Tur­val­li­ses­ti

Kaksivaiheinen ja turvallinen kirjautuminen selaimella, sijainnista riippumatta.

Kaksivaiheinen ja turvallinen kirjautuminen selaimella, sijainnista riippumatta.

In­tui­tii­vi­ses­ti

Kaikki mediamyynnin toiminnot selkeästi käytettävissä intuitiivisessa käyttöliittymässä.

Kaikki mediamyynnin toiminnot selkeästi käytettävissä intuitiivisessa käyttöliittymässä.

Lä­pi­nä­ky­väs­ti

Monipuoliset seurantaraportit tarjoavat suoran pääsyn myynnin avainlukuihin halutulla aikavälillä.

Monipuoliset seurantaraportit tarjoavat suoran pääsyn myynnin avainlukuihin halutulla aikavälillä.

AP­ro­fit – jous­ta­va me­di­a­mai­non­nan hal­lin­ta-jär­jes­tel­mä, Joka ta­kaa CRM-stra­te­gi­an jous­ta­van to­teut­ta­mi­sen.

AP­ro­fit on ko­ko­nais­val­tai­nen mai­non­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä (CRM) asi­ak­kai­den, myyn­nin, mark­ki­noin­nin, las­ku­tuk­sen ja res­kont­ran tar­pei­siin. Jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa myyn­tip­ro­ses­sin vai­hei­den hal­lin­nan sekä te­hok­kaam­man au­to­maa­ti­on, ra­por­toin­nin ja en­nus­ta­mi­sen.

Help­po­käyt­töi­nen ja mo­ni­puo­li­nen asi­a­kas­re­kis­te­ri

Asi­a­kas­tie­to­ja voi ha­kea AP­ro­fi­tis­ta asi­ak­kaan ni­mel­lä, pu­he­lin­nu­me­rol­la tai asi­a­kas­nu­me­rol­la. Help­po­lu­kui­set asi­a­kas­kor­tit si­säl­tä­vät kaik­ki pe­rus­tie­dot kus­ta­kin asi­ak­kuu­des­ta.

Asiakastietoja voi hakea AProfitista asiakkaan nimellä, puhelinnumerolla tai asiakasnumerolla. Helppolukuiset asiakaskortit sisältävät kaikki perustiedot kustakin asiakkuudesta.

Asiakastietoja voi hakea AProfitista asiakkaan nimellä, puhelinnumerolla tai asiakasnumerolla. Helppolukuiset asiakaskortit sisältävät kaikki perustiedot kustakin asiakkuudesta.

• Kaik­ki asi­a­kas­tie­dot yh­del­lä kor­til­la. Asi­ak­kaan pe­rus­tie­dot si­säl­tä­väl­lä asi­a­kas­kor­til­la ja kor­tin yk­si­tyis­koh­tai­sil­la vä­li­leh­dil­lä hal­li­taan kaik­kia AP­ro­fi­tis­sa ole­via asi­a­kas­tie­to­ja. Tie­to­ja voi ha­kea esi­mer­kik­si asi­ak­kaan ni­mel­lä, pu­he­lin­nu­me­rol­la tai asi­a­kas­nu­me­rol­la.

• Hel­pos­ti hal­lit­ta­vat luo­kit­te­lut. Asi­ak­kaan pe­rus­tie­to­jen (nimi, yh­teys­hen­ki­öät, osoi­te­tie­dot) yh­tey­des­sä voi­daan näyt­tää myös ha­lu­tut luo­kit­te­lu­tie­dot.

Asiakasrekisteri näyttää mm. asiakkuuden viimeisimmät myyntiaktiviteetit sisältäen ensimmäisen ilmoituspäivän, statuksen (varaus/tarjous) editiot/tuotteet, joihin varaus on tehty sekä kokonaishinnan.

Asiakasrekisteri näyttää mm. asiakkuuden viimeisimmät myyntiaktiviteetit sisältäen ensimmäisen ilmoituspäivän, statuksen (varaus/tarjous) editiot/tuotteet, joihin varaus on tehty sekä kokonaishinnan.

