CPro­fi­tin avul­la HSS Me­di­an myyn­ti­tii­mi voi kes­kit­tyä uu­sien mah­dol­lis­ten asi­ak­kuuk­sien han­kin­taan. CPro­fi­til­la luo­daan au­to­maat­ti­ses­ti myös rää­tä­löi­ty­jä ni­pu­tuk­sia pos­ti­tus- ja ja­ke­lu­y­ri­tyk­sil­le sekä var­mis­te­taan sau­ma­ton tie­don­kul­ku. Pro­ses­sis­sa luo­daan myös pos­ti­tuk­sen oh­jaus­tie­dos­tot Fe­rag-lait­teis­toil­le.

HSS Me­di­an tuot­tei­ta ja­ka­vat Pos­ti, PPP Fin­land ja Hil­la Lo­gis­tic. He kaik­ki saa­vat tar­vit­se­man­sa muu­tos­tie­dot ha­lu­a­mas­saan muo­dos­sa CPro­fi­tis­ta.

Toi­min­ta on re­aa­li­ai­kais­ta ja mu­kau­tuu muu­tok­siin ka­tu­re­kis­te­reis­sä ja ja­ke­lu­lo­gis­tii­kan tar­peis­sa.

Tie­to­ja CPro­fi­tis­ta:

CPro­fit on Anyg­raa­fin tuo­te­per­hee­seen kuu­lu­va säh­köis­ten ja pe­rin­teis­ten ti­laus­ten/tuot­tei­den hal­lin­taan to­teu­tet­tu jär­jes­tel­mä. CPro­fi­tia käy­te­tään niin yk­sit­täis­ten ti­laus­ten/tuot­tei­den kuin tuo­te­pa­ket­tien kans­sa sa­no­ma­leh­ti-, ai­ka­kaus­leh­ti- ja säh­köis­ten tuot­tei­den ja/tai näi­den yh­dis­tel­mien luon­nis­sa, kä­sit­te­lys­sä, yl­lä­pi­dos­sa, las­ku­tuk­ses­sa ja muis­sa tuo­te-/ti­laus­kon­sep­tiin liit­ty­vis­sä toi­min­nois­sa, ku­ten säh­köis­ten pal­ve­lui­den pää­syn hal­lin­nas­sa. CPro­fit tu­kee usei­ta eri pos­ti­tus­jär­jes­tel­miä mm. Fe­rag, Wa­mag ja Met­si-jär­jes­tel­miä.

Tie­to­ja HSS Me­di­as­ta:

HSS Me­di­an ta­voit­tee­na on edis­tää me­dia-alan ke­hi­tys­tä Poh­jan­maal­la ja tar­jo­ta laa­du­kas­ta ja re­le­vant­tia jour­na­lis­tis­ta si­säl­töä ku­lut­ta­jien käyt­tä­mis­sä ka­na­vis­sa. HSS Me­di­an sa­no­ma­leh­det Va­sab­la­det, Ös­ter­bot­tens Tid­ning ja Syd-Ös­ter­bot­ten ovat alu­een ää­ni­tor­via, val­vo­vat sen etu­ja, edis­tä­vät ke­hi­tys­tä ja osal­lis­tu­vat ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun. Eri ka­na­vien kaut­ta voi osal­lis­tua päi­vit­täi­seen uu­ti­sin­for­maa­ti­oon, yh­teis­kun­nal­li­seen ana­lyy­siin ja mai­non­taan. HSS Me­dia täyt­tää jour­na­lis­ti­sen teh­tä­vän­sä jour­na­lis­ti­sel­la re­hel­li­syy­del­lä ja kun­ni­oit­ta­en mie­li­pi­tei­den mo­ni­nai­suut­ta vuo­ro­pu­he­lus­sa lu­ki­joi­den ja ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan kans­sa.

Tie­to­ja Anyg­raa­fis­ta:

Anyg­raaf on me­di­a­toi­mi­a­lal­le kes­kit­ty­nyt jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­ja, jon­ka tuo­te­va­li­koi­ma kat­taa säh­köi­sen ja pe­rin­tei­sen lii­ke­toi­min­nan tar­peet. Luo­tam­me asi­ak­kai­siim­me tu­le­vai­suu­den in­no­vaa­ti­ois­sa.