NeoDirect mahdollistaa verkkojuttujen esikatselun Neossa. Esikatselutavaksi voi valita mobiilin, tabletin tai tietokoneen.

NeoDirect mahdollistaa verkkojuttujen esikatselun Neossa. Esikatselutavaksi voi valita mobiilin, tabletin tai tietokoneen.

Help­po­käyt­töi­set si­säl­lön suun­nit­te­lu­työ­ka­lut
kaik­kiin ka­na­viin

• Ta­pah­tu­ma-, ai­he- tai/ja jut­tu­poh­jai­nen suun­nit­te­lu kaik­kiin ka­na­viin.

• Sel­ke­ät ka­len­te­rit ta­pah­tu­mil­le ja si­säl­löil­le. Ka­len­te­rit on in­teg­roi­ta­vis­sa Out­loo­kin sekä iOs- ja And­roid-lait­tei­den ka­len­te­rei­hin. Ka­len­te­rit so­pi­vat myös so­si­aa­li­sen me­di­an jul­kai­su­jen seu­ran­taan. Omi­nai­suus on käy­tös­sä se­lain­poh­jai­ses­sa Ne­os­sa.

• Yh­dis­tet­tä­vis­sä työ­vuo­ro­jen hal­lin­taan. Si­säl­lön suun­nit­te­lu on yh­dis­tet­tä­vis­sä vuo­ro­jen­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä ShiftNG:n tie­toi­hin, jol­loin ju­tul­le voi­daan va­li­ta vuo­ros­sa ole­va te­ki­jä.

Käyt­tä­jän roo­lin mu­kai­set työ­ti­lat ja nä­ky­mät

• Omat nä­ky­män­sä ku­vil­le, vi­de­oil­le ja au­di­oil­le, gra­fii­koil­le, HTML-upo­tuk­sil­le, ky­se­lyil­le ja ar­kis­toil­le. Nä­ky­mät ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä asi­ak­kai­den tar­pei­den ja käyt­tä­jien teh­tä­vien mu­kaan.

• Käyt­tä­jän roo­lin ja teh­tä­vien vaa­ti­muk­siin mu­kau­tu­vat työ­ti­lat, jot­ka skaa­lau­tu­vat au­to­maat­ti­ses­ti myös käyt­tä­jän pää­te­lait­tee­seen (näyt­tö­jen koko ja mää­rä sekä käy­tet­tä­vä pää­te­lai­te).

Mo­ni­puo­li­nen teks­tie­di­to­ri –
myös verk­ko­jut­tu­jen ri­kas­ta­mi­seen jo kir­joi­tus­vai­hees­sa

• Asi­a­kas­koh­tai­ses­ti rää­tä­löi­tä­vät jut­tu­mal­lit kaik­kiin ka­na­viin. Sama edi­to­ri mu­kau­tuu no­ti­fi­kaa­ti­oi­den, no­pei­den verk­ko­säh­kei­den, pit­kien fe­a­tu­re­jut­tu­jen, pai­ne­tun leh­den uu­tis­ten sekä ra­di­on ja te­le­vi­si­on säh­keu­u­tis­ten te­koon. Edi­to­ri huo­mi­oi myös so­vel­lus­ten jul­kai­su­tar­peet.

• Jous­ta­vat työ­vä­li­neet verk­ko­si­säl­tö­jen ri­kas­ta­mi­seen lop­puun saak­ka. Ku­vat, vi­de­ot, ul­ko­puo­li­sel­la alus­tal­la jul­kais­tut vi­de­ot, ää­ni­tie­dos­tot, HTML-upo­tuk­set (so­si­aa­li­nen me­dia, verk­kog­ra­fiik­ka, li­ve­lä­he­tyk­set), ky­se­lyt ja re­laa­ti­ot eli viit­tauk­set ai­em­min jul­kais­tui­hin si­säl­töi­hin ovat li­sät­tä­vis­sä jut­tui­hin jo kir­joi­tus­vai­hees­sa. Näin si­säl­lön ri­kas­ta­mi­nen ei vaa­di eril­lis­tä kir­jau­tu­mis­ta ver­kon jul­kai­su­jär­jes­tel­mään.

