Kuuk­ke­lis­sa ote­taan käyt­töön Anyg­raa­fin Neo-toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä ja sii­hen kuu­lu­va Ne­o­Di­rect-net­ti­jul­kai­suoh­jel­mis­to sekä AP­ro­fit-il­moi­tus- ja CPro­fit- le­vik­ki­jär­jes­tel­mät. Jär­jes­tel­mil­lä tuo­te­taan koko leh­den si­säl­tö kaik­kiin ka­na­viin, to­teu­te­taan nä­köis­leh­det ja verk­ko­jul­kai­su­jen mak­su­muu­rit sekä hal­li­taan Kuuk­ke­li-leh­den le­vik­ki.

Kuuk­ke­li:

Pait­si ih­mi­sys­tä­väl­li­nen va­ris­lin­tu Kuuk­ke­li on vuon­na 1989 pe­rus­tet­tu (en­sim­mäi­nen nu­me­ro il­mes­tyi 18.3.1989), Yl­läk­sel­lä toi­mi­tet­tu, mat­kai­li­joil­le suun­nat­tu tab­loi­di­ko­koi­nen leh­ti, jota myös pai­kal­li­set lu­ke­vat in­nok­kaas­ti. Se il­mes­tyy 19 ker­taa vuo­des­sa, ke­vääl­lä vii­koit­tain, muul­loin har­vem­min – mat­kai­lu­se­son­kien mu­kaan. Kuuk­ke­lia ja­e­taan Ko­la­ris­sa, Yl­läk­sel­lä, Kit­ti­läs­sä ja Muo­ni­os­sa sekä muu­ta­mas­sa Yl­läk­sen mat­kan var­rel­le si­joit­tu­vas­sa pai­kas­sa. Ja­ke­lu­pis­tei­tä on lä­hes sata. Leh­del­lä on myös noin 2 200 ti­laa­jaa, jot­ka saa­vat jo­kai­sen nu­me­ron suo­raan ko­tiin­sa. Kuuk­ke­li on var­min kei­no ta­voit­taa Tun­tu­ri-La­pis­sa vuo­sit­tain käy­vät sa­dat­tu­han­net mat­kai­li­jat.

”Pää­dyim­me Anyg­raa­fin jär­jes­tel­mään, kos­ka se on sel­keä toi­min­nal­li­nen ko­ko­nai­suus pi­tä­en si­säl­lään toi­mi­tus-, ti­laa­ja-, il­moi­tus- ja tait­to­jär­jes­tel­män sekä leh­tien au­to­maat­ti­sen, ri­kas­tet­ta­van In­ter­net- ja nä­köis­leh­ti­ver­si­on, joka toi­mii myös mo­bii­li­lait­teis­sa. Anyg­raa­fin pal­ve-lu­kes­kuk­ses­ta saam­me var­mis­te­tun jär­jes­tel­mä­pal­ve­lun ja tar­vit­ta­van tuen. Us­kon, et­tä pys­tym­me te­hos­ta­maan or­ga­ni­saa­ti­om­me toi­min­taa Anyg­raa­fin jär­jes­tel­mil­lä ",

to­te­aa Luo­va Me­dia Oy:n kus­tan­ta­ja Satu Ren­ko.

Li­sä­tie­to­ja:

Luo­va Me­dia Oy, toi­mi­tus­joh­ta­ja Satu Ren­ko, satu.ren­ko[at]kuuk­ke­li.fi

+358 301 7181

Anyg­raaf Oy, myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, mat­ti.na­tu­nen[at]anyg­raaf.fi

+358 500 202278