Ete­lä-Suo­men Me­di­an sa­no­ma­leh­det siir­tyi­vät vuo­den vaih­tees­sa pai­nos­mal­liin. Mal­lis­sa sa­no­ma­leh­ti Aa­mu­pos­tin Rii­hi­mä­en ja Hy­vin­kään pai­nok­set sekä sa­no­ma­leh­ti Kes­ki-Uu­si­maa, Län­si-Uu­si­maa ja Uu­si­maa teh­dään sa­mas­sa Plan­ne­ris­sa yh­te­nä tuot­tee­na.

Lu­ki­jal­le muu­tos ei näy: leh­tien ni­met ja pai­kal­lis­ten si­vu­jen mää­rä säi­ly­vät en­nal­laan. Te­ki­jöil­le pai­nos­mal­li an­taa sen si­jaan li­sä­vä­li­nei­tä pai­ne­tun leh­den suun­nit­te­luun ja te­ke­mi­seen.

– Esi­mer­kik­si leh­tien yh­tei­set val­ta­kun­nal­li­set si­vut, ku­ten ko­ti­maan­si­vut, yh­tei­nen ur­hei­lu­si­vu ja yh­tei­set ra­dio- ja tv-si­vut, pys­ty­tään te­ke­mään ker­ral­la kai­kil­le. Si­vut voi­daan myös tu­los­taa pai­noon ja kaik­kiin leh­tiin yh­del­lä tu­los­tus­ker­ral­la. Si­vu­ja ei siis tar­vit­se enää siir­tää ja ko­pi­oi­da leh­des­tä toi­seen ja tu­los­taa erik­seen, vaan ne ovat heti kaik­kien si­vu­ja tar­vit­se­vien leh­tien käy­tös­sä, sa­no­ma­leh­ti Kes­ki-Uu­si­maan pää­toi­mit­ta­ja, Ete­lä-Suo­men Me­di­an si­säl­tö­joh­ta­ja Joo­nas Romp­pa­nen sa­noo.

”Myös myyn­ti hyö­tyy, kun myy­jät nä­ke­vät va­paat il­moi­tus­ti­lat ker­ral­la kai­kis­ta leh­dis­tä.”

Pai­nos­mal­li su­ju­voit­taa myös leh­tien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä.

– Vaik­ka pai­kal­li­nen si­säl­tö on leh­dis­sä jat­kos­sa­kin pää­o­sas­sa, yk­sit­täi­siä si­vu­ja ja au­ke­a­mia voi­daan tait­taa jous­ta­vas­ti eri leh­tien toi­mi­tuk­sis­sa. Kaik­ki toi­mi­tuk­set nä­ke­vät, mitä si­sar­leh­teen on tu­los­sa ja ai­hei­ta voi­daan suun­ni­tel­la yh­des­sä Plan­ner-nä­ky­mäs­sä.

Sama pä­tee il­moi­tus­myyn­tiin.

– Mai­non­taa on mah­dol­lis­ta myy­dä yk­sit­täis­ten leh­tien si­vu­jen si­jas­ta yh­tei­sil­le si­vuil­le, mut­ta myyn­nin on myös help­poa näh­dä, mitä ti­lo­ja on va­paa­na eri leh­dis­sä pai­kal­li­sil­la si­vuil­la. Jos asi­a­kas on kiin­nos­tu­nut naa­pu­ri­leh­den ku­lut­ta­jis­ta, il­moi­tuk­sel­le on no­pe­am­pi et­siä so­pi­va tila.

”Tuo­tan­to­tu­los­tus no­peut­taa si­vu­jen lä­het­tä­mis­tä pai­noon.”

Pai­nos­mal­lin rin­nal­la Ete­lä-Suo­men Me­di­an leh­dis­sä ote­taan käyt­töön tuo­tan­to­tu­los­tus.

Tuo­tan­to­tu­los­tus on tu­los­tus­ta­pa, jos­sa val­mii­ta si­vu­ja ei tar­vit­se ava­ta erik­seen In­De­sig­niin tu­los­ta­mis­ta var­ten, vaan tu­los­tus voi­daan teh­dä suo­raan Plan­ne­ris­ta.

Tu­los­tet­ta­via si­vu­ja voi ol­la va­lit­tu­na yk­si tai vaik­ka 15 tai enem­män.

Oh­jel­ma tu­los­taa si­vut sil­lä ai­kaa, kun il­ta­vuo­ros­sa ole­va toi­mit­ta­ja te­kee muu­ta, esi­mer­kik­si edi­toi jut­tu­ja.

Val­miit si­vut tar­kis­te­taan vie­lä en­nen leh­den pai­na­mis­ta ja nä­köis­leh­den il­mes­ty­mis­tä, mut­ta it­se tu­los­ta­mi­seen ku­lu­va ai­ka jää huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa ly­hy­em­mäk­si.

