Fi­nan­sa­vi­sen tar­vit­si uu­den ja in­teg­roi­dun jär­jes­tel­mä­rat­kai­sun vas­taa­maan vaa­ti­muk­siin­sa li­sään­ty­väs­tä ja jous­ta­vam­mas­ta si­säl­lön jul­kai­sus­ta.

”Meil­le on tär­ke­ää koo­ta niin mon­ta toi­min­toa kuin mah­dol­lis­ta yh­teen jär­jes­tel­mään. Ha­lu­am­me käyt­tää voi­ma­va­ro­jam­me tuot­ta­maan hy­vää si­säl­töä, em­me­kä yl­lä­pi­tä­mään tek­ni­siä jär­jes­tel­miä. Va­lit­sim­me Anyg­raa­fin, kos­ka se pys­tyy tar­jo­a­maan meil­le ko­ko­nais­rat­kai­sun, ja Neo on help­po so­vit­taa toi­vei­siim­me ja tar­pei­siim­me”, ker­too Fi­nan­sa­vi­se­nin IT-pääl­lik­kö Ro­ger Knud­sen.

Fi­nan­sa­vi­sen on osa Heg­nar Me­di­aa, joka jul­kai­see myös Nor­jan joh­ta­vaa bu­si­ness-ai­ka­kaus­leh­teä Ka­pi­tal sekä kym­men­kun­taa muu­ta leh­teä.

Tryg­ve Heg­nar pe­rus­ti Fi­nan­sa­vi­se­nin vuon­na 1992. Se on kuu­si päi­vää vii­kos­sa il­mes­ty­vä val­ta­kun­nal­li­nen leh­ti, jon­ka le­vik­ki vuon­na 2016 oli 20.190 kap­pa­let­ta. Fi­nan­sa­vi­sen jul­kai­see myös seit­se­mää ai­ka­kaus­leh­teä, jot­ka ja­e­taan päi­vä­leh­den yh­tey­des­sä eril­li­si­nä liit­tei­nä. Suu­rin näis­tä on moot­to­ri­lii­te Mo­tor, joka il­mes­tyy joka lau­an­tai.

Fi­nan­sa­vi­sen seu­raa ta­lout­ta, pörs­siä ja ta­lou­se­lä­mää Nor­jas­sa ja jul­kai­see myös re­por­taa­se­ja asun­nois­ta ja kiin­teis­töis­tä sekä sy­vä­haas­tat­te­lu­ja ja ar­tik­ke­lei­ta va­paa-ajas­ta.

Anyg­raaf ke­hit­tää oh­jel­mis­to­ja me­dia-alal­le. Anyg­raa­fil­la on asi­ak­kai­ta noin 20 maas­sa toi­mi­tus­jär­jes­tel­mäl­leen, DAM-rat­kai­suil­leen, ti­laus- ja le­vik­ki­jär­jes­tel­mäl­leen sekä il­moi­tus­jär­jes­tel­mäl­leen.

Neo on Anyg­raa­fin jär­jes­tel­mä si­säl­lön suun­nit­te­lul­le ja hal­lin­nal­le. Se on eri­no­mai­nen työ­ka­lu suun­ni­tel­la ja to­teut­taa toi­mi­tuk­sel­lis­ta työ­tä.

Li­sä­tie­toa:

Fi­nan­sa­vi­sen: Chris­top­her Sand­øy, des­ki­pääl­lik­kö/jour­na­lis­ti

Ro­ger Knud­sen, IT-pääl­lik­kö

Anyg­raaf Ab: Os­car Yng­we, toi­mi­tus­joh­ta­ja