Helppo maksumuuri eri palveluille

Helppo maksumuuri eri palveluille

Help­po­käyt­töi­nen mak­su­muu­ri di­gi­taa­li­sil­le tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le

CProfit tarjoaa digitaalisiin tuotteisiin maksumuurin, jonka avulla tilaajat pääsevät lukemaan maksullisia sisältöjä – kuten näköislehteä tai verkkopalvelun tilaajajuttuja – verkossa. Maksumuurin ulkoasu räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.

CProfit tarjoaa digitaalisiin tuotteisiin maksumuurin, jonka avulla tilaajat pääsevät lukemaan maksullisia sisältöjä – kuten näköislehteä tai verkkopalvelun tilaajajuttuja – verkossa. Maksumuurin ulkoasu räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.

Hoi­taa mak­su­muu­ri­tar­peet ja di­gi­taa­li­set asi­ak­kuu­det. CPro­fi­tin avul­la voi­daan hal­li­ta sekä pai­net­tu­jen tuot­tei­den et­tä di­gi­taa­lis­ten ka­na­vien asi­ak­kuuk­sia. Jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa mak­su­muu­rin käy­tön leh­den verk­ko­pal­ve­lus­sa, so­vel­luk­sis­sa ja nä­köis­leh­dis­sä si­ten, et­tä si­säl­tö on vai­vat­to­mas­ti ti­laa­jien käy­tös­sä. Eril­lis­tä kir­jau­tu­mis­jär­jes­tel­mää ei täl­löin tar­vi­ta.

It­se­pal­ve­lu­ra­ja­pin­ta ti­laus­ten te­koon ja asi­ak­kuu­te­si hoi­toon ver­kos­sa

CProfitin itsepalvelurajapinnan kautta lukijat voivat tilata lehden verkossa milloin tahansa. Tilausvaihtoehdot määritellään julkaisijan toiveiden mukaan.

CProfitin itsepalvelurajapinnan kautta lukijat voivat tilata lehden verkossa milloin tahansa. Tilausvaihtoehdot määritellään julkaisijan toiveiden mukaan.

Ti­laus­mah­dol­li­suus ver­kos­sa ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. CPro­fi­tin se­lain­poh­jai­sen it­se­pal­ve­lu­ra­ja­pin­nan kaut­ta asi­a­kas voi it­se teh­dä ver­kos­sa osoit­teen­muu­tok­sia ja ti­laus­kat­ko­ja sekä ti­la­ta tuot­tei­ta 24/7. Tie­dot tal­len­tu­vat tie­to­kan­taan joko suo­raan tai asi­a­kas­pal­ve­lun hy­väk­syn­nän kaut­ta.

Mo­ni­puo­li­set tuo­te- ja mak­su­vaih­to­eh­dot. It­se­pal­ve­lu­ra­ja­pin­ta mah­dol­lis­taa tuot­tei­den ti­laa­mi­sen jul­kai­si­jan ha­lu­a­mal­la ta­val­la mää­rä­a­jak­si, kes­to­ti­lauk­sen­sa, kam­pan­ja­hin­taan tai di­gi­tuot­teis­sa esi­mer­kik­si vuo­ro­kau­den ajak­si. Ti­laus­ten te­koon voi­daan yh­dis­tää myös jul­kai­si­jan ha­lu­a­mat mak­su­vaih­to­eh­dot.

Digi-, yh­dis­tel­mä- ja pa­pe­ri­ti­laus­ten help­po hal­lin­ta yh­des­sä pai­kas­sa

Asiakastietojen kautta on helppoa hallita voimassa olevia yhdistelmä-, paperi- ja digitilauksia sekä kääntää tuote uuteen laskutus- tai jakeluosoitteeseen joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Asiakastietojen kautta on helppoa hallita voimassa olevia yhdistelmä-, paperi- ja digitilauksia sekä kääntää tuote uuteen laskutus- tai jakeluosoitteeseen joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Kaik­ki ti­lauk­set yh­des­sä pai­kas­sa, ka­na­vas­ta riip­pu­mat­ta. CPro­fi­tin yh­dis­tel­mä-, pa­pe­ri- ja di­gi­ti­laus­ten hal­lin­ta ko­ko­aa yh­teen paik­kaan kaik­ki asi­ak­kaan ti­lauk­set – myös sil­loin, kun esi­mer­kik­si ver­kon ja nä­köis­leh­den lu­kuo­i­keus myy­dään mää­rä­a­jak­si, ku­ten vuo­ro­kau­dek­si.

Ti­laa­jan tar­pei­siin mu­kau­tu­va hin­noit­te­lu. Jär­jes­tel­mäs­sä on mah­dol­lis­ta mää­ri­tel­lä ti­lauk­sil­le esi­mer­kik­si eri­lai­sia ti­laus­jak­so­jen pi­tuuk­sia ja kyt­keä ti­lauk­siin kam­pan­joi­ta ja alen­nus­jak­so­ja, jot­ka huo­mi­oi­vat kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vat hin­nat.