• Suo­ra yh­teys ar­kis­toi­hin. Ar­kis­to­ku­vien, -vi­de­oi­den ja gra­fii­koi­den sekä ai­em­min jul­kais­tu­jen si­säl­tö­jen käyt­tö on help­poa, myös osa­na uu­sia si­säl­tö­jä. Näin esi­mer­kik­si verk­kou­u­tis­ten, so­si­aa­lis­ten me­di­an kam­pan­joi­den tai ylei­sö­no­sas­to­kir­joi­tus­ten ku­vit­ta­mi­nen ei vaa­di ul­koi­sia ku­va­pank­ke­ja.

• No­pea pää­sy si­säl­lön ai­em­piin ver­si­oi­hin. Eri ka­na­viin teh­tä­vien jut­tu­jen eri ver­si­ot ovat hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä kir­joit­ta­mi­sen ai­ka­na.

• Help­po­käyt­töi­set työ­vä­li­neet ha­ku­ko­ne­da­tan ja so­si­aa­li­sen me­di­an jul­kai­su­jen op­ti­moin­tiin sekä esi­mer­kik­si Fa­ce­book-jul­kai­su­jen ja ha­ku­ko­neis­sa nä­ky­vien jut­tu­jen eril­li­seen ot­si­koin­tiin.

• Au­to­maat­ti­nen lu­ku­a­jan las­ku­ri. Merk­ki­mää­rän li­säk­si myös lu­ku­ai­ka las­ke­taan au­to­maat­ti­ses­ti.

Au­to­ma­ti­soi­tu kuva-, gra­fiik­ka-, vi­deo-
ja ää­ni­tie­dos­to­jen hal­lin­ta

• Help­po tie­dos­to­jen tuon­ti raa­haa ja pu­do­ta –tek­nii­kal­la. Tie­dos­tot voi­daan tuo­da Ne­oon suo­raan tie­to­ko­neen työ­pöy­däl­tä. Ai­neis­to­jen siir­to jär­jes­tel­mään voi­daan to­teut­taa myös au­to­ma­tii­kal­la, ku­ten ftp-siir­to­na.

• Mo­ni­puo­li­set ha­ku­toi­min­not. Ku­via voi se­la­ta uu­sim­mas­ta van­him­paan tai ha­kea nä­ky­vil­le esi­mer­kik­si ku­vaa­jan ni­men, ku­van ni­men tai täys­teks­ti­haun avul­la. Ku­van pe­rus­tie­dot ovat ai­na hel­pos­ti näh­tä­vil­lä.

• Au­to­maat­ti­nen me­ta­tie­to­jen tal­len­nus. Me­ta­tie­to­jen au­to­maat­ti­nen tal­len­nus siir­to­vai­hees­sa, min­kä li­säk­si kai­kil­le tie­dos­toil­le on mah­dol­lis­ta mää­ri­tel­lä pa­kol­li­set täy­tet­tä­vät me­ta­tie­dot siir­ron yh­tey­des­sä (ku­ten ku­vaus- ja käyt­tö­oi­keu­det).

Yh­dis­tet­tä­vis­sä au­to­maat­ti­seen ku­vien kä­sit­te­lyyn. Yh­dis­tet­tä­vis­sä au­to­maat­ti­seen ku­vien kä­sit­te­lyyn, mi­kä­li tätä ha­lu­taan, tai ai­neis­to voi­daan kä­si­tel­lä ma­nu­aa­li­ses­ti joko en­nen ku­vien siir­toa Ne­oon tai sen jäl­keen.

Ai­neis­tot heti käy­tet­tä­vis­sä. Ai­neis­tot ovat heti käy­tet­tä­vis­sä, kun ne on tuo­tu jär­jes­tel­mään.

