Sil­ja Ten­hu­nen Ylel­tä toi­mi en­sim­mäi­se­nä pää­pu­hu­ja­na. Hä­nen esi­tyk­sen­sä "Kol­me muu­tos­voi­maa, jot­ka vai­kut­ta­vat lä­hi­vuo­si­na eni­ten me­di­a­mark­ki­naan" he­rät­te­li kuu­li­joi­ta kä­si­tel­len me­di­a­mark­ki­nan muu­tos­ta sekä Ylen ta­po­ja seu­ra­ta ja re­a­goi­da näi­hin muu­tok­siin.

Toi­nen pää­pu­hu­jam­me, Juk­ka Huik­ko Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy:stä, ku­va­si esi­tyk­ses­sään "Di­gi­ke­hi­tys mik­ro- ja pk-yri­tyk­sis­sä – tu­lo­vir­taa, te­hok­kuut­ta ja tuot­toa" sitä, mi­ten sys­te­maat­ti­sil­la ke­hi­tys­suun­ni­tel­mil­la voi tap­pi­ol­li­sen leh­den toi­min­nan ke­hit­tää kan­nat­ta­vak­si.

Mats Melén Neu­wo Oy:stä ker­toi esi­tyk­ses­sään te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­ses­tä si­säl­lön luo­kit­te­lus­sa, si­säl­töön poh­jau­tu­vas­sa mark­ki­noin­nis­sa ja au­to­ma­ti­soi­dun si­säl­lön löy­det­tä­vyy­den pa­ran­ta­mi­ses­sa, mikä vai­kut­taa muun mu­as­sa ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen.

Kä­vim­me läpi myös Anyg­raa­fin omia rat­kai­su­ja ny­ky­ti­lan­teen ja tu­le­vai­suu­den nä­ky­mien osal­ta:

CDPro­fi­tia kos­kien Jyri Van­ni­nen ker­toi CDPro­fit Kart­to­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä laa­dun­val­von­nas­sa ja rek­la­maa­ti­oi­den kä­sit­te­lys­sä sekä uu­sim­mis­ta laa­jen­nuk­sis­ta, ku­ten päi­vä­koh­tai­ses­ta mat­kan­las­ken­nas­ta, joka las­kee mak­set­ta­van ki­lo­met­ri­kor­vauk­sen ja­ke­lu­päi­vä­koh­tai­ses­ti ja­ka­jan rei­tin pe­rus­teel­la.

CPro­fit-le­vik­ki­jär­jes­tel­män osal­ta kes­kus­te­lim­me CPro­fit-por­taa­lin mah­dol­li­suuk­sis­ta, laa­jen­ne­tun APIn hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja laa­jen­ne­tus­ta säh­köi­ses­tä pää­syn­hal­lin­nas­ta. Jyri Van­ni­nen ja Han­nu In­berg ker­toi­vat myös SPro­fit-la­jit­te­lu­pal­ve­lus­ta sekä uu­sis­ta rat­kai­suis­ta pai­non ja­ke­lu­ai­neis­to­jen kä­sit­te­lys­sä ja hal­lin­nas­sa.

AP­ro­fit-kat­sauk­ses­sa tu­tus­tuim­me vii­me­ai­kai­siin käyt­töö­not­toi­hin, por­taa­lin ny­ky­ti­laan mo­ni­tuo­te­va­raus­ten avul­la sekä ul­koi­siin ra­ja­pin­toi­hin myyn­nin tuen osa­na. Kir­si Kela Hil­la Grou­pil­ta ker­toi vi­de­o­ter­vei­set Hil­la Grou­pin tar­pei­siin so­vi­te­tun AP­ro­fit-por­taa­lin käyt­töö­no­tos­ta.

Si­säl­lön­tuo­tan­non osuu­des­sa tar­kas­te­lim­me eNe­on käyt­töä osa­na ny­ky­ai­kais­ta si­säl­lön­tuo­tan­non ko­ko­nais­jär­jes­tel­mää ja sen link­kiä kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lui­hin, mikä hel­pot­taa työn vir­ta­vii­vais­ta­mis­ta ja kou­lu­tus­tar­peen pie­nen­tä­mis­tä. Ne­o­Di­rect-verk­ko­jul­kai­sun kat­sauk­ses­sa tu­tus­tuim­me vii­me­ai­kai­siin pro­jek­tei­hin, au­to­maat­ti­sen nu­me­ro­poh­jai­sen si­säl­lön esit­tä­mi­seen nä­köis­leh­des­tä ja per­so­noin­nin sekä luo­kit­te­lun tuo­miin li­sä­an­sain­ta­mah­dol­li­suuk­siin. Kä­vim­me myös läpi nä­köis­leh­tien uu­sia mah­dol­li­suuk­sia ja si­säl­tö­tuo­tan­non säh­köi­sen jul­kai­sun ja nä­köis­leh­tien toi­min­taa ko­ko­nai­suu­te­na, ot­ta­en huo­mi­oon di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­den.

Saim­me myös vi­de­o­ter­vei­set Ruot­sis­ta: Tuk­hol­mas­sa si­jait­se­van Mitt i -leh­den Ja­kob Lars­son Jo­han Rön­nb­lom ker­toi­vat yh­tei­ses­tä pro­jek­tis­tam­me, jos­sa heil­le otet­tiin käyt­töön AP­ro­fit-il­moi­tus­hal­lin­nan jär­jes­tel­mä ja Neo- ja eNeo-si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät. Li­säk­si Mitt i:n verk­ko­jul­kai­sut uu­dis­tet­tiin Ne­o­Di­rect-jul­kai­su­jär­jes­tel­mäl­lä.

Päi­vän oh­jel­man jäl­keen siir­ryim­me ren­tou­tu­neem­piin tun­nel­miin naut­tien hy­väs­tä ruo­as­ta, tru­ba­duu­ri Ans­si Kän­sä­län li­ve­mu­sii­kis­ta ja pit­käs­tä ai­kaa ta­paa­miem­me ys­tä­vien seu­ras­ta.