa tun­nis­sa. Sen jäl­keen alam­me pe­ra­ta prin­tin te­kop­ro­ses­sia vai­he vai­heel­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä uu­dis­te­tut print­ti­leh­det vie­dään tuo­tan­toon vie­lä en­nen ke­sää.

Mon­ta­ko leh­teä teh­dään ja mon­ta­ko si­vua tu­los­te­taan par­haim­pi­na päi­vi­nä?

– Prin­tis­sä vii­kon vilk­kaim­mat päi­vät ovat maa­nan­tai, tiis­tai, tors­tai ja per­jan­tai eli oi­ke­as­taan vain kes­ki­viik­koi­sin ja vii­kon­lop­pui­sin pai­noon ei tu­los­te­ta sa­maan ai­kaan usei­ta sa­no­ma- ja kau­pun­ki­leh­tiä.

– Esi­mer­kik­si tors­tai­na 17.12. pai­noon läh­ti nel­jän ti­lat­ta­van sa­no­ma­leh­den (Aa­mu­pos­tin kak­si osa­pai­nos­ta, Kes­ki-Uu­si­maa, Län­si-Uu­si­maa, Uu­si­maa) li­säk­si Hel­sin­gin Uu­tis­ten kol­me osa­pai­nos­ta, Van­taan Sa­no­mien kak­si osa­pai­nos­ta, vaih­to­si­vul­li­nen Län­si­väy­lä, Tur­ku­lai­nen, Nur­mi­jär­ven Uu­ti­set ja Mänt­sä­län Uu­ti­set. Tämä tar­koit­ti yli 320 si­vua. Nor­mi-il­ta.

Kon­ser­nin il­moi­tus­jär­jes­te­mä yh­dis­tyi

Ete­lä-Suo­men Me­dia on osa Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­nia, jos­sa Neoa ovat jo en­nes­tään käyt­tä­neet maa­kun­ta­leh­det Kes­ki­suo­ma­lai­nen ja Sa­von Sa­no­mat. Tänä syk­sy­nä kon­ser­nis­sa siir­ryt­tiin myös yh­tei­seen il­moi­tus­jär­jes­tel­mään. AP­ro­fit on nyt käy­tös­sä Sa­von Sa­no­mis­sa, Ete­lä-Suo­men Me­di­as­sa, Om­nip­res­sis­sä sekä Kes­ki­suo­ma­lai­ses­sa, eli yh­teen­sä 60:ssa leh­des­sä. Neo- ja AP­ro­fit-käyt­tä­jiä löy­tyy siis koko kon­ser­nis­ta jo noin 500.

Mer­kit­tä­vä osa lop­pu­vuo­den Neo-pro­jek­tia oli il­moi­tus­jär­jes­tel­mä AP­ro­fi­tin yh­dis­tä­mi­nen Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­nin yh­tei­seen tie­to­kan­taan, jol­loin kaik­ki asi­ak­kuu­teen, myyn­nin oh­jauk­seen ja seu­ran­taan, il­moi­tus­va­raus­ten ja ma­te­ri­aa­lin­hal­lin­taan, las­ku­tuk­seen ja ra­por­toin­tiin liit­ty­vät tie­dot seu­ra­si­vat mu­ka­na.

– Siir­ty­mi­nen kes­ki­tet­tyyn il­moi­tus­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään mah­dol­lis­taa sa­man asi­ak­kuu­den käy­tön koko kon­ser­nis­sa, ai­don pa­ket­ti­myyn­tien hal­lin­nan ja kes­ki­te­tyn ma­te­ri­aa­li­val­mis­tuk­sen. Kon­ser­nin ty­tä­ry­ri­tys­ten edus­ta­mien leh­tien il­moi­tus­myyn­nit las­ku­te­taan il­moi­tus­myyn­nin suo­rit­ta­neen yh­ti­ön kaut­ta. AP­ro­fi­tiin ra­ken­ne­tun si­säi­sen las­ku­tuk­sen hal­lin­nal­la voi­daan tuot­taa si­säi­siä las­ku­ja ty­tä­ry­ri­tys­ten vä­lil­lä, ker­too Anyg­raa­fin sys­tee­mi­suun­nit­te­li­ja Mika Aal­to.

http://ete­la­suo­men­me­dia.fi/

Li­sä­tie­to­ja

Ete­lä-Suo­men Me­dia Oy, jul­kai­su­pääl­lik­kö Sil­ja Ten­hu­nen, sil­ja.ten­hu­nen[at]me­dia.fi.

Anyg­raaf Oy, (Neo) jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­ja Svan­te Ahl­roth, svan­te.ahl­roth[at]anyg­raaf.fi, puh 0424 2217 350.

Anyg­raaf Oy, (AP­ro­fit) sys­tee­mi­suun­nit­te­li­ja Mika Aal­to, mika.aal­to[at]anyg­raaf.fi, puh 0424 2217 700.