– Tätä työ­ta­paa opet­te­lem­me pa­ras­ta ai­kaa. On to­den­nä­köis­tä, et­tä se tuo tu­los­tu­sai­koi­hin mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia, Romp­pa­nen sa­noo.

Pai­nos­mal­li käy­tös­sä myös suu­rim­mis­sa kau­pun­ki­leh­dis­sä ja nä­köis­leh­den li­sä­nu­me­rois­sa

Pai­nos­mal­li on ai­em­min ol­lut käy­tös­sä sa­no­ma­leh­ti Aa­mu­pos­tis­sa, joka jul­kai­see eri pai­nok­sia Hy­vin­kääl­lä ja Rii­hi­mä­el­lä.

Kau­pun­ki­leh­dis­tä Van­taan Sa­no­mat on jul­kais­sut niin ikään pit­kään kah­ta pai­nos­ta. Vii­me vuon­na Hel­sin­gin Uu­ti­sis­sa otet­tiin käyt­töön kuu­si alu­e­pai­nos­ta.

Mal­lia on hyö­dyn­net­ty myös ti­lat­ta­vien sa­no­ma­leh­tien di­gi­liit­teis­sä.

Di­gi­lii­te on 10–12-si­vui­nen lu­ke­mis­to, joka jul­kais­taan ti­laa­jil­le nor­maa­lin nä­köis­leh­den pe­räs­sä. Lii­te koo­taan Me­di­a­ta­lo Kes­ki­suo­ma­lai­sen par­hais­ta lu­ku­ju­tuis­ta sekä leh­tien yh­tei­sen uu­tis­toi­mis­to Uu­tis­suo­ma­lai­sen, vii­kon­lop­pu­lii­te Sun­nun­tai­suo­ma­lai­sen ja tee­ma­toi­mi­tus Tee­ma­suo­ma­lai­sen ma­te­ri­aa­leis­ta.

– Liit­tei­den suo­si­os­ta ker­too jo­ta­kin se, et­tä 6-päi­väi­sen sa­no­ma­leh­ti Län­si-Uu­si­maan lu­ki­jois­ta yli puo­let lu­kee joka maa­nan­tai liit­teen nä­köis­leh­te­nä, vaik­ka pe­rus­leh­ti ei il­mes­ty­kään, Joo­nas Romp­pa­nen ku­vaa.

Mal­li on myös koko Me­di­a­ta­lo Kes­ki­suo­ma­lai­sen käy­tös­sä vain nä­köis­leh­ti­nä jul­kais­tuis­sa nu­me­rois­sa esi­mer­kik­si juh­la­py­hi­nä, ku­ten jou­lu­päi­vä­nä tai ju­han­nuk­se­na.

Tuol­loin kai­kil­le sa­no­ma­leh­dil­le jul­kais­taan yh­tei­set lu­ke­mis­to­nu­me­rot, jois­sa voi ol­la myös alu­eel­li­sia ja pai­kal­li­sia si­vu­ja.

Nä­köis­leh­tien vuok­si kaik­ki kon­ser­nin leh­det il­mes­ty­vät nyt vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Li­sä­tie­toa:
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi
– Si­säl­tö­joh­ta­ja, pää­toi­mit­ta­ja Joo­nas Romp­pa­nen, puh. 040 513 7715, joo­nas.romp­pa­nen(at)me­dia.fi

Ete­lä-Suo­men Me­di­an sa­no­ma­leh­det ly­hy­es­ti

– Aa­mu­pos­ti Il­mes­tyy 7 päi­vä­nä vii­kos­sa Hy­vin­kääl­lä ja Rii­hi­mä­el­lä sekä kau­pun­kien lä­hi­kun­nis­sa. Leh­den ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus on 65 000 lu­ki­jaa.*

– Kes­ki-Uu­si­maa Il­mes­tyy 7 päi­vä­nä vii­kos­sa Tuu­su­las­sa, Ke­ra­val­la ja Jär­ven­pääs­sä. Leh­den ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus on 60 000 lu­ki­jaa.*

– Län­si-Uu­si­maa Il­mes­tyy 6 päi­vä­nä vii­kos­sa Loh­jal­la ja sen naa­pu­ri­kun­nis­sa. Leh­den ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus on 41 000 lu­ki­jaa.*

– Uu­si­maa Il­mes­tyy 7 päi­vä­nä vii­kos­sa Por­voos­sa ja As­ko­las­sa. Leh­den ko­ko­nais­ta­voit­ta­vuus on 54 000 lu­ki­jaa.*

– Ete­lä-Suo­men Me­dia on osa Me­di­a­ta­lo Kes­ki­suo­ma­lais­ta.

* = KMT 2019