• Sel­ke­ät tie­dot kon­tak­toin­nis­ta. AP­ro­fit näyt­tää jo­kai­sen asi­ak­kaan koh­dal­ta myös tie­dot asi­ak­kuu­den vii­mei­sim­mis­tä kon­tak­teis­ta si­säl­tä­en kon­tak­ti­päi­vän, tie­don sii­tä, on­ko kon­tak­ti lop­puun as­ti hoi­det­tu vai kes­ken, kon­tak­tin asi­ak­kaan yh­teys­hen­ki­lön, sekä oman or­ga­ni­saa­ti­on hen­ki­lön, joka on kon­tak­tis­ta vas­tuus­sa.

• Suo­ra pää­sy vii­mei­sim­piin tar­jouk­siin. Asi­a­kas­re­kis­te­ri näyt­tää asi­ak­kuu­den vii­mei­sim­mät myyn­ti­ak­ti­vi­tee­tit si­säl­tä­en en­sim­mäi­sen il­moi­tus­päi­vän, sta­tuk­sen (va­raus/tar­jous) edi­ti­ot/tuot­teet, joi­hin va­raus on teh­ty sekä ko­ko­nais­hin­nan.

Sel­ke­ät kon­tak­ti­lis­tat ai­na saa­ta­vil­la

Kontaktilista kokoaa yhteen tiedot asiakaskohtaisista kontaktoinneista eli miten asiakasta on kontaktoitu valitulla ajanjaksolla. Kontakti voidaan merkitä järjestelmässä hoidetuksi tai se voidaan siirtää toiseen päivään tai henkilölle. Kontaktilistalta on myös suora linkki varauksen tekoon ja asiakkaan yhteystietoihin.

Kontaktilista kokoaa yhteen tiedot asiakaskohtaisista kontaktoinneista eli miten asiakasta on kontaktoitu valitulla ajanjaksolla. Kontakti voidaan merkitä järjestelmässä hoidetuksi tai se voidaan siirtää toiseen päivään tai henkilölle. Kontaktilistalta on myös suora linkki varauksen tekoon ja asiakkaan yhteystietoihin.

• Ai­na ajan­ta­sai­set tie­dot. AP­ro­fi­tin kon­tak­ti­lis­tal­la näy­te­tään yleen­sä kon­tak­te­ja, jot­ka koh­dis­tu­vat tä­hän päi­vään tai tu­le­vai­suu­teen. Myös men­nei­tä ta­pah­tu­mia on mah­dol­lis­ta se­la­ta.

• Seu­rat­ta­vis­sa myy­jit­täin tai myyn­ti­ryh­mit­täin. Kon­tak­ti­lis­tan tie­to­ja voi­daan se­la­ta myy­jä- ja myyn­ti­ryh­mä­koh­tai­set ha­lu­tul­ta päi­väl­tä tai ajan­jak­sol­ta.

• Ko­ko­aa yh­teen myös toi­men­pi­teet. Kon­tak­ti­lis­tal­la nä­ky­vät päi­väys, kon­tak­tin tila, vii­mei­nen kon­tak­ti­päi­vä, asi­a­kas (link­ki asi­a­kas­tie­toon), asi­a­kas­nu­me­ro sekä asi­ak­kaan yh­teys­hen­ki­lö, mi­kä­li hen­ki­lö on kon­tak­til­le va­lit­tu. Li­säk­si näy­te­tään kon­tak­tin omis­ta­ja­na ole­va myy­jä, kon­tak­ti­tyyp­pi sekä mah­dol­li­nen pa­lau­te kon­tak­tiin, esi­mer­kik­si soit­to, ei vas­tan­nut, tar­jous, hy­väk­syt­ty jne. In­fo-kent­tä si­säl­tää sen va­paa­muo­toi­sen teks­tin, joka kon­tak­til­le on syö­tet­ty.

Mo­ni­puo­li­set töi­den suun­nit­te­lu­vä­li­neet – ka­len­te­ri, to do – lis­ta ja suo­ra pää­sy soit­to­tie­toi­hin

AProfitin kalenterissa näytetään joko päivää, viikkoa tai kuukautta valinnan mukaan. Kalenterissa näkyy joko valitun henkilön tai valitun myyntiryhmän kalenteriin tehdyt merkinnät. Kalenteri synkronoidaan mobiililaitteisiin ja muihin sähköisiin kalentereihin.

