Plan­ner yh­dis­tää toi­mi­tuk­sel­li­sen suun­nit­te­lun, ai­neis­ton tuo­tan­to­ku­lun sekä il­moi­tus­va­rauk­sen ja -si­joi­tuk­sen seu­ran­nan sa­maan ai­kaan.

Plan­ne­ris­sa voi­daan:

• mää­ri­tel­lä jul­kai­su tai jul­kai­sut sekä jul­kai­su­jen il­mes­ty­mis­ka­len­te­ri, pai­no­ko­ne­a­se­tuk­set (ajo­ta­vat), osas­tot ja tee­mat, ra­ken­teet, ar­kit ja si­vu­mal­lit

• hal­li­ta il­moi­tus­va­rauk­sia ja -si­joit­te­lua, yk­sit­täi­siä si­vu­ja, de­ad­li­ne-ajan­koh­tia sekä si­vu­jen, il­moi­tus­ten, jut­tu­jen, tai­ton ja tu­los­tuk­sen ti­laa

• seu­ra­ta il­moi­tus- ja toi­mi­tuk­sel­li­sen ai­neis­ton mää­rää ja pro­sent­ti­o­suut­ta sekä si­vu­jen val­mis­tu­mis­ta ja tu­los­tus­ta.

Mo­ni­puo­li­set si­säl­lön ja ra­ken­tei­den suun­nit­te­lu­työ­ka­lut

• Au­to­ma­ti­soi­tu pe­rus­ra­ken­tei­den hal­lin­ta. Tuot­teen pe­rus­ra­ken­teet ja pe­rus­si­vu­mää­rä voi­daan luo­da Plan­ne­ris­sa au­to­maat­ti­ses­ti ha­lu­tuil­le jul­kai­su­päi­vil­le ha­lu­tul­la ul­ko­a­sul­la. Näin jo­kai­sen pai­net­ta­van tuot­teen pe­rus­ta­mi­nen ei vaa­di käyt­tä­jäl­tä kä­si­työ­tä.

• Jous­ta­va si­vu­mää­rän hal­lin­ta. Yk­sit­täi­sen tuot­teen tai il­mes­ty­mis­päi­vän si­vu­mää­rää voi­daan hal­li­ta myös kä­sin. Si­vu­jen li­sää­mi­nen ja vä­hen­tä­mi­nen sekä si­vu­jen paik­ko­jen vaih­ta­mi­nen on­nis­tuu vai­vat­to­mas­ti ja il­man, et­tä jo teh­ty­jä ai­neis­to­ja on tar­peen pois­taa. Käyt­tä­jä voi teh­dä muu­tok­set it­se.

• Jous­ta­vat si­säl­lön suun­nit­te­lu­vä­li­neet. Plan­ner tu­kee si­säl­lön suun­nit­te­lua ja tuo­tan­toa. Si­säl­töä voi­daan tuot­taa jul­kai­suun suo­raan ha­lut­tuun paik­kaan va­li­tul­la ul­ko­a­sul­la si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä Ne­os­sa. Ai­neis­ton tai­tos­sa voi­daan hyö­dyn­tää en­na­koi­vaa tait­toa tai tait­to voi­daan au­to­ma­ti­soi­da ha­lu­tul­ta osin.

• So­vel­tuu leh­tien jul­kai­suun ja kir­ja­tuo­tan­toon. Plan­ne­ria voi­daan käyt­tää ai­ka­kaus- ja sa­no­ma­leh­tien tuo­tan­non li­säk­si myös kir­jo­jen tuo­tan­nos­sa.

Jous­ta­va mai­non­nan­hal­lin­ta ja ai­neis­to­seu­ran­ta

• Au­to­ma­ti­soi­tu mai­non­nan­hal­lin­ta. Plan­ner on yh­dis­tet­tä­vis­sä il­moi­tus­myyn­ti­oh­jel­ma AP­ro­fi­tiin, jol­loin il­moi­tus­va­raus­ten teko, hal­lin­noin­ti ja il­moi­tus­si­joi­tus on jous­ta­vaa ja voi­daan au­to­ma­ti­soi­da ha­lu­tuil­ta osin. In­teg­raa­tio on mah­dol­lis­ta teh­dä myös kol­man­nen osa­puo­len jär­jes­tel­miin.

