Goog­le Map­sin kart­to­ja voi nyt ri­kas­taa ku­vil­la, vi­de­oil­la ja lin­keil­lä. Omi­nai­suu­det aut­ta­vat luo­maan en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­pia kart­to­ja myös leh­tien verk­ko­si­vuil­le.

Kart­to­ja voi jul­kais­ta ju­tuis­sa Neon kaut­ta.

Ne­oon tuo­daan kar­tan upo­tus­koo­di, joka lii­te­tään ha­lut­tuun paik­kaan teks­tis­sä.

Tä­män jäl­keen kart­ta on lu­ki­joi­den käy­tös­sä verk­ko­si­vuil­la ja he voi­vat ha­lu­tes­saan myös tal­len­taa sen it­sel­leen.

­– Kar­tat ovat hyö­dyl­li­siä sil­loin, kun toi­mit­ta­ja ha­lu­aa näyt­tää, mi­hin paik­kaan uu­ti­nen liit­tyy. Ri­kas­te­tut kar­tat ovat kui­ten­kin oi­val­li­nen tapa koo­ta yh­teen myös jut­tu­sar­jan eri osia.

– Esi­mer­kik­si pai­kal­li­sia van­ho­ja ta­lo­ja tai har­vi­nai­sia pai­kan­ni­miä esit­te­le­vän jut­tu­sar­jan osat voi­daan vie­dä kar­tal­la ja ri­kas­taa niin, et­tä jo­kai­sen pai­kan koh­dal­ta löy­tyy kuva tai vi­deo ja link­ki juu­ri täs­tä pai­kas­ta ker­to­vaan jut­tuun. Näin ju­tuis­ta ker­tyy ko­ko­nai­suus, jota lu­ki­ja voi lu­kea sil­loin, kun hä­nel­lä on tä­hän ai­kaa, Anyg­raa­fin asi­an­tun­ti­ja Sil­ja Ten­hu­nen ku­vaa.

Kart­to­ja voi hyö­dyn­tää myös jut­tu­jen jouk­kois­ta­mi­ses­sa.

­– Lu­ki­joil­ta voi ky­syä esi­mer­kik­si tie­to­ja vaa­ral­li­sis­ta ris­teyk­sis­tä, par­hais­ta ui­ma­ran­nois­ta tai len­to­ko­nei­den bon­gaus­pai­kois­ta. Kun mer­kin­tä­oi­keu­det on ja­et­tu, kart­ta toi­mii jon­kin ai­heen jouk­kois­ta­mi­ses­sa.

Täs­tä ju­tus­ta löy­ty­vät kart­ta­e­si­mer­kit on to­teu­tet­tu Goog­le Map­sin avul­la.

Jutut kartalla

Esi­merk­ki 1: Eri paik­koi­hin si­joit­tu­vien jut­tu­jen vien­ti kar­tal­le

Kar­tal­le on vie­ty uu­sim­pia uu­ti­sia si­ten, et­tä jo­kai­ses­ta paik­ka­mer­kin­näs­tä löy­tyy kuva ja link­ki jut­tuun. Ku­van si­jas­ta kart­ta­mer­kin­töi­hin voi li­sä­tä esi­mer­kik­si vi­de­oi­ta tai usei­ta ku­via.

reitti toimistolle

Esi­merk­ki 2: Rei­tin tai pai­kan vie­mi­nen kar­tal­le

Kar­tal­le on mer­kit­ty yk­si osoi­te sekä reit­ti lä­him­mäl­tä juna-ase­mal­ta paik­kaan.

Jos kai­paat apua ri­kas­tet­tu­jen kart­to­jen te­koon ja kart­tau­po­tus­ten käyt­töön Ne­os­sa, ota yh­teyt­tä. Neu­vom­me mie­lel­läm­me omi­nai­suuk­sien hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Kart­to­jen käyt­tö pe­rus­tuu Goog­len kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin jul­kai­suo­i­keuk­siin.

Li­sä­tie­to­ja:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raaf.fi

Lue myös: Suo­si­tuim­mat koi­ra­ro­dut, kun­nan bud­jet­ti, sama paik­ka en­nen ja nyt – Näin vi­su­a­li­soit da­taa hel­pos­ti verk­koon