AProfitin kalenterissa näytetään joko päivää, viikkoa tai kuukautta valinnan mukaan. Kalenterissa näkyy joko valitun henkilön tai valitun myyntiryhmän kalenteriin tehdyt merkinnät. Kalenteri synkronoidaan mobiililaitteisiin ja muihin sähköisiin kalentereihin.

• Help­po­käyt­töi­nen ka­len­te­ri. So­vi­tut ta­paa­mi­set voi näin tar­kis­taa joko AP­ro­fit-ka­len­te­ris­ta tai omas­ta kän­ny­kän/Out­loo­kin ka­len­te­ris­ta. Ka­len­te­ri­mer­kin­nät ja muu­tok­set synk­ro­noi­daan AP­ro­fi­tin ja Out­loo­kin vä­lil­lä au­to­maat­ti­ses­ti kak­si­suun­tai­ses­ti. Ka­len­te­ris­ta on va­lin­nan mu­kaan pää­sy joko ky­sei­seen kon­tak­tiin tai asi­ak­kaan tie­toi­hin. Näi­tä toi­min­to­ja käyt­tä­en pää­see kir­jaa­maan asi­a­kas­muis­tiin­pa­not ja/tai te­ke­mään uu­sia mer­kin­tö­jä.

• In­for­ma­tii­vi­nen to do – lis­ta. Päi­vän ak­ti­vi­tee­tit ovat jär­jes­tel­mäs­sä hel­pos­ti saa­ta­vil­la. Si­säl­tö on ja­et­tu in­for­ma­tii­vi­seen yh­teen­sä-sa­rak­kee­seen, joka ker­too mer­kin­tö­jen yh­teis­mää­rän, sekä au­ki­o­le­vien (tu­le­vat/kes­ke­ne­räi­set) mer­kin­tö­jen mää­rän. Li­säk­si eri­tel­tyi­nä ovat au­ki­o­le­vat kon­tak­tit tu­le­viin ja myö­häs­sä ole­viin. Tämä ja­ot­te­lu on vie­lä eri­tel­ty soit­toi­hin, asi­a­kas­käyn­tei­hin sekä ”mui­hin” teh­tä­viin.

• Suo­ra pää­sy so­vit­tui­hin soit­toi­hin. So­vit­tui­hin soit­toi­hin suo­raan jär­jes­tel­män To Do -lis­tal­ta. Mi­kä­li soit­toon on yh­dis­tet­ty joko pu­he­lin­kes­kus tai oma mat­ka­pu­he­lin, voi soit­to ta­pah­tua suo­raan oh­jel­mas­ta. Va­lit­ta­es­sa tämä toi­min­to, avau­tuu au­to­maat­ti­ses­ti myös kir­jaus ky­sei­sel­le kon­tak­til­le; soit­to on­nis­tui (vih­reä luu­ri) tai epä­on­nis­tui (pu­nai­nen luu­ri), sekä huo­mi­ot.

Re­aa­li­ai­kai­nen myyn­nin, kon­tak­tien ja bud­jet­tien seu­ran­ta

AProfitin monipuoliset seurantaraportit tarjoavat suoran pääsyn myynnin avainlukuihin halutulla aikavälillä.

AProfitin monipuoliset seurantaraportit tarjoavat suoran pääsyn myynnin avainlukuihin halutulla aikavälillä.

• Re­aa­li­ai­kai­nen seu­ran­ta. Jo­kai­nen myy­jä nä­kee AP­ro­fi­tis­sa omat avain­lu­kun­sa heti oh­jel­man avat­tu­aan. Myyn­nin joh­dol­le voi­daan ke­rä­tä val­miik­si myös ra­port­te­ja eri­lais­ten KPI-tyyp­pis­ten tai mui­den ha­lut­tu­jen ra­port­tien muo­dos­sa. Nämä ra­por­tit tuo­reis­te­taan nor­maa­lis­ti päi­vit­täin, tai use­am­man ker­ran päi­väs­sä.

• Hel­pot en­na­koin­ti­vä­li­neet. AP­ro­fi­tin työ­pöy­däl­lä voi kat­soa sekä va­li­tun hen­ki­lön/tuot­teen/ryh­män myyn­ti­sup­pi­lon tila, mut­ta myös näh­dä tar­kem­pien tar­jous­ten osal­ta en­nus­te.

