Tuo­te­ke­hi­tys

Anyg­raa­fin lii­ke­vaih­dos­ta suun­na­taan jat­ku­vas­ti yli 20 % tuo­te­ke­hi­tyk­seen.

Jat­ku­vuus

Mo­nien asi­ak­kai­den kans­sa on teh­ty yh­teis­työ­tä jo yli 20 vuot­ta.

Asi­a­kas­läh­töi­nen ajat­te­lu­ta­pa

Kii­tet­ty jär­jes­tel­mä­tu­ki pe­rus­tuu alan huip­pua edus­ta­vaan asi­an­tun­te­muk­seen ja vä­lit­tö­mään asi­a­kas­kon­tak­tiin. Yh­teis­työs­sä asi­ak­kaan kans­sa et­si­tään en­tis­tä pa­rem­pia työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­ta­po­ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Use­at ke­hi­ty­si­de­at tu­le­vat asi­ak­kail­ta

Ko­ke­mus

Pit­kä ko­ke­mus asi­a­kas­kun­nan toi­mi­a­las­ta an­taa hy­vät mah­dol­li­suu­det tu­kea asi­a­kas­ta kai­kis­sa jär­jes­tel­män elin­kaa­ren vai­heis­sa.

Ko­ti­mai­suus

Anyg­raa­fin stra­te­gia on pi­tää tuo­te­ke­hi­tys lä­hel­lä asi­a­kas­kun­taa. Tuo­te­ke­hi­tys on ket­te­rää, täs­mäl­lis­tä ja no­pe­aa.

Anyg­raaf nu­me­roi­na

Pe­rus­tet­tu 1996 (Anyg­raaf Oy), 1998 (Anyg­raaf AB), 2001 (Anyg­raaf USA Inc.)

Hen­ki­lö­kun­taa noin 50 (Suo­mi, Ruot­si, USA)

Noin 80 hen­ki­löä työs­ken­te­lee päi­vit­täin Anyg­raaf-kon­ser­nis­sa ja jäl­leen­myy­jien pal­ve­luk­ses­sa.

Asen­nuk­sia yli 20 maas­sa

Yli 400 in­no­va­tii­vis­ta asi­a­ka­sor­ga­ni­saa­ti­o­ta

Yli 15 000 lop­pu­käyt­tä­jää