Äly­käs vä­li­muis­ti

Suu­rin in­no­vaa­tio on pal­ve­li­men äly­käs vä­li­muis­ti (in­tel­li­gent con­tent cac­he). Kos­ka verk­ko­pal­ve­lun käyt­tä­jien lu­ke­ma si­säl­tö ha­e­taan suo­raan sa­mas­ta tie­to­kan­nas­ta, kuin si­säl­lön­tuo­tan­nos­sa käy­te­tään, mi­ni­moi­daan pal­ve­li­men ra­si­tus­ta vä­li­muis­til­la. Äly­käs vä­li­muis­ti ja­kaa ajan­ta­sais­ta, eri lait­teil­le op­ti­moi­tua si­säl­töä no­pe­as­ti ja jär­ke­väs­ti ja jul­kai­sun ul­ko­a­su muo­dos­tuu vas­ta lait­tees­sa lu­ku­het­kel­lä.

Res­pon­sii­vi­nen, op­ti­moi­tu ja no­pe­as­ti päi­vit­ty­vä ul­ko­a­su

Kos­ka si­säl­tö ja ul­ko­a­su on ero­tet­tu toi­sis­taan täy­del­li­ses­ti, voi­daan hyö­dyn­tää vii­mei­sim­piä se­lain­ten omi­nai­suuk­sia: HTML5-, ja­vasc­ript- ja CSS-tek­nii­koi­ta ul­ko­a­sun luo­mi­ses­sa eri­lai­sil­le lu­ku­lait­teil­le ja se­lai­mil­le. Äly­käs vä­li­muis­ti lä­het­tää lait­teel­le jär­jes­tel­män au­to­maat­ti­ses­ti op­ti­moi­man si­säl­tö­pa­ke­tin. Ne­o­Di­rect mu­kaut­taa ku­vat ja vi­de­ot au­to­maat­ti­ses­ti käy­tet­tä­vän lait­teen vaa­ti­muk­sien pe­rus­teel­la. Ul­ko­a­su ja si­säl­tö mu­kau­tu­vat res­pon­sii­vi­ses­ti lai­te­koon mu­kaan.

NeoDirectillä toteutettujen verkkosivujen ulkoasu ja toiminnallisuudet suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnittelun painopiste on mobiilissa, mutta sivut skaalautuvat myös muille päätelaitteille.

NeoDirectillä toteutettujen verkkosivujen ulkoasu ja toiminnallisuudet suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnittelun painopiste on mobiilissa, mutta sivut skaalautuvat myös muille päätelaitteille.

Si­säl­lön help­po pa­ke­toin­ti

Kun verk­ko­jul­kai­se­mi­nen on sau­ma­ton osa si­säl­lön­tuo­tan­top­ro­ses­sia, voi­daan si­säl­tö­jä pa­ke­toi­da ja jul­kais­ta ul­ko­a­sul­li­ses­ti eri muo­dois­sa hel­pos­ti. Kun si­säl­tö­pa­ke­tin muo­dos­ta­mi­nen on vai­va­ton­ta, voi­daan pa­ke­toin­ti teh­dä si­säl­lön­tuot­ta­jien voi­min, kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja no­pe­as­ti, il­man eril­lis­tä tek­nis­tä hen­ki­lös­töä. Uu­den jul­kai­sun te­ke­mi­seen käy­tet­ty ai­ka las­ke­taan mie­luum­min tun­neis­sa kuin päi­vis­sä tai kuu­kau­sis­sa! Pa­ke­toin­nis­sa voi­daan myös huo­mi­oi­da vii­mei­seen saak­ka lu­ki­jap­ro­fi­loin­ti ja muo­dos­taa jul­kai­sut jopa yk­si­lö­ta­sol­le as­ti rää­tä­löi­tyi­nä si­säl­tö­ko­ko­nai­suuk­si­na.

Kiin­nos­ta­via ar­tik­ke­lei­ta:

Lo Me­dia ePa­per

Vak­ka-Suo­men si­vus­to

Pai­kal­lis­leh­ti tup­la­si kä­vi­jät ver­kos­sa