AP­ro­fi­tin uu­si it­se­pal­ve­por­taa­li on otet­tu tänä syk­sy­nä käyt­töön en­sim­mäi­sil­lä Anyg­raa­fin asi­ak­kail­la.

It­se­pal­ve­lun ta­voit­tee­na on hel­pot­taa pien­ten ku­lut­ta­jail­moi­tus­ten jät­tä­mis­tä ver­kon kaut­ta mi­hin ta­han­sa ai­kaan vuo­ro­kau­des­ta.

Pal­ve­lun kaut­ta asi­a­kas voi laa­tia il­moi­tuk­sen val­mii­den il­moi­tus­poh­jien avul­la. Näin hän nä­kee myös il­moi­tuk­sen hin­nan heti ja voi suun­ni­tel­la mai­nok­sen si­säl­lön oman bud­jet­tin­sa mu­kaan.

Il­moi­tuk­seen syö­te­tään pal­ve­lus­sa ha­lut­tu teks­ti ja kuva, min­kä jäl­keen il­moit­ta­ja täyt­tää pal­ve­lus­sa yh­teys­tie­ton­sa ja mak­saa il­moi­tuk­sen heti joko verk­ko­pan­kis­sa tai luot­to­kor­til­laan.

En­nen mak­sa­mis­ta il­moi­tus on esi­kat­sel­ta­vis­sa ja sii­hen voi teh­dä kor­jauk­sia.

Il­moi­tuk­sen voi jät­tää por­taa­lis­sa ha­lut­tuun leh­teen tai sen pai­nok­siin ha­lu­tul­le päi­väl­le. Jä­te­tyt il­moi­tuk­set ovat tä­män jäl­keen tar­kis­tet­ta­vis­sa ja si­joi­tet­ta­vis­sa leh­teen.

Uu­si it­se­pal­ve­lu­por­taa­li on suun­ni­tel­tu niin, et­tä sitä on mah­dol­li­sim­man help­po käyt­tää – il­moi­tuk­sen teko ete­nee vai­heit­tain ja si­vus­to oh­jaa asi­a­kas­ta eteen­päin.

Tämä no­peut­taa il­moi­tus­ten jät­tä­mis­tä ja vä­hen­tää asi­a­kas­pal­ve­lun työ­tä.

– It­se­pal­ve­lun suun­nit­te­lun poh­ja­na on käy­tet­ty asi­ak­kai­den ai­em­pia ko­ke­muk­sia AP­ro­fi­tin por­taa­lin käy­tös­tä. Jär­jes­tel­mäs­tä on py­rit­ty te­ke­mään mah­dol­li­sim­man in­tui­tii­vi­nen ja sel­lai­nen, et­tä il­moi­tus­ten teko pro­fi­loi­tuu juu­ri asi­ak­kaan tuot­tei­siin, Anyg­raa­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu In­berg sa­noo.

It­se­pal­ve­lu­por­taa­li on yk­si osa AP­ro­fi­tin verk­ko­se­lai­men kaut­ta toi­mi­van ver­si­on ke­hi­tys­työ­tä. Muis­ta uu­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta ker­rom­me li­sää lop­pu­vuo­den uu­tis­kir­jeis­sä.

Li­sä­tie­toa:
Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278