• Help­po­käyt­töi­set mai­non­nan si­joi­tus­työ­ka­lut. Il­moi­tus­va­raus­ten si­joit­ta­mi­nen, ai­neis­ton val­mis­tu­mi­sen seu­ran­ta ja il­moi­tus­ten tar­kas­tus on osa Plan­ne­rin pe­rus­toi­min­to­ja. Tämä mah­dol­lis­taa il­moi­tu­sai­neis­ton te­hok­kaan ja jous­ta­van seu­ran­nan ai­na va­rauk­ses­ta val­mii­seen ai­neis­toon as­ti. In­teg­raa­tio on kak­si­suun­tai­nen.

Au­to­ma­ti­soi­tu nä­köis­leh­ti­tuo­tan­to ja ar­kis­toin­ti

• Au­to­ma­ti­soi­tu nä­köis­leh­tien tuo­tan­to. Plan­ner on mah­dol­lis­ta yh­dis­tää myös ha­lut­tuun nä­köis­leh­ti­a­lus­taan, ku­ten Anyg­raa­fin eLeh­teen. Täl­löin ker­ran pai­noon lä­he­te­tyt si­vut ovat au­to­maat­ti­ses­ti käy­tös­sä myös nä­köis­leh­des­sä.

• Au­to­maat­ti­nen ar­kis­toin­ti. Plan­ne­ris­sa tuo­te­tut si­vut, si­säl­löt ja il­moi­tuk­set ar­kis­toi­tu­vat au­to­maat­ti­ses­ti Ne­oon ja AP­ro­fi­tiin, kun si­vut on tu­los­tet­tu pai­noon.

Tu­kee tai­ton au­to­ma­ti­soin­tia ja tait­to­kes­kus­työ­tä

• Sau­ma­ton in­teg­raa­tio In­De­sig­niin. Plan­ne­ris­sa teh­tä­vät si­vut voi­daan ava­ta sau­mat­to­mas­ti tait­to-oh­jel­ma In­De­sig­niin. Tämä mah­dol­lis­taa muun mu­as­sa vaa­ti­van ai­ka­kaus­leh­ti­tai­ton.

• Tu­kee myös en­na­koi­vaa tait­toa. Plan­ne­ris­sa on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää myös en­na­koi­vaa tait­toa, joka mah­dol­lis­taa si­säl­tö­jen kir­joit­ta­mi­sen suo­raan va­lit­tuun paik­kaan ja ha­lut­tuun ul­ko­a­suun käy­tös­sä ole­van ti­lan mu­kai­ses­ti. En­na­koi­vas­sa tai­tos­sa ju­tut ja sii­hen liit­ty­vät ele­men­tit, ku­ten ku­vat ja gra­fii­kat, on mah­dol­lis­ta esi­kat­sel­la jo kir­joi­tus­vai­hees­sa Ne­os­sa. Tämä hel­pot­taa leh­den suun­nit­te­lua ja no­peut­taa tait­toa.

• Uu­sia omi­nai­suuk­sia: mah­dol­lis­taa pai­ne­tun leh­den au­to­maat­ti­sen tai­ton. En­na­koi­va tait­to on yh­dis­tet­tä­vis­sä myös en­na­koi­vaan ul­ko­a­su­va­lin­taan, jos­sa verk­ko edel­lä teh­dyl­le si­säl­löl­le va­li­taan au­to­maat­ti­ses­ti sil­le so­pi­va pai­ne­tun leh­den ul­ko­a­su. Mal­lin myö­tä pai­ne­tun leh­den tait­toa voi­daan au­to­ma­ti­soi­da ja va­paut­taa näin ai­kaa si­säl­lön tuo­tan­toon ja edi­toin­tiin.