• Jous­ta­va bud­je­toin­ti­mah­dol­li­suus. Myyn­tiä voi­daan bud­je­toi­da AP­ro­fi­tiin vuo­si-, kuu­kau­si-, viik­ko- ja päi­vä­ta­sol­la tuo­te-, kava-, myyn­ti­ryh­mä-, myy­jä- ja asi­a­kas­koh­tai­ses­ti. Tämä hel­pot­taa ta­voit­tei­den seu­ran­taa ja aut­taa en­na­koi­maan ta­voit­tei­den täyt­ty­mis­tä.

• Rää­tä­löi­tä­vät hä­ly­tys­ra­jat. Ta­voit­tei­den seu­ran­ta on AP­ro­fi­tis­sa au­to­ma­ti­soi­ta­vis­sa niin, et­tä jär­jes­tel­mä il­moit­taa ta­voit­tei­den täyt­ty­mi­ses­tä, mut­ta myös ker­too, jos ta­voit­teis­ta ol­laan jäl­jes­sä.

• Tur­val­li­nen so­pi­mus­ten yl­lä­pi­to. Asi­ak­kaan kaik­ki voi­mas­sa­o­le­vat so­pi­muk­set näy­te­tään AP­ro­fi­tis­sa mah­dol­lis­ten tuo­te­ra­joi­tus­ten mu­kaan. So­pi­muk­sia voi li­sä­tä, pois­taa tai muo­ka­ta. Lis­tal­la nä­ky­vät muun mu­as­sa mah­dol­li­nen tuo­te­ra­jaus, so­pi­muk­sen yk­si­löin­ti/koo­di, so­pi­muk­ses­ta vas­taa­va myy­jä, so­pi­muk­sen voi­mas­sa­o­lo­ai­ka (ai­ka­vä­li) ja so­pi­mu­sa­len­nus.

Järjestelmä tarjoaa työpöydällä ensimmäisenä pikavilkaisun omaan ja/tai myyntiryhmän suoriutumiseen sekä vertailun budjettiin.

Järjestelmä tarjoaa työpöydällä ensimmäisenä pikavilkaisun omaan ja/tai myyntiryhmän suoriutumiseen sekä vertailun budjettiin.

Sel­keä ra­por­toin­ti – myös ul­koi­siin oh­jel­miin

Myynninjohdolle selkeä näkymä

Myynninjohdolle selkeä näkymä

• Hel­pos­ti vi­su­a­li­soi­ta­vat avain­lu­vut. Jär­jes­tel­mä tar­jo­aa työ­pöy­däl­lä en­sim­mäi­se­nä pi­ka­vil­kai­sun omaan ja/tai myyn­ti­ryh­män suo­riu­tu­mi­seen sekä ver­tai­lun bud­jet­tiin.

• Mah­dol­li­suus myy­jä-, asi­a­kas- ja tuo­te­koh­tai­seen seu­ran­taan. Seu­ran­nan avul­la myy­jä, myyn­ti­ryh­mä ja myyn­nin joh­to nä­ke­vät hel­pos­ti myyn­nin avain­lu­vut ja kon­tak­toin­ti­ti­lan­teen.

• Yh­dis­tet­tä­vis­sä myös ul­koi­siin oh­jel­miin. Ra­por­tit muo­dos­te­taan eril­li­sel­lä Crys­tal Re­ports -ra­por­toin­ti­oh­jel­mal­la. Ra­port­tien muo­dos­ta­mi­nen on no­pe­aa, ja ra­por­tit saa myös tuo­tua eril­li­siin ul­koi­siin oh­jel­miin, ku­ten Ex­ce­liin.

Su­ju­va il­moi­tus­va­raus­ten te­ke­mi­nen ja seu­ran­ta kaik­kiin ka­na­viin

• No­pea il­moi­tus­va­raus­ten syöt­tö. Il­moi­tus­va­rauk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan AP­ro­fi­tin asi­a­kas­tie­dois­ta, jon­ka jäl­keen syö­te­tään il­moi­tuk­sen koko, si­joi­tus­toi­ve ja jul­kai­su­päi­vä. Jär­jes­tel­mä oh­jaa va­rauk­sen te­ki­jää kai­kis­sa työ­vai­heis­sa eteen­päin.

