Or­ga­ni­saa­ti­oi­den ver­kos­toi­tu­mi­nen, di­gi­taa­lis­ten si­säl­tö­jen suo­jat­tu yh­teis­käyt­tö, käyt­tö­oi­keu­det, ver­si­on­hal­lin­ta, brän­dit, säh­köi­set asi­oin­ti­vaa­ti­muk­set, EU-lain­sää­dän­tö, stan­dar­dit, nor­mit, suo­si­tuk­set, yri­tys­st­ra­te­gi­at, ylei­set ke­hi­tyst­ren­dit ja kaik­kien di­gi­taa­lis­ten do­ku­ment­tien elin­kaa­ren hal­lin­ta tuo­vat haas­tei­ta kai­ken di­gi­taa­li­sen omai­suu­den hal­lin­taan.

Anyg­raa­fin eNe­o­DAM on rat­kai­su tä­hän ala­ti li­sään­ty­vään haas­tee­seen.

Se­lain­poh­jai­sel­la eNe­o­DA­Mil­la yl­lä­pi­dät ma­te­ri­aa­lia hal­li­tus­ti oi­ke­as­sa muo­dos­sa ja voit hyö­dyn­tää sitä ver­kos­sa, mo­bii­lis­sa, prin­tis­sä ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa no­pe­as­ti, hel­pos­ti ja mis­sä vain, pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Näin teet ai­neis­tois­ta eri koh­de­ryh­mil­le kiin­nos­ta­via ja per­so­noi­tu­ja.

eNe­o­DAM on te­ho­kas kei­no tal­len­taa, säi­lyt­tää, et­siä ja ja­kaa kaik­kea di­gi­taa­lis­ta ai­neis­toa, ku­ten esi­mer­kik­si ku­via, mai­nos­ma­te­ri­aa­le­ja, meta- ja tuo­te­tie­to­ja, asi­a­kir­jo­ja sekä vi­deo- ja ää­ni­tie­dos­to­ja.

Mikä ta­han­sa di­gi­taa­li­nen ai­neis­to voi­daan tal­let­taa jär­jes­tel­mään, sa­moin kuin ai­neis­toi­hin liit­ty­vät meta- ja tuo­te­tie­dot. Tek­niik­ka, lait­teet tai käyt­tä­jien si­jain­ti ei­vät ra­joi­ta pal­ve­lun käyt­töä.

eNe­o­DAM Kuva- ja me­di­a­pank­ki on myös työ­vä­li­ne, jon­ka avul­la jaat ku­va­tie­dos­tot hel­pos­ti, kun ka­na­va­si on esi­mer­kik­si so­si­aa­li­nen me­dia. Saat myös ha­lu­tes­sa­si in­teg­roi­tua ku­vat mui­hin jär­jes­tel­miin, vaik­ka­pa yri­tyk­se­si verk­ko­kaup­paan.

Ha­ku­jär­jes­tel­mä

Mo­ni­puo­li­nen ja te­ho­kas in­dek­soin­ti sekä ha­ku­jär­jes­tel­mä tuo­vat tar­vit­se­ma­si ai­neis­tot käyt­töö­si het­kes­sä, on ha­ku­eh­to­na sit­ten me­ta­tie­dot, tie­dos­to­ni­mi, tuo­te­tie­dot tai vaik­ka­pa ku­van me­ta­tie­dot. Ha­ku­jär­jes­tel­mä tun­tee suo­men kie­len tai­vu­tus­muo­dois­ta yh­dys­sa­noi­hin. Tal­le­te­tuis­ta ai­neis­tois­ta luo­daan esi­kat­se­lu­ku­vat au­to­maat­ti­ses­ti, mikä aut­taa suur­ten tie­dos­to­mää­rien se­laa­mis­ta. Jär­jes­tel­mäs­sä on­nis­tuu luon­te­vas­ti myös ko­ko­el­mien hal­lin­ta ja ja­ke­lu.

Osa­na jul­kai­su­jär­jes­tel­mää

Pe­rin­tei­sen it­se­näi­sen me­dia - ja ku­va­pan­kin li­säk­si eNe­o­DAM toi­mii ha­lut­ta­es­sa yh­dis­tet­ty­nä sau­mat­to­mas­ti ko­ko­nais­val­tai­seen di­gi­taa­li­seen Neon si­säl­tö­tuo­tan­toon, mo­ni­ka­na­vai­seen jul­kai­suun, ja­ke­luun, ar­kis­toin­tiin ja ai­neis­ton yl­lä­pi­toon. Näin saat par­haan mah­dol­li­sen te­hon kai­ken di­gi­taa­li­sen omai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen eri jul­kai­su­ka­na­vis­sa.

Anyg­raaf tar­jo­aa di­gi­taa­li­sel­le omai­suu­del­le­si käyt­tö­pal­ve­lun, jos­sa kaik­ki di­gi­taa­li­nen ai­neis­to ja in­for­maa­tio säi­ly­vät hal­lin­nas­sa­si brän­die­si koko elin­kaa­ren, nii­den kai­kis­sa vai­heis­sa. La­taat ai­neis­to­si hel­pos­ti pal­ve­luun ja haet, löy­dät, muok­kaat, jaat sekä ar­kis­toit nii­tä. Saat kai­ken tä­män yh­des­sä, tur­val­li­ses­sa, suo­ma­lai­ses­sa kor­ke­an käy­tet­tä­vyy­den SaaS-pal­ve­lus­sa, jos­sa kaik­ki ai­neis­tot löy­ty­vät hel­pos­ti yh­des­tä pal­ve­lus­ta.