Neon myö­tä käyt­töö­no­te­taan en­na­koi­van tai­ton kon­sep­ti. Ai­em­min leh­tiä on teh­ty Anyg­raa­fin Do­ris-toi­mi­tus­jär­jes­tel­mäl­lä. Leh­dis­sä on käy­tös­sä myös Anyg­raa­fin AP­ro­fit-il­moi­tus­jär­jes­tel­mä ja CPro­fit-le­vik­ki­jär­jes­tel­mä.

”Neo oli meil­le luon­te­va va­lin­ta, kos­ka olem­me käyt­tä­neet Anyg­ra­fin tuot­tei­ta jo vuo­sia. Haas­ta­vas­sa mark­ki­na­ym­pä­ris­tös­sä tar­vit­sem­me jär­jes­tel­män, joka tai­puu mo­neen, te­hos­taa tuo­tan­toa ja on luo­tet­ta­va. Meil­lä on myös var­sin laa­ja tek­ni­nen yh­teis­työ TS-kon­ser­nin kans­sa, joka myös on Neo-talo. Lop­pu­jen lo­puk­si va­lin­tam­me oli hy­vin­kin yk­sin­ker­tai­nen”, to­te­aa Åbo Un­der­rät­tel­se­rin pää­toi­mit­ta­ja Pär Lan­dor.

Åbo Un­der­rät­tel­ser on vii­si ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vä ruot­sin­kie­li­nen pai­kal­lis­leh­ti, jon­ka le­vik­ki­a­lu­et­ta ovat Tur­ku, Kaa­ri­na, Pa­rai­nen ja Ke­mi­ön­saa­ri ja le­vik­ki noin 6.600 kpl. Åbo Un­der­rät­tel­ser on Suo­men van­hin yhä il­mes­ty­vä sa­no­ma­leh­ti; en­sim­mäi­nen nu­me­ro il­mes­tyi vuon­na 1824. Leh­teä jul­kai­see För­lags Ab Syd­väst­kus­ten, jon­ka omis­ta­jiin kuu­luu muun mu­as­sa Åbo Aka­de­min sää­tiö. För­lags Ab Syd­väst­kus­ten jul­kai­see myös kak­si­kie­lis­tä Par­gas Kun­gö­rel­ser - Pa­rais­ten Kuu­lu­tuk­set –leh­teä, joka il­mes­tyy vii­kot­tain ja jon­ka le­vik­ki on noin 4.500 kpl.

Åbo Un­der­rät­tel­ser

Li­sä­tie­to­ja:

Har­ry Ser­lo, Åbo Un­der­rät­tel­ser, har­ry.ser­lo [at] au­me­dia.fi

San­na Ko­va­sii­pi, Anyg­raaf Oy, san­na.ko­va­sii­pi [at] anyg­raaf.fi