Au­to­maat­ti­nen uu­sien ti­laus­jak­so­jen luon­ti. CPro­fit voi luo­da asi­ak­kaal­le au­to­maat­ti­ses­ti uu­den ti­laus­jak­son, jon­ka poh­ja­na on kul­loin­kin voi­mas­sa ole­va hin­nas­to.

Help­po ja­ke­lu- ja las­ku­tu­so­soit­tei­den kään­tö, joka voi­daan tal­len­taa py­sy­väs­ti tai ti­la­päi­ses­ti an­ne­tul­le ajan­jak­sol­le. Tar­vit­ta­es­sa CPro­fit voi au­to­maat­ti­ses­ti myös hy­vit­tää pe­ruu­te­tun ajan­jak­son leh­det tu­le­vil­le jak­soil­le.

Hel­pot työ­ka­lut asi­ak­kuuk­sien yl­lä­pi­toon – myös sil­loin, kun mää­rä­ai­kai­nen ti­laus kat­ke­a­mas­sa

Asiakastietojen kautta on helppoa hallita voimassa olevia yhdistelmä-, paperi- ja digitilauksia sekä kääntää tuote uuteen laskutus- tai jakeluosoitteeseen joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Asiakastietojen kautta on helppoa hallita voimassa olevia yhdistelmä-, paperi- ja digitilauksia sekä kääntää tuote uuteen laskutus- tai jakeluosoitteeseen joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Help­po­käyt­töi­nen asi­ak­kuuk­sien yl­lä­pi­to asi­ak­kaan yh­teys­hen­ki­löil­le ja asi­a­kas­tyy­peil­le.

Au­to­maat­ti­nen hä­ly­tys so­vi­tun yh­tey­de­not­to­ai­ka­ra­jan lä­hes­ty­es­sä. Kun asi­a­kas­kon­tak­ti­tie­dot on kyt­ket­ty asi­a­kas­re­kis­te­riin, hä­ly­tys toi­mii au­to­maat­ti­ses­ti. CPro­fi­tin hä­ly­tys­tä voi­daan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si mää­rä­ai­kais­ti­laus­ten päät­ty­mi­sen lä­hes­ty­es­sä.

Mah­dol­li­suus koh­den­net­tuun mark­ki­noin­tiin va­li­tul­le koh­de­ryh­mäl­le joko te­le­mark­ki­noin­ti­na, säh­kö­pos­til­la, asi­a­kas­kir­jei­nä tai uu­tis­kir­jei­nä. CPro­fi­tin kaut­ta koot­ta­via asi­a­kas­tie­to­ja voi­daan käyt­tää mo­ni­puo­li­ses­ti asi­ak­kai­den kon­tak­toin­nis­sa – niin, et­tä oi­kea vies­ti ta­voit­taa oi­ke­at asi­ak­kaat juu­ri ha­lu­tus­sa ka­na­vas­sa.

Ul­kois­ten ai­neis­to­jen help­po si­sään­lu­ku, jol­loin jär­jes­tel­mää voi­daan hyö­dyn­tää uu­sien asi­ak­kuuk­sien hank­ki­mi­ses­sa alus­ta al­ka­en. Jär­jes­tel­mään voi­daan tuo­da esi­mer­kik­si tie­dot alu­eel­le muut­ta­neis­ta ja seu­loa da­tas­ta pois ne asuk­kaat, joil­la on jo jo­kin tuot­teen ti­laus voi­mas­sa joko hen­ki­lö­tie­to­jen tai osoi­te­tie­to­jen pe­rus­teel­la.

Asiakkaille on mahdollista kohdentaa esimerkiksi sähköpostimainontaa tai järjestelmästä voidaan poimia ne entiset tilaajat, joille uutta tilausta halutaan tarjota puhelinmyyntikampanjassa. Kohdennus voidaan sitoa esimerkiksi määräaikaisen tilauksen päättymisrajan lähestymiseen.

Asiakkaille on mahdollista kohdentaa esimerkiksi sähköpostimainontaa tai järjestelmästä voidaan poimia ne entiset tilaajat, joille uutta tilausta halutaan tarjota puhelinmyyntikampanjassa. Kohdennus voidaan sitoa esimerkiksi määräaikaisen tilauksen päättymisrajan lähestymiseen.

Asi­a­kas­pal­ve­lul­le tuki pu­he­lin­jär­jes­tel­mäs­tä

Asi­ak­kaan pu­he­lin­nu­me­ro yh­dis­tet­tä­vis­sä au­to­maat­ti­ses­ti ti­laa­ja­re­kis­te­riin. Kun asi­a­kas soit­taa asi­a­kas­pal­ve­luun, jär­jes­tel­mä voi nou­taa au­to­maat­ti­ses­ti soit­ta­jan ti­lauk­set ja muut taus­ta­tie­dot esil­le. Toi­min­nal­li­suus edel­lyt­tää pu­he­lin­jär­jes­tel­mäl­tä ky­vyk­kyyt­tä kut­sua ul­kois­ta jär­jes­tel­mää se­lai­mes­sa..

Kat­ta­vat ra­por­tit voi­mas­sa ole­vis­ta ti­lauk­sis­ta, ti­laus­myyn­nis­tä, di­gi­tuot­tei­den käy­tös­tä ja pe­ruu­tus­ten syis­tä

Järjestelmän kautta on mahdollista seurata helposti esimerkiksi kuukausittaisia tilausmääriä ja yleisimpiä tilausperuutusten syitä joko yhdessä tai useammassa tuotteessa.

Järjestelmän kautta on mahdollista seurata helposti esimerkiksi kuukausittaisia tilausmääriä ja yleisimpiä tilausperuutusten syitä joko yhdessä tai useammassa tuotteessa.

Le­vi­kin­tar­kas­tuk­sen vaa­ti­mat ra­por­tit. Ra­por­tit löy­ty­vät CPro­fi­tis­ta hel­pos­ti lu­et­ta­vas­sa ja ha­lu­tul­la ta­val­la vi­su­a­li­soi­dus­sa muo­dos­sa.

Rää­tä­löi­tä­vis­sä asi­ak­kaan tar­pei­siin. Ra­por­tit voi­vat näyt­tää va­li­tul­ta ajan­jak­sol­ta ja ha­lu­tuis­ta tuot­teis­ta ja ka­na­vis­ta esi­mer­kik­si voi­mas­sa ole­vat ti­lauk­set, ti­laus­tuo­tot, ti­laus­myyn­nin avain­lu­vut ja pe­ruu­tus­ten ylei­sim­mät syyt.

Käy­tet­tä­vis­sä erik­seen tai pää­so­vel­luk­sen kans­sa. Ra­port­te­ja voi­daan lu­kea CPro­fi­tin pe­rus­työ­ti­las­sa tai erik­seen. Tämä hel­pot­taa tie­to­jen ja­ka­mis­ta koko or­ga­ni­saa­ti­os­sa – esi­mer­kik­si joh­dol­le, joka ei it­se le­vik­ki­jär­jes­tel­mää päi­vit­täin käy­tä.

Yh­dis­tet­tä­vis­sä Mic­ro­soft Of­fi­ce-so­vel­luk­siin ja säh­kö­pos­tei­hin. Jär­jes­tel­mäs­tä voi­daan lä­het­tää säh­kö­pos­tia ole­tus­säh­kö­pos­ti­oh­jel­man vä­li­tyk­sel­lä suo­raan, il­man ai­neis­to­jen eril­lis­tä ko­pi­oin­tia.

Tu­kee myös ul­koi­sia ai­neis­to­ja. CPro­fi­tiin voi­daan tuo­da tie­to­ja muis­ta so­vel­luk­sis­ta tai tie­dos­tois­ta tai tal­len­taa tie­to­ja esi­mer­kik­si csv- tai pdf-muo­toon.

Mo­ni­puo­li­nen tuo­te­hal­lin­ta, myös pai­ne­tun leh­den ir­to­nu­me­roil­le ja ti­laa­ja­lah­joil­le

Sel­keä jul­kai­su­ka­len­te­ri, jon­ka avul­la jo­kai­sel­le tuot­teel­le voi­daan luo­da mo­nia pai­nok­sia tar­peen mu­kaan. CPro­fi­tis­sa pai­nok­set voi­vat ol­la pe­rin­tei­siä leh­ti­jul­kai­su­ja tai säh­köi­ses­sä muo­dos­sa to­teu­tet­tu­ja.

Oma ti­laa­ja­lah­jo­jen hal­lin­ta ja va­ras­to­kir­jan­pi­to. CPro­fi­tis­sa jo­kai­sel­le ti­laa­ja­lah­jal­le voi­daan va­li­ta vas­taa­not­ta­ja erik­seen. Ti­laa­ja­lah­jo­jen hal­lin­nas­sa on myös lah­jo­jen va­ras­to­kir­jan­pi­to.

Help­po ir­to­nu­me­ro­myyn­nin hal­lin­ta. Jär­jes­tel­män kaut­ta voi­daan hal­li­ta ir­to­nu­me­roi­den mää­rää niin, et­tä mää­rä voi ol­la py­sy­vä, vaih­del­la jak­soit­tain tai vaih­tua päi­vit­täin.

Oma so­vel­lus ja­ke­lul­le

Mo­ni­puo­li­nen ja­ke­lun tuki. CPro­fit so­vel­tuu var­hais­ja­ke­lun (ni­met­tö­män ja­ke­lun), päi­vä­kan­non (ni­mel­li­sen ja­ke­lun) ja eri­lais­ten peit­to­ja­ke­lu­jen to­teu­tuk­seen. Tar­vit­ta­es­sa myös muut kuin var­si­nai­sen leh­den pos­ti­tuk­set voi­daan toi­mit­taa pai­noon ha­lu­tus­sa for­maa­tis­sa, esi­mer­kik­si ABC-la­ji­tel­tu­na.

Tu­kee Pos­tin la­jit­te­lu­pal­ve­lua

Pos­tin la­jit­te­lu­pal­ve­lun tuki sa­no­ma­leh­tien päi­vä- ja etä­ja­ke­lus­sa. CPro­fi­tin laa­jen­nu­so­sa, joka hoi­taa ni­pu­tus- ja kim­pu­tus­tie­dot sekä pai­nol­le et­tä Pos­tin la­jit­te­lu­pal­ve­lul­le

Las­ku­tus ja res­kont­ra jär­jes­tel­män osa­na

Mu­ka­na kaik­ki työ­vai­heet. CPro­fi­tin las­ku­tus si­säl­tää tar­kis­tus­lis­to­jen luo­mi­sen, las­ku­tu­sa­jot, las­ku­tus­tu­los­tuk­set, las­ku­tus­ra­por­toin­nin, las­ku­ar­kis­ton sekä yh­tey­det ta­lous­hal­lin­non jär­jes­tel­miin.

Run­saas­ti las­ku­tus­vaih­to­eh­to­ja. Las­ku­tus voi­daan to­teut­taa jär­jes­tel­män kaut­ta pe­rin­tei­si­nä pa­pe­ri­las­kui­na, säh­köi­si­nä las­kui­na tai vaik­ka­pa kä­teis­mak­sui­na. Ja­e­tut las­kut voi­daan luo­da sel­lai­sil­le asi­a­mie­hil­le, jot­ka it­se las­kut­ta­vat ti­laa­ji­aan. Las­ku­tuk­sen kaut­ta voi­daan myös hal­li­ta asi­a­mies­ten palk­ki­oi­ta.

Kä­te­vä mak­su­lii­ken­teen seu­ran­ta. Mak­sut lu­e­taan CPro­fi­tiin pan­kin tie­dos­tois­ta tai ne voi­daan kir­ja­ta ma­nu­aa­li­ses­ti. Yk­sit­täis­ten las­ku­jen erä­päi­vän siir­tä­mi­nen on myös mah­dol­lis­ta.

Au­to­maat­ti­set muis­tu­tuk­set ja luot­to­kiel­to­ta­sot. Jär­jes­tel­mään on myös si­säl­ly­tet­ty eri­lais­ten mak­su­ta­po­jen ja -muis­tu­tus­ten toi­min­not, ja luot­to­kiel­to­ta­sot päi­vi­te­tään au­to­maat­ti­ses­ti.

Arvioi uudet tuotteesi heti alusta alkaen ja seuraa niiden käyttöä.

Arvioi uudet tuotteesi heti alusta alkaen ja seuraa niiden käyttöä.

Sau­ma­ton in­teg­raa­tio

Yh­teen­so­pi­va mui­den tuot­tei­den kans­sa. CPro­fi­tin ja Anyg­raa­fin mui­den tuot­tei­den yh­teen­so­pi­vuus mah­dol­lis­taa yh­tei­sen tie­to­kan­nan hyö­dyn­tä­mi­sen, jol­loin muun mu­as­sa asi­ak­kuuk­sien hal­lin­ta hel­pot­tuu ja te­hos­tuu.

• Verk­ko­jul­kai­su­jär­jes­tel­mä Ne­o­Di­rect (link­ki esit­te­lyyn)

• Nä­köis­leh­ti­a­lus­ta eLeh­ti (link­ki esit­te­lyyn)

• Mai­non­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä AP­ro­fit (link­ki esit­te­lyyn)

So­vel­tuu mo­ni­paik­kai­seen työ­hön

Pää­te­lait­tee­seen mu­kau­tu­va, se­lain­poh­jai­nen ver­sio so­vel­tuu myös etä­työ­hön.

Saa­ta­vis­sa laa­jem­pa­na työ­pöy­tä­so­vel­luk­se­na muun mu­as­sa mää­rit­te­ly- ja yl­lä­pi­to­tar­koi­tuk­siin.

Mo­ni­puo­li­set yl­lä­pi­to­vaih­to­eh­dot

Mo­ni­puo­li­set yl­lä­pi­to­vaih­to­eh­dot. Jär­jes­tel­män yl­lä­pi­to voi­daan to­teut­taa yh­des­sä so­vit­ta­val­la ta­val­la.