So­si­aa­li­sen me­di­an ja mui­den HTML-upo­tus­ten teko hel­pot­tuu en­ti­ses­tään.

Jat­kos­sa upo­tus­koo­din voi li­sä­tä Ne­os­sa jut­tuun ha­lu­a­maan­sa paik­kaan.

Omi­nai­suus on yk­sin­ker­tai­nen käyt­tää: esi­mer­kik­si Fa­ce­book-upo­tuk­sen voi teh­dä raa­haa­mal­la ha­lu­a­man­sa jul­kai­sun verk­ko-osoit­teen teks­tin kes­kel­le tyh­jään paik­kaan, jol­loin Neo tun­nis­taa, tu­kee­ko si­vus­to upo­tuk­sia.

Jos tu­kee, oh­jel­ma ky­syy, ha­lu­aa­ko käyt­tä­jä luo­da lin­kis­tä upo­tuk­sen. Kun käyt­tä­jä vas­taa ky­sy­myk­seen kyl­lä, oh­jel­ma te­kee lin­kis­tä html-upo­tuk­sen teks­tin si­säl­le au­to­maat­ti­ses­ti. Mi­kä­li käyt­tä­jä vas­taa "Ei", oh­jel­ma te­kee verk­ko-osoit­tees­ta nor­maa­lin url-teks­ti­lin­kin.

Esimerkiksi pikaviestipalvelu Twitterissä julkaistun twiitin upottaminen ei  jatkossa vaadi upotuskoodin kopioimista erikseen Neoon. Riittää, että twiitin verkko-osoite tuodaan tekstiin.

Esimerkiksi pikaviestipalvelu Twitterissä julkaistun twiitin upottaminen ei jatkossa vaadi upotuskoodin kopioimista erikseen Neoon. Riittää, että twiitin verkko-osoite tuodaan tekstiin.

HTML-upo­tuk­sia käyt­tä­vät muun mu­as­sa Fa­ce­book, Twit­ter ja Ins­tag­ram jul­ki­sis­sa jul­kai­suis­sa. Upo­tu­so­mi­nai­suus on käy­tös­sä myös You Tu­bes­sa sekä esi­mer­kik­si Yle Aree­nas­sa ja Ylen Elä­väs­sä ar­kis­tos­sa.

Ylen Elä­vän ar­kis­ton si­säl­töä voi käyt­tää osa­na jour­na­lis­tis­ta si­säl­töä esi­mer­kik­si uu­tis­käy­tös­sä (lue li­sää käyt­tö­ta­vois­ta tääl­tä).

Yle Aree­nan suo­ria lä­he­tyk­siä voi niin ikään upot­taa uu­tis­jut­tui­hin sil­loin, kun te­ki­jä­noi­keu­det sen sal­li­vat. Upo­tus on käy­tös­sä muun mu­as­sa vi­ra­no­mais­ten suo­ris­sa tie­do­tus­ti­lai­suuk­sis­sa (lue li­sää käyt­tö­ta­vois­ta tääl­tä).

Toi­mi­tus saa uu­den upo­tu­so­mi­nai­suu­den käyt­töön Neon päi­vi­tyk­sen myö­tä.

Van­ha upo­tus­ta­pa säi­lyy rin­nal­la ja on hyö­dyl­li­nen sil­loin, jos esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­di­an jul­kai­sua tai li­ve­lä­he­tyk­sen upo­tus­koo­dia käy­te­tään use­am­mas­sa eri ju­tus­sa. Ker­ran Ne­oon li­sät­ty upo­tus on sil­loin yh­dis­tet­tä­vis­sä hel­pos­ti eri si­säl­töi­hin ja on eri käyt­tä­jien käy­tös­sä.

Vii­kon nik­si: Jos upo­tus ei toi­mi, tar­kis­ta emo­jit

Teit­kö upo­tuk­sen, mut­ta se ei toi­mi ver­kos­sa? Ylei­sin syy tä­hän on upo­tus­koo­din si­säl­lä ole­vat emo­jit eli eri­lai­set hy­miö- ja ku­va­sym­bo­lit.

Tyy­pil­li­ses­ti on­gel­mia ai­heut­ta­vat esi­mer­kik­si Ins­tag­ram-jul­kai­sun saa­te­teks­tin hy­mi­öt.

Kun pois­tat ne HTML-koo­dis­ta, on­gel­ma kor­jaan­tuu useim­mil­la verk­ko­a­lus­toil­la ja upo­tus sekä saa­te nä­ky­vät nor­maa­lis­ti.

Upotuskoodin sisälle jäävä emoji erottuu koodista kuvana.

Upotuskoodin sisälle jäävä emoji erottuu koodista kuvana.