Hei,

vaik­ka ko­ro­nan ai­ka­na meil­lä Anyg­raa­fis­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon­kin, vies­tin­tä kuu­lu­mi­sis­tam­me, laa­jen­nuk­sis­ta ja uu­sis­ta rat­kai­suis­ta on jää­nyt ar­jen haas­tei­den jal­koi­hin. Myös ys­tä­vien ta­paa­mi­nen on jää­nyt tau­ol­le. Nyt olem­me­kin iloi­sia, et­tä voim­me kut­sua Si­nut asi­a­kas­ti­lai­suu­teem­me Ho­tel­li Mes­ta­riin (Fred­ri­kin­ka­tu 51, Hel­sin­ki) 1.6.2023 al­ka­en klo 12.00.

Kä­sit­te­lem­me ko­ko­nais­val­tai­ses­ti Anyg­raa­fin tuot­tei­ta ja tar­jo­am­me ti­lai­suu­den ver­kos­toi­tu­mi­seen, ruo­kai­luun, viih­ty­mi­seen ja en­nen kaik­kea yh­des­sä­o­loon.Oh­jel­ma­si­säl­tö on suun­ni­tel­tu huo­mi­oi­den joh­don, lii­ke­toi­min­nan, tek­nii­kan ja muun or­ga­ni­saa­ti­on tar­pei­ta. Mi­kä­li olet it­se es­ty­nyt ja/tai nä­ki­sit ti­lai­suu­den hyö­dyl­li­se­nä myös kol­le­gal­le­si, vä­li­tät­hän tä­män kut­sun hä­nel­le.

Ta­pah­tu­man alus­ta­va oh­jel­ma

Klo 12.00 Ter­ve­tu­lo­kah­vit en­nen asi­ao­suu­den al­kua

CDPro­fit: Kart­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen laa­dun­val­von­nas­sa ja rek­la­maa­ti­oi­den hoi­ta­mi­ses­sa sekä uu­sim­mat laa­jen­nuk­set to­teu­tu­neen ja­ko­a­jan las­ken­taan.

CPro­fit: Por­taa­lin tuo­mat mah­dol­li­suu­det, laa­jen­ne­tun APIn hyö­dyn­tä­mi­nen, laa­jen­net­tu säh­köi­nen pää­syn­hal­lin­ta,

SPro­fit sekä uu­det rat­kai­sut osa­na pai­non ja­ke­lu­ai­neis­to­jen kä­sit­te­lyä ja hal­lin­taa.

AP­ro­fit: Kat­saus vii­me­ai­kai­siin käyt­töö­not­toi­hin, tu­tus­tu­mi­nen por­taa­lin ny­ky­ti­laan mo­ni­tuo­te­va­raus­ten kaut­ta sekä ul­koi­set ra­ja­pin­nat osa­na myyn­nin tu­kea.

Anyg­raa­fin yh­teis­työ­kump­pa­nit.

Si­säl­tö­tuo­tan­to:

eNe­on käyt­tö osa­na ny­ky­ai­kais­ta si­säl­lön­tuo­tan­non ko­ko­nais­jär­jes­tel­mää sekä link­ki­nä kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lui­hin työn vir­ta­vii­vais­ta­mi­sek­si ede­saut­ta­en kou­lu­tus­tar­peen pie­nen­tä­mis­tä.

Ne­o­Di­rect: Verk­ko­jul­kai­sun kat­saus vii­me­ai­kai­siin pro­jek­tei­hin, au­to­maat­ti­sen nu­me­ro­poh­jai­sen si­säl­lön esit­tä­mi­seen nä­köis­leh­des­tä esi­mer­kik­si päi­vi­nä, jol­loin pai­net­tu leh­ti ei il­mes­ty, sekä per­so­noin­nin ja esi­mer­kik­si luo­kit­te­lun tuo­miin li­sä­an­sain­ta­mah­dol­li­suuk­siin.

Nä­köis­leh­tien uu­det mah­dol­li­suu­det sekä si­säl­tö­tuo­tan­non säh­köi­sen jul­kai­sun ja nä­köis­leh­tien toi­min­ta yh­te­nä ko­ko­nai­suu­te­na huo­mi­oi­den di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus.

n. klo 17.30 Mu­siik­kia, ruo­kai­lua ja yh­des­sä­o­loa

klo 21.00 Yh­tei­nen il­tam­me päät­tyy

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Il­moit­tau­tu­mi­set täl­lä säh­kö­pos­ti­lin­kil­lä vii­meis­tään per­jan­tain 19.5.2023 ku­lu­es­sa. Mai­nit­set­han il­moit­tau­tu­mi­ses­sa­si, jos osal­lis­tut vain asi­ao­suu­teen et­kä jää seu­rak­sem­me il­taa viet­tä­mään. Ker­ro myös mah­dol­li­sis­ta ruo­ka-ai­ne­al­ler­gi­ois­ta­si tai muis­ta ruo­ka­ra­joit­teis­ta, jot­ta osaam­me vä­lit­tää ne eteen­päin.

Pe­ruu­tuk­set

Jos jou­dut pe­ru­maan osal­lis­tu­mi­se­si, ajois­sa tai ns. vii­me het­kel­lä, toi­vom­me sii­tä vies­tiä sa­maan säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen täl­lä säh­kö­pos­ti­lin­kil­lä .

Ma­joi­tus­mah­dol­li­suus

Ho­tel Mes­ta­ri tar­jo­aa yö­py­jil­le ma­joi­tus­mah­dol­li­suu­den yh­den hen­gen huo­nees­sa hin­taan 139 e/yö ja kah­den hen­gen huo­nees­sa hin­taan 149 e/yö. Jos ha­lu­at teh­dä huo­ne­va­rauk­sen asi­a­kas­ti­lai­suut­tam­me seu­raa­vak­si yök­si (1. - 2.6.2023), mai­nit­se asi­as­ta il­moit­tau­tu­mis­säh­kö­pos­tis­sa­si, niin va­rauk­se­si vä­lit­tyy kaut­tam­me ho­tel­lil­le. Yö­py­mi­sen ku­luis­ta huo­leh­tii ku­kin it­se nor­maa­lis­ti ho­tel­lin vas­taa­no­tos­sa.