• Re­aa­li­ai­kai­nen il­moi­tus­ma­te­ri­aa­lin ti­lan seu­ran­ta. Il­moi­tus­ten hal­lin­nan avul­la voi­daan seu­ra­ta re­aa­li­ai­kai­ses­ti il­moi­tus­ma­te­ri­aa­lin ti­laa sekä mää­rä­paik­ko­jen (mää­räl­li­ses­ti ra­jat­tu­jen paik­ko­jen) saa­ta­vuut­ta. Seu­ran­ta si­säl­tää va­raus­nu­me­ron (mää­räin), ma­te­ri­aa­li­nu­me­ron, pai­nok­sen/tuot­teen, ma­te­ri­aa­lin ti­lan, va­rauk­sen ti­lan, roo­lin/asi­ak­kuu­den ar­von, asi­ak­kaan (link­ki asi­a­kas­tie­toi­hin), myy­jän, va­rauk­sen päi­väyk­sen, sar­ja­va­rauk­sil­le al­ku­päi­vän ja lop­pu­päi­vän, ma­te­ri­aa­lil­le an­ne­tun ma­te­ri­aa­li­viit­teen, va­rauk­sen koon, mää­räi­men hin­nan ja, mi­kä­li va­rauk­sel­le on vie­ty ma­te­ri­aa­li, myös ma­te­ri­aa­lin esi­kat­se­lu-nap­pu­lan, jota pai­na­mal­la ma­te­ri­aa­lin saa suu­ren­ne­tua.

• Help­po si­joit­te­lu pai­net­tuun leh­teen. Si­vun­suun­nit­te­luoh­jel­ma Plan­ne­ril­la voi­daan si­joit­taa il­moi­tuk­set ha­lu­tuil­le si­vuil­le. Jos asi­ak­kaal­la on käy­tös­sä Neo-toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä, myös tai­tet­tu­jen si­vu­jen si­säl­töä ja ul­ko­a­sua voi­daan seu­ra­ta Plan­ne­ris­ta. Tait­to­työ­ka­lu voi­daan ava­ta suo­raan il­moi­tus­ten hal­lin­nas­ta il­moi­tuk­sen val­mis­ta­mis­ta tai päi­vit­tä­mis­tä var­ten, tai val­mis ma­te­ri­aa­li voi­daan tuo­da suo­raan jär­jes­tel­mään. Kaik­ki ar­kis­toi­tu il­moi­tus­ma­te­ri­aa­li voi­daan hel­pos­ti käyt­tää uu­den il­moi­tuk­sen val­mis­tuk­ses­sa, jol­loin il­moi­tuk­seen voi­daan liit­tää esi­mer­kik­si uu­si logo raa­haa­mal­la se suo­raan lo­go­va­ras­tos­ta.

• Jous­ta­va va­raus­pol­ku di­gi­taa­li­siin ka­na­viin. Jär­jes­tel­män kaut­ta voi­daan teh­dä va­rauk­set myös verk­ko­si­vuil­le, so­vel­luk­siin, nä­köis­leh­teen ja uu­tis­kir­jei­siin sekä ul­ko­mai­non­nan ka­na­viin. Va­rauk­sia voi­daan teh­dä ai­ka- ja näyt­tö­poh­jai­ses­ti. Jär­jes­tel­mä tu­kee myös koh­den­net­tua mai­non­taa.

• Pa­pe­ri­leh­teen tu­le­va il­moi­tus­ma­te­ri­aa­li voi­daan oh­ja­ta ja las­kut­taa, suo­raan il­man li­sä­työ­tä kon­ver­toi­tu­na verk­ko­si­vus­tol­le si­joi­tet­tuun ”il­moi­tus­ka­ru­sel­liin” ja va­rus­taa il­moi­tu­sa­si­ak­kaan toi­vo­mil­la lin­keil­lä ja nä­ky­vyys­syk­leil­lä.

AProfit tukee ilmoitusvarauksen tekemistä ja ilmoitusaineiston tuotantoa kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi ilmoitusmateriaalin lataaminen varaukseen onnistuu vedä ja tiputa –tekniikalla.