• Uu­sia omi­nai­suuk­sia: au­to­ma­ti­soi­tu usei­den si­vu­jen ker­ta­tu­los­tus pai­noon. Plan­ne­ris­ta on mah­dol­lis­ta tu­los­taa pai­noon usei­ta eri si­vu­ja tuo­tan­to­tu­los­tuk­sel­la. Tuo­tan­to­tu­los­tuk­ses­sa val­mii­ta si­vu­ja ei tar­vit­se ava­ta tait­to-oh­jel­maan tu­los­tus­ta var­ten, vaan jär­jes­tel­mä huo­leh­tii va­lit­tu­jen si­vu­jen lä­het­tä­mi­ses­tä au­to­ma­tii­kal­la. Tämä no­peut­taa pai­ne­tun leh­den tuo­tan­toa.

So­vel­tuu usei­den jul­kai­su­jen kes­ki­tet­tyyn tuo­tan­toon

• Mo­ni­puo­li­set pai­nos­mal­lit. Plan­ne­rin avul­la voi­daan suun­ni­tel­la ja tuot­taa myös yh­del­le leh­del­le usei­ta eri ver­si­oi­ta eli pai­nok­sia. Tek­nis­tä pai­nos­mal­lia voi­daan hyö­dyn­tää myös usei­den eri jul­kai­su­jen tuo­tan­nos­sa. Mal­li on hyö­dyl­li­nen eri­to­ten sil­loin, kun pai­ne­tun leh­den tuo­tan­to on kes­ki­tet­ty leh­tien yh­tei­sel­le tait­to­kes­kuk­sel­le tai jul­kai­suis­sa on tois­tu­via yh­tei­siä si­vu­ja. Tek­ni­ses­sä pai­nos­mal­lis­sa leh­dil­lä voi ol­la eri­lai­nen jul­kai­su­ka­len­te­ri ja eri ul­ko­a­sut.

Lue myös: Kaa­kon Vies­tin­nän kaik­ki sa­no­ma­leh­det ko­ko­aa nyt yk­si print­ti­tii­mi; näin pai­nos­mal­li toi­mii leh­dis­sä

Ete­lä-Suo­men Me­di­an sa­no­ma­leh­det teh­dään nyt pai­nok­si­na – ”Yh­tei­set si­vut yh­del­lä tu­los­tuk­sel­la pai­noon”

• Li­sä­si­vu­ja nä­köis­leh­ti­tuot­tei­siin tai pelk­kä nä­köis­leh­ti. Plan­ne­rin pai­nos­mal­lin avul­la nä­köis­leh­teen on mah­dol­lis­ta tuot­taa si­vu­ja, joi­ta pai­ne­tus­sa leh­des­sä ei ole, tai leh­ti, jota ei jul­kais­ta lain­kaan pa­pe­ril­la. Mal­lia voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si ti­lat­ta­vien leh­tien liit­teis­sä, jot­ka ovat nä­köis­leh­ti­a­si­ak­kai­den lu­et­ta­vis­sa tai juh­la­py­hien li­sä­nu­me­rois­sa, jol­loin leh­ti il­mes­tyy säh­köi­se­nä myös sil­loin, kun pai­net­tua leh­teä ei ja­e­ta.

Sau­ma­ton in­teg­raa­tio: si­säl­lön­tuo­tan­to, mai­non­nan­hal­lin­ta, nä­köis­leh­ti, verk­ko, so­vel­luk­set

Si­säl­lön mo­ni­ka­na­va­hal­lin­ta

Me­di­a­myyn­nin­hal­lin­ta

Nä­köis­lehteä voi myös kuun­nel­la

Äly­käs verk­ko­jul­kai­se­mi­nen

Yl­lä­pi­to yh­des­sä so­vi­tul­la ta­val­la

• Mo­ni­puo­li­set yl­lä­pi­to­vaih­to­eh­dot. Jär­jes­tel­män yl­lä­pi­to voi­daan to­teut­taa yh­des­sä so­vit­ta­val­la ta­val­la.