Neo ei ole Fo­kus Me­di­al­le täy­sin tun­te­ma­ton, sil­lä Neo on ol­lut toi­mi­tuk­sien käy­tös­sä ul­koi­se­na pal­ve­lu­na muu­ta­mis­sa Fo­kus Me­di­an leh­dis­sä.

Nyt sol­mit­tu so­pi­mus laa­jen­taa Neo-mo­ni­ka­na­va­jul­kai­su­a­lus­tan kos­ke­maan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa kaik­kia Fo­kus Me­di­an kus­tan­ta­mia ai­ka­kaus­leh­tiä.

Koko jär­jes­tel­mä tu­lee toi­mi­maan Anyg­raa­fin pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa, jos­ta on suo­rat yh­tey­det Fo­kus Me­di­an toi­mi­tuk­siin. Myös jul­kai­su­jen net­ti­pal­ve­lut ja­e­taan net­tiin Anyg­raa­fin pal­ve­lus­ta.

Ai­ka­tau­lu Neon käyt­töö­no­tos­sa on tiuk­ka, en­sim­mäi­si­nä mo­ni­ka­na­va­jul­kai­se­mi­nen ote­taan käyt­töön osas­sa leh­dis­tä vie­lä tä­män vuo­den puo­lel­la, lo­put leh­det liit­ty­vät pal­ve­luun ke­vään 2018 ai­ka­na.

"Fo­kus Me­di­as­sa on nyt tul­lut ai­ka yh­te­näis­tää yri­tyk­sen eri­lai­set tuo­tan­to­jär­jes­tel­mät. Täs­sä olem­me nyt pää­ty­neet Ne­oon ja Anyg­raa­fiin", sa­noo Fo­kus Me­dia Fin­land Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ta­pa­ni Pit­zen.

”Va­lin­tak­ri­tee­reis­sä kor­ke­al­la oli­vat mo­ni­ka­na­va­jul­kai­se­mi­nen ja di­gi­mark­ki­noin­ti sekä sii­hen liit­ty­vä ha­ku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja -mark­ki­noin­ti. Fo­kus Me­dia ja Anyg­raaf to­teut­ti­vat yh­tei­ses­ti Ne­o­Di­rect-jul­kai­su­a­lus­tan au­di­toin­nin kol­man­nen osa­puo­len toi­mes­ta. Au­di­toin­nis­ta saa­tu tu­los oli vah­va näyt­tö Ne­o­Di­rect- jul­kai­su­a­lus­tan so­vel­tu­vuu­des­ta Fo­kus Me­di­an di­gist­ra­te­gi­an osak­si.”

Fo­kus Me­dia

Fo­kus Me­dia Fin­land Oy on vuon­na 2014 pe­rus­tet­tu, ko­ko­naan toi­mi­van joh­don omis­ta­ma ket­te­rä ja yrit­tä­jä­hen­ki­nen me­di­a­ta­lo, joka on kes­kit­ty­nyt har­ras­te- ja asi­a­kas­leh­tien kus­tan­ta­mi­seen sekä si­säl­tö­mark­ki­noin­nin tuo­tan­toon. Jul­kai­su­ka­na­vi­na toi­mi­vat niin print­ti, verk­ko kuin so­si­aa­li­nen me­dia.

Fo­kus Me­dia jul­kai­see yh­dek­sää eri­koi­sai­ka­kaus­leh­teä, te­kee si­säl­tö­suun­nit­te­lua ja huo­leh­tii jul­kai­su­jen tuot­ta­mi­ses­ta lu­kui­sil­le suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le. Fo­kus Me­dia työl­lis­tää va­ki­tui­ses­ti noin 50 hen­ki­löä sekä laa­jan ver­kos­ton free­lan­ce-avus­ta­jia.

Anyg­raaf Oy

Anyg­raaf on jul­kai­si­jan kump­pa­ni stra­te­gi­sis­sa me­di­a­rat­kai­suis­sa. Mo­nien asi­ak­kai­den kans­sa on Anyg­raa­fis­sa teh­ty yh­teis­työ­tä jo yli 20 vuot­ta.

Anyg­raa­fin jär­jes­tel­mä­pa­let­ti tar­jo­aa ko­ko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun ai­toon ja kan­nat­ta­vaan mo­ni­ka­na­va­jul­kai­se­mi­seen. Mo­du­laa­ri­suu­ten­sa an­si­os­ta jär­jes­tel­miä voi­daan ot­taa käyt­töön vai­heit­tain ja tar­peen mu­kaan. Anyg­raaf et­sii yh­teis­työs­sä asi­ak­kaan kans­sa en­tis­tä pa­rem­pia työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­ta­po­ja lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Use­at ke­hi­ty­si­de­at tu­le­vat­kin asi­ak­kail­ta. Anyg­raa­fin pit­kä ko­ke­mus asi­a­kas­kun­nan toi­mi­a­las­ta an­taa hy­vät mah­dol­li­suu­det tu­kea asi­a­kas­ta kai­kis­sa jär­jes­tel­män elin­kaa­ren vai­heis­sa.

Anyg­raa­fin oma stra­te­gia on pi­tää ket­te­rä, täs­mäl­li­nen ja no­pea tuo­te­ke­hi­tys lä­hel­lä asi­a­kas­kun­taa.

Ko­ti­maan mark­ki­na­joh­ta­juu­den li­säk­si Anyg­raa­fin oh­jel­mis­to­ja on käy­tös­sä myös kan­sain­vä­li­sil­lä jul­kai­si­joil­la Poh­jois­mais­sa, Kes­ki-Eu­roo­pas­sa, Yh­dys­val­lois­sa, Väli-Ame­ri­kas­sa ja In­ti­as­sa.

Li­sä­tie­to­ja

Fo­kus Me­dia Fin­land Oy: Ta­pa­ni Pit­zen, ta­pa­ni.pit­zen@fo­kus­me­dia.fi

Anyg­raaf Oy: Mat­ti Na­tu­nen, mat­ti.na­tu­nen@anyg­raaf.fi