AProfit tukee ilmoitusvarauksen tekemistä ja ilmoitusaineiston tuotantoa kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi ilmoitusmateriaalin lataaminen varaukseen onnistuu vedä ja tiputa –tekniikalla.

Jous­ta­va il­moi­tus­val­mis­tuk­sen tuki

• Mo­ni­puo­li­set tuo­tan­to­vaih­to­eh­dot. AP­ro­fit tu­kee eri­lai­sia il­moi­tus­ten tuo­tan­to­vaih­to­eh­to­ja. Se so­vel­tuu sekä kus­tan­ta­jal­le, jon­ka il­moi­tus­val­mis­tus hoi­de­taan ta­lon si­säl­lä et­tä kus­tan­ta­jal­le, jon­ka il­moi­tus­myyn­ti ja – val­mis­tus on ul­kois­tet­tu kump­pa­neil­le.

AProfit itsepalvelurajapinta ohjaa asiakkaan ilmoituksen tekoa loogisesti yläosan painikkeiden avulla maksamiseen asti.

AProfit itsepalvelurajapinta ohjaa asiakkaan ilmoituksen tekoa loogisesti yläosan painikkeiden avulla maksamiseen asti.

• Se­lain­poh­jai­nen it­se­pal­ve­lu­ra­ja­pin­ta. AP­ro­fi­tis­ta on tar­jol­la myös se­lain­poh­jai­nen il­moit­ta­jaa loo­gi­ses­ti oh­jaa­va it­se­pal­ve­lu­ra­ja­pin­ta, jon­ka avul­la asi­a­kas voi it­se teh­dä, va­ra­ta ja mak­saa il­moi­tuk­sia ver­kos­sa 24/7. Il­moi­tuk­sen tie­dot tal­len­tu­vat tie­to­kan­taan joko suo­raan tai asi­a­kas­pal­ve­lun hy­väk­syn­nän kaut­ta.

Mo­ni­puo­li­set las­ku­tus­vaih­to­eh­dot

• Help­po las­ku­ai­neis­ton lä­he­tys pal­ve­lun­tar­jo­a­jil­le, jot­ka tu­ke­vat Fin­voi­ce muo­tois­ta las­ku­jen vä­li­tys­tä.

• Jär­jes­tel­män kaut­ta las­ku voi­daan vä­lit­tää asi­ak­kaan ha­lu­a­mas­sa muo­dos­sa esi­mer­kik­si pa­pe­ril­la, säh­kö­pos­til­la, Oma­Pos­til­la tai vaik­ka Mo­bi­le­Pa­yl­lä mak­set­ta­vak­si.

• Asi­a­kas­koh­tai­ses­ti mää­ri­tel­tä­vä res­kont­ra­yh­teys.

Sau­ma­ton in­teg­raa­tio

• Yh­teen­so­pi­va mui­den tuot­tei­den kans­sa. AP­ro­fi­tin ja Anyg­raa­fin mui­den tuot­tei­den yh­teen­so­pi­vuus mah­dol­lis­taa yh­tei­sen tie­to­kan­nan hyö­dyn­tä­mi­sen, jol­loin muun mu­as­sa asi­ak­kuuk­sien hal­lin­ta hel­pot­tuu ja te­hos­tuu.

So­vel­tuu myös mo­ni­paik­kai­seen työ­hön

• Pää­te­lait­tee­seen mu­kau­tu­va, se­lain­poh­jai­nen ver­sio etä­työ­hön.

• So­vel­lus vaa­ti­vaan toi­mis­to­työ­hön.

Mo­ni­puo­li­set käy­tet­tä­vyy­den yl­lä­pi­to vaih­to­eh­dot

• Mo­ni­puo­li­set yl­lä­pi­to­vaih­to­eh­dot. Jär­jes­tel­män yl­lä­pi­to voi­daan to­teut­taa yh­des­sä so­vit­ta­val­la ta­val­la.

• Huo­le­ton SaaS pal­ve­lu. Koko jär­jes­tel­mä voi­daan tar­jo­ta Anyg­raa­fin kor­ke­an käy­tet­tä­vyy­den pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta