Pro­jek­ti al­koi PoC-pro­jek­til­la, jos­sa var­mis­tet­tiin AP­ro­fi­tin uu­den por­taa­li­ver­si­on so­vel­tu­vuus Vies­ti­me­di­an tar­pei­siin. Pro­jek­ti jat­kui asen­nus- ja muok­kausp­ro­jek­til­la, jos­sa Vies­ti­me­di­an asi­an­tun­ti­juus kan­toi suur­ta roo­lia toi­min­nal­li­suu­den muok­kaa­mi­seen Vies­ti­me­di­an hy­vin har­ki­tun myyn­ti­mal­lin par­haak­si mah­dol­li­sek­si tu­ke­mi­sek­si. Pro­jek­tin omis­ta­ja­na Vies­ti­me­di­as­sa on toi­mi­nut myyn­ti­joh­ta­ja Ro­bert Kul­lst­röm, joka on omal­la ak­tii­vi­sel­la pa­nok­sel­laan aut­ta­nut toi­min­to­jen vir­ta­vii­vais­ta­mi­ses­sa Vies­ti­me­di­an toi­min­ta­mal­lei­hin so­pi­vik­si. Pro­jek­tia on suu­res­ti hel­pot­ta­nut se, et­tä AP­ro­fi­tin por­taa­li­ver­sio toi­mii lä­pi­nä­ky­väs­ti pe­rin­tei­sen AP­ro­fi­tin mää­rit­te­lyi­den kans­sa, ja täs­tä syys­tä se on mah­dol­lis­ta­nut vai­heit­tai­sen käyt­töö­no­ton. Vai­heit­tai­nen käyt­töö­not­to on mah­dol­lis­ta­nut myyn­ti­ru­tii­nien tar­kis­te­lua tuo­den li­sää jous­ta­vuut­ta ja toi­min­nal­li­suut­ta mm. säh­köis­ten jul­kai­su­ka­na­vien va­rauk­siin ja hal­lin­taan.

Pro­jek­tis­ta ja rat­kai­sus­ta Ro­bert Kul­lst­röm to­te­aa: "Olen ol­lut use­am­man eri CRM:n käyt­töö­no­tos­sa mu­ka­na vuo­sien saa­tos­sa. Tämä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun olen pääs­syt yh­des­sä toi­mit­ta­jan kans­sa muok­kaa­maan oh­jel­maa juu­ri mei­dän tar­pei­siin so­pi­vak­si ja olen tyy­ty­väi­nen Anyg­raa­fin am­mat­ti­lais­ten ha­luun, tai­toon sekä kär­si­väl­li­syy­teen pal­vel­la asi­a­kas­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Vai­heit­tai­nen käyt­töö­not­to ja oh­jel­man lop­pu­käyt­tä­jien an­ta­man pa­laut­teen pe­rus­teel­la teh­tä­vät muok­kauk­set mat­kan var­rel­la var­mis­ta­vat sen, et­tä oh­jel­ma pal­ve­lee mei­dän to­del­li­sia myyn­ti­ar­jen tar­pei­ta tu­le­vai­suu­des­sa pit­kään."

Anyg­raa­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu In­berg to­te­aa: "Vies­ti­me­dia aset­ti meil­le hy­viä haas­tei­ta ja aut­toi mei­tä so­vit­ta­maan toi­min­nal­li­suut­ta myös Vies­ti­me­di­an tyyp­pi­siin myyn­ti­or­ga­ni­saa­ti­oi­hin.

Saim­me muun mu­as­sa pa­rem­man ym­mär­ryk­sen teh­tä­vä­poh­jai­ses­ta seu­ran­nas­ta

sekä tuo­te- ja tuo­te­ryh­mä­koh­tai­sen ver­tai­lun eri esit­tä­mis­muo­dois­ta.

On ai­na hyö­dyl­lis­tä ja opas­ta­vais­ta, kun asi­at kyt­key­ty­vät konk­re­ti­aan."

Vies­ti­me­dia: Vies­ti­me­dia Oy on Suo­men joh­ta­va maa­ta­lou­den, met­sä­te­ol­li­suu­den ja nii­hin liit­ty­vien lii­ke­toi­min­to­jen me­di­ay­ri­tys. Vies­ti­me­dia kus­tan­taa mm. Maa­seu­dun Tu­le­vai­suut­ta, kah­ta ai­ka­kaus­leh­teä Ko­ne­vies­tiä ja Aar­rea sekä il­mais­ja­ke­lu­leh­ti Suo­me­laa.

Pai­net­tu­jen sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tien li­säk­si Vies­ti­me­dia tar­jo­aa ai­nut­laa­tuis­ta ja ajan­koh­tais­ta di­gi­taa­lis­ta si­säl­töä.

"In­to­hi­mo­nam­me on ker­toa lii­ke­toi­min­nan nä­kö­kul­mis­ta, elä­män­ta­vois­ta ja kes­tä­vyy­des­tä maa­ta­lou­des­sa, met­sä­ta­lou­des­sa ja maa­seu­dul­la yleen­sä sekä pien­ta­lo­a­su­mi­ses­sa. Ha­lu­am­me edis­tää ja tu­kea näi­tä ai­hei­ta ydi­nar­vo­jem­me hen­ges­sä: olem­me yl­pei­tä juu­ris­tam­me, in­no­voim­me yh­teis­työl­lä ja olem­me re­hel­li­siä ja in­hi­mil­li­siä toi­sil­lem­me."

(https://vies­ti­me­dia.fi/brief­ly-in-eng­lish/)

Vies­ti­me­dia Oy:n omis­taa Maa­ta­lous­tuot­ta­jien ja met­sä­no­mis­ta­jien kes­kus­liit­to (MTK).

Li­sä­tie­to­ja:

myyn­ti­joh­ta­ja Ro­bert Kul­lst­röm, Vies­ti­me­dia Oy, säh­kö­pos­ti ro­bert.kul­lst­rom(at)vies­ti­me­dia.fi

toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu In­berg, Anyg­raaf Oy, han­nu.in­berg(at)anyg­raaf.fi