CDPro­fit ei ole si­dot­tu mi­hin­kään le­vik­ki­jär­jes­tel­mään, se voi vas­taa­not­taa ja­ke­lu­tie­to­ja mis­tä ta­han­sa ul­koi­ses­ta sys­tee­mis­tä tai se voi mää­ri­tel­lä eri­lai­sia peit­to­ja­ke­lui­ta myös it­se, pii­rien tai alu­ei­den pe­rus­teel­la, ta­lous­tyy­pit huo­mi­oi­den. CDPro­fi­til­la kä­si­tel­lään ja­ke­lut (ul­koi­set ai­neis­tot, si­sään syö­te­tyt pii­rien tie­to­jen poh­jal­ta) ja vä­li­te­tään tie­to pal­kan­mak­suun. CDPro­fit hal­lit­see ja­ke­lup­ro­ses­sin tar­jouk­ses­ta pal­kan­mak­suun ja las­ku­tuk­seen.

CDPro­fi­tis­sa on pa­nos­tet­tu käyt­tö­liit­ty­mään ja sen help­po­käyt­töi­syy­teen, in­tui­tii­vi­suu­teen, lä­hes mitä ta­han­sa tie­toa, esim. ja­ka­jaa, klik­kaa­mal­la pääs­tään suo­raan sen yl­lä­pi­toon.

Eri­lai­sia oi­keuk­sia ja nä­ky­miä mää­rit­te­le­mäl­lä ku­kin käyt­tä­jä nä­kee oh­jel­mas­ta vain ne osi­ot, mitä hän tar­vit­see. Asen­nus­koh­tai­ses­ti voi­daan myös ko­ko­naan pois­taa nä­ky­vis­tä toi­min­to­ja ja kent­tiä, joi­ta ei kos­kaan tar­vi­ta. Täl­löin ruu­dul­la ei kos­kaan ole mi­tään yli­mää­räis­tä.

CDPro­fit on kat­ta­va oh­jel­mis­to ja­ka­jien ja ja­ke­lui­den hal­lin­taan.

CDPro­fi­tin avul­la huo­leh­di­taan pii­rien kap­pa­leis­ta, työ­vuo­rois­ta, pal­kan­mak­sus­ta ja las­ku­tuk­ses­ta; kai­kes­ta, mitä ja­kop­ro­ses­sis­sa ta­pah­tuu sen jäl­keen kun tuot­teet ovat läh­te­neet pai­nos­ta. Oh­jel­mis­to kat­taa sekä var­hais- et­tä mai­nos­ja­ke­lut.

Omi­nai­suu­det kat­ta­vat kaik­ki ja­ke­lun tar­peet

Säh­köi­nen ja­ko­kir­ja

- Digi- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton avoin ka­tu­re­kis­te­ri

- Web­bi por­taa­li ja­ka­jil­le kart­toi­hin, avoi­miin työ­vuo­roi­hin, palk­ka-ar­vi­oon

- Pai­kal­li­nen luuk­ku­re­kis­te­ri

- Ja­ko­kir­jas­ta mo­bii­li- ja pa­pe­ri­ver­si­ot

- Net­ti­liit­ty­mä ja­ko­kir­jo­jen nou­toa var­ten

- Ja­ko­kir­jaan voi­daan li­sä­tä myös kart­ta

- Lai­te­riip­pu­ma­ton

- Kak­si­suun­tai­nen, kuit­tauk­set si­säl­tä­vät myös si­jain­ti­tie­dot

Ja­ke­lun seu­ran­ta

- http tai SMS vies­tei­hin pe­rus­tu­va re­aa­li­ai­kai­nen ja­ke­lun seu­ran­ta

- kart­ta­nä­ky­mä ja­ke­lu­ti­lan­tees­ta

- Kul­je­tus­ten seu­ran­ta

- Ja­ke­lu­häi­ri­öi­den kir­jaus

- Ja­ke­lu­ti­lan­teen ja häi­ri­öi­den au­to­maat­ti­nen lä­he­tys asi­a­kas­leh­dil­le

- Ti­laa­ja­va­li­tus­ten seu­ran­ta

- http tai SMS vies­tien lä­he­tys ja­ka­jil­le tai yh­teys­hen­ki­löil­le

- Yk­sit­täis­ten toi­mi­tus­ten kuit­tauk­set

Työ­vuo­ro­jen hal­lin­ta ja pal­kan­mak­su

- Tun­ti­pal­kat, kap­pa­le­pal­kat

- Eri­lai­set kor­vauk­set (ar­ki­py­hät, odo­tu­sa­jat, ki­lo­met­rit jne.)

- Li­sät ja vä­hen­nyk­set (sun­nun­tai­li­sät, ikä­li­sät jne.)

- Las­ken­ta­sään­tö­jen jous­ta­va li­sää­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen

- Ja­ko­kor­vaus­hin­nas­to voi ol­la päi­vä-/tuo­te-/pii­ri­koh­tai­nen

- Lii­tän­nät eri­lai­siin pal­kan­mak­su­jär­jes­tel­miin

Las­ku­tus

- Yh­teis­ja­ke­lu­las­kut

- Kap­pa­le­las­kut

- Mo­ni­puo­li­nen hin­noit­te­lu

- Asi­a­kas­koh­tai­set li­sät ja alen­nuk­set

- Lii­tän­nät eri­lai­siin ta­lous­hal­lin­to­jär­jes­tel­miin

Jous­ta­va ja­ke­lu­tie­to­jen vas­taa­not­to

- CPro­fit-le­vik­ki­jär­jes­tel­mä

- Ul­koi­set le­vik­ki­jär­jes­tel­mät, YJS-muo­dos­sa

- Hy­väk­syt­ty­jen tar­jous­ten pe­rus­teel­la ge­ne­roi­dut ja­ke­lu­tie­dot

- Kap­pa­lei­den mää­rit­te­ly pii­rien ta­louk­sien lu­ku­mää­rän tai ta­lo­tyyp­pien pe­rus­teel­la

- API ra­ja­pin­ta ul­koi­siin myyn­nin jär­jes­tel­miin (kak­si­suun­tai­nen)

Oi­keuk­sien ja nä­ky­mien mää­rit­te­ly roo­lien ja ryh­mien avul­la

- Ja­ka­jat nä­ke­vät vain oman ja­ko­kir­jan­sa net­ti­liit­ty­män kaut­ta

- Va­ras­to­hen­ki­lö­kun­ta nä­kee vain va­ras­to­mo­duu­lin

- Pii­reis­tä voi­daan muo­dos­taa nä­ky­miä, esi­mer­kik­si päi­vys­tä­jä nä­kee vain omat päi­vys­tys­pii­rin­sä

- Jo­kai­sel­le ik­ku­nal­le voi­daan mää­ri­tel­lä ryh­mä- ja käyt­tä­jä- koh­tai­set oi­keu­det

Kat­ta­va ra­por­toin­ti

- Noin 50 eri­lais­ta ra­port­tia

- Asi­a­kas­koh­tai­set ra­por­tit

- Asi­a­kas voi myös it­se muo­ka­ta ja li­sä­tä ra­port­te­ja

Mui­ta omi­nai­suuk­sia

- Kul­je­tus­ten suun­nit­te­lu

- Tar­jous­las­ken­ta

- Myy­jien kon­tak­tien yl­lä­pi­to, synk­ro­noin­ti Out­loo­kin kon­tak­tien kans­sa

- Va­ras­ton­hal­lin­ta

- Win­dows 7/10/11 -yh­teen­so­pi­va