Si­säl­lön esi­kat­se­lu kaik­kiin ka­na­viin

• Ver­kon esi­kat­se­lu jo en­nen ju­tun jul­kai­sua. Neon avul­la näet, mil­tä jut­tu ja sen ri­kas­teet näyt­tä­vät ver­kos­sa eri pää­te­lait­teil­la – mat­ka­pu­he­li­mes­sa, tab­le­tis­sa tai tie­to­ko­neen näy­töl­lä. Esi­kat­se­lu toi­mii jut­tu­e­di­to­rin vie­res­sä jo en­nen kuin jut­tu on jul­kais­tu tai ajas­tet­tu verk­koon tai so­vel­luk­seen.

• Pa­pe­ri­leh­den esi­kat­se­lu jo kir­joi­tus­vai­hees­sa. Ne­os­ta näet, mil­tä jut­tu näyt­tää leh­des­sä suun­ni­tel­lus­sa ul­ko­a­sus­sa. Esi­kat­se­lu toi­mii jo ju­tun kir­joi­tus­vai­hees­sa.

Sel­ke­ät, laa­jen­ne­tut me­ta­tie­dot
si­säl­lön seu­ran­taa ja verk­ko­suo­sit­te­lu­ja var­ten

• Au­to­ma­ti­soi­tu pe­rus­tie­to­jen tal­len­nus. Esi­mer­kik­si ju­tun te­ki­jä, jul­kai­su sekä si­säl­lön luon­ti- ja tal­len­nu­sai­ka tal­len­tu­vat me­ta­tie­toi­hin au­to­maat­ti­ses­ti. Li­säk­si me­ta­tie­toi­hin voi­daan tal­len­taa tie­dot te­ki­jäs­tä.

• Mo­ni­puo­li­nen jul­kai­su­tie­to­jen hal­lin­ta eri ka­na­viin. Esi­mer­kik­si jul­kai­su, jul­kai­su­ai­ka, osas­to, ala­o­sas­to ja ver­kos­sa myös verk­ko­si­säl­lön ul­ko­a­su ja paik­ka etu­si­vul­la on mää­ri­tel­tä­vis­sä si­säl­tö­koh­tai­ses­ti. Saa­te­tie­dot ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä asi­ak­kaan tar­pei­siin.

• Au­to­maat­ti­nen asi­a­sa­noi­tus. Ne­oon on yh­dis­tet­tä­vis­sä myös si­säl­lön au­to­maat­ti­nen asi­a­sa­noi­tus. Asi­a­sa­noi­tus­ta on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää ver­kos­sa muun mu­as­sa si­säl­lön suo­sit­te­luis­sa ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­sen apu­na sekä si­säl­lön ti­las­toin­nis­sa.

• Mah­dol­li­suus paik­ka-, koh­de­ryh­mä- ja di­ver­si­teet­ti­seu­ran­taan. Data, joka näy­te­tään osin tai ei lain­kaan käyt­tä­jil­le. Mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si jul­kais­tu­jen si­säl­tö­jen paik­ka­ja­kau­man tai haas­ta­tel­ta­vien su­ku­puo­li- ja ikä­ja­kau­man seu­ran­nan.

• Hel­pos­ti hal­lit­ta­vat jat­ko­käyt­tö­oi­keu­det ar­kis­toin­tia, ai­neis­to­jen vaih­toa ja ai­neis­to­jen jat­ko­käyt­töä var­ten.

Mo­ni­puo­li­set, help­po­käyt­töi­set ar­kis­tot

• Kuva-, vi­deo- ja ää­ni­tie­dos­to­jen ar­kis­tot, jois­ta ai­neis­toa voi ha­kea muun mu­as­sa teks­ti­haul­la, te­ki­jä­tie­doil­la tai jul­kai­sun, jul­kai­su­a­jan­koh­dan ja käyt­tö­oi­keuk­sien mu­kaan. Ar­kis­toi­tu ai­neis­to on hel­pos­ti uu­del­leen­käy­tet­tä­vis­sä kai­kis­sa ka­na­vis­sa, mikä vä­hen­tää esi­mer­kik­si ku­vi­tus­ku­vien os­to­tar­vet­ta.

