Nor­ge IDAG tuot­ti ai­kai­sem­min viik­ko­leh­ten­sä il­man toi­mi­tuk­sel­lis­ta jär­jes­tel­mää. Kun vaa­ti­muk­set laa­jem­paan ja no­pe­am­paan net­ti­jul­kai­se­mi­seen kas­voi­vat, tar­vit­si Nor­ge IDAG in­teg­roi­dun jär­jes­tel­mä­rat­kai­sun kaik­kiin tar­pei­siin­sa.

- Meil­le on ol­lut tär­ke­ää koo­ta niin mon­ta toi­min­toa kuin mah­dol­lis­ta yh­teen jär­jes­tel­mään. Ha­lu­am­me käyt­tää voi­ma­va­ro­jam­me hy­vän si­säl­lön tuot­ta­mi­seen, em­me tek­nis­ten jär­jes­tel­mien yl­lä­pi­tä­mi­seen. Va­lit­sim­me Anyg­raa­fin, kos­ka yri­tys pys­tyy tar­jo­a­maan ko­ko­nais­rat­kai­sun ja kos­ka jär­jes­tel­män so­vit­ta­mi­nen toi­vei­siim­me ja tar­pei­siim­me on help­poa, ker­too Nor­ge IDA­Gin va­ra­pää­toi­mit­ta­ja ja pro­jek­tin­joh­ta­ja Bjar­te Ys­tebø.

Nor­ge IDAG on Nor­jan suu­rin kris­til­li­nen viik­ko­leh­ti. Se on riip­pu­ma­ton ja maan­laa­jui­nen, ja sil­lä on yli 11 000 ti­laa­jaa ym­pä­ri Nor­jaa. Leh­den pää­toi­mi­tus si­jait­see Ber­ge­nis­sä. Nor­ge IDAG pe­rus­tet­tiin 1999.

Nor­ge IDAG jul­kai­see uu­ti­sia yh­teis­kun­nas­ta, po­li­tii­kas­ta, kult­tuu­ris­ta ja kris­til­li­ses­tä elä­mäs­tä sekä hen­ki­lö­koh­tai­sia ta­ri­noi­ta, ajan­koh­tai­sia kes­kus­te­lu­ja ja ul­ko­maa­nuu­ti­sia, jois­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti Is­ra­e­liin.

Anyg­raaf ke­hit­tää oh­jel­mis­to­ja me­dia-alal­le. Anyg­raa­fil­la yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen on asi­ak­kai­ta toi­mi­tus­jär­jes­tel­mäl­leen, DAM-rat­kai­suil­leen, ti­laus- ja le­vik­ki­jär­jes­tel­mäl­leen sekä il­moi­tus­jär­jes­tel­mäl­leen noin 20 maas­sa.

Neo on Anyg­raa­fin jär­jes­tel­mä me­di­a­si­säl­lön suun­nit­te­luun ja hal­lin­taan. Se on eri­no­mai­nen työ­ka­lu toi­mi­tuk­sel­li­sen työn suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen ol­len pelk­kää toi­mi­tus­jär­jes­tel­mää pal­jon laa­jem­pi ja mo­ni­puo­li­sem­pi.

Li­sä­tie­to­ja:

Nor­ge IDAG, Bjar­te Ys­tebø, va­ra­pää­toi­mit­ta­ja/pro­jek­tin­joh­ta­ja

Anyg­raaf AB, Os­car Yng­we, toi­mi­tus­joh­ta­ja