• Teks­ti­ar­kis­tot, jois­ta si­säl­töä voi ha­kea muun mu­as­sa teks­ti­haul­la, te­ki­jä­tie­doil­la tai jul­kai­sun, jul­kai­su­a­jan­koh­dan ja käyt­tö­oi­keuk­sien mu­kaan. Ar­kis­toi­tu verk­ko­ai­neis­to on hel­pos­ti käy­tet­tä­vis­sä verk­ko­si­säl­tö­jen ri­kas­ta­mi­ses­sa eli re­laa­ti­oi­na, jot­ka viit­taa­vat ai­em­min ai­hees­ta kir­joi­tet­tui­hin verk­kou­u­ti­siin.

• Si­vu­ar­kis­tot. PDF-ar­kis­to si­vuil­le ja liit­teil­le.

So­vel­tuu mo­ni­paik­kai­seen työ­hön

• Pää­te­lait­tee­seen mu­kau­tu­va, se­lain­poh­jai­nen ver­sio so­vel­tuu myös etä­työ­hön.

• So­vel­lus vaa­ti­vaan tait­to- ja suun­nit­te­lu­työ­hön.

Sau­ma­ton in­teg­raa­tio: verk­ko, so­vel­luk­set,
pai­net­tu leh­ti, nä­köis­leh­ti, mai­non­nan­hal­lin­ta

• Pai­ne­tun leh­den si­vu­suun­nit­te­lu­jär­jes­tel­mä Plan­ner.

• Verk­ko­jul­kai­su­jär­jes­tel­mä Ne­o­Di­rect.

• Nä­köis­leh­ti­a­lus­ta eLeh­ti.

• Mai­non­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä AP­ro­fit.

• In­teg­roi­ta­vis­sa myös ul­koi­siin verk­ko-alus­toi­hin esi­mer­kik­si XML- tai JSON-muo­dos­sa tai Rest Api -ra­ja­pin­nan kaut­ta.

Yl­lä­pi­to asi­ak­kaan puo­les­ta
– tai asi­ak­kaan ha­lu­a­mal­la ta­val­la

• Mo­ni­puo­li­set yl­lä­pi­to­vaih­to­eh­dot. Jär­jes­tel­mä voi­daan to­teut­taa pal­ve­lu­kon­sep­til­la Anyg­raa­fin lait­teis­to­a­lus­tal­la tai jos asi­a­kas niin ha­lu­aa, asen­taa ha­lut­tuun paik­kaan.

Li­sä­o­sa: Neo Sta­tis­tic
– kat­ta­vat ra­por­tit pai­ne­tus­ta leh­des­tä

Pai­ne­tun leh­den si­säl­lön au­to­maat­ti­nen ti­las­toin­ti jul­kai­su­päi­vän jäl­keen. Ti­las­toi­ta­via tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si jul­kai­su­jen si­vu­jen mää­rä osas­toit­tain, ku­vien ja jut­tu­jen mää­rä osas­toit­tain, jul­kais­tu­jen si­säl­lön läh­teet (oma tuo­tan­to, uu­tis­toi­mis­to­ai­neis­to, kump­pa­ni­leh­tien ma­te­ri­aa­li) ja jul­kais­tu­jen si­säl­tö­jen te­ki­jät. Ra­por­tit ovat rää­tä­löi­tä­vis­sä asi­ak­kaan tar­pei­den mu­kaan.

• Da­tan seu­ran­ta päi­vä-, kuu­kau­si- ja vuo­si­ta­sol­la. Help­po ra­port­tien hal­lin­ta joko se­lai­mes­sa tai Neon kaut­ta.

• Da­tan seu­ran­ta yh­des­sä tai use­am­mas­sa ni­mik­kees­sä. Jous­ta­va ra­port­tien seu­ran­ta yh­des­tä tai use­am­mas­ta tuot­tees­ta.