Lää­kä­ri­leh­ti ot­taa tam­mi­kuus­sa käyt­töön uu­den toi­mi­tus­jär­jes­tel­män. Jär­jes­tel­mä on Anyg­raa­fin si­säl­lön suun­nit­te­luun, tuo­tan­toon ja jul­kai­suun tar­koi­tet­tu Neo ja sen uu­si, se­lain­poh­jai­nen käyt­tö­liit­ty­mä eNeo.

eNe­oon siir­ty­mi­sen ta­voit­tee­na on su­ju­voit­taa leh­den työp­ro­ses­se­ja sekä tu­kea toi­mi­tuk­sen työ­tä myös di­gi­taa­li­sis­sa ka­na­vis­sa.

­– Lää­kä­ri­leh­den pro­ses­si on hy­vin ai­nut­laa­tui­nen suo­ma­lai­ses­sa ai­ka­kaus­leh­ti­ken­täs­sä, kos­ka ky­sees­sä on lää­ke­tie­teen eri­kois­leh­ti, tie­de­jul­kai­su. Neon ra­ken­teil­la ja ole­mas­sa ole­vil­la kom­po­nen­teil­la tämä mal­li on kui­ten­kin ol­lut mah­dol­lis­ta to­teut­taa. Pro­jek­ti on vaa­ti­va, mut­ta sa­mal­la opet­ta­va. Se­lai­ne­poh­jai­nen eNe­on käyt­tö tu­kee leh­den va­lit­se­maa uut­ta toi­min­ta­mal­lia, jos­sa men­nään verk­ko edel­lä kai­kes­sa si­säl­lön­tuo­tan­nos­sa, us­koo Anyg­raa­fin pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen.

"Lu­ki­jat nä­ke­vät jat­kos­sa en­tis­tä pa­rem­man Lää­kä­ri­leh­den sekä ver­kos­sa et­tä prin­tis­sä"

Lää­kä­ri­leh­ti ta­voit­te­lee uu­dis­tuk­sel­la en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­pia ta­po­ja tar­joil­la jour­na­lis­tis­ta si­säl­töä lu­ki­joil­le. Toi­mi­tus­jär­jes­tel­män vaih­don kans­sa uu­dis­tu­vat myös verk­ko­si­vut ja pai­net­tu leh­ti.

– Us­kon, et­tä lu­ki­jat nä­ke­vät jat­kos­sa en­tis­tä pa­rem­man Lää­kä­ri­leh­den sekä ver­kos­sa et­tä prin­tis­sä, Lää­kä­ri­leh­den toi­mi­tus­pääl­lik­kö Tuo­mas Ke­rä­nen sa­noo.

Lää­kä­ri­leh­ti il­mes­tyy pai­net­tu 26 ker­taa vuo­des­sa. Leh­den pai­nos­mää­rä on 31 500 kap­pa­let­ta. Ver­kos­sa uut­ta si­säl­töä jul­kais­taan päi­vit­täin. Li­säk­si leh­ti jul­kai­see muun mu­as­sa kol­me ker­taa vii­kos­sa il­mes­ty­vää uu­tis­kir­jet­tä. Uu­tis­kir­je il­mes­tyy maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin.

Lää­kä­ri­leh­ti on lää­kä­reil­le ja lää­ke­tie­teen opis­ke­lu­joil­le tar­koi­tet­tu tie­de­jul­kai­su ja Lää­kä­ri­lii­ton jä­sen­leh­ti. Liit­toon kuu­luu yli 90 pro­sent­tia Suo­mes­sa asu­vis­ta lää­kä­reis­tä.

Leh­ti tu­kee lää­kä­rin am­mat­ti­o­saa­mis­ta ja kol­le­gi­aa­li­suut­ta. Si­säl­tö kes­kit­tyy asi­a­jour­na­lis­miin ja ver­tai­sar­vi­oi­tui­hin tie­de­ar­tik­ke­lei­hin.

Leh­den lu­ki­joi­ta ovat lää­kä­rien ja lää­ke­tie­teen opis­ke­li­joi­den li­säk­si ap­teek­kien ja ter­vey­den­huol­lon alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten hen­ki­lö­kun­ta sekä muut ter­vey­den­huol­lon ja lää­ke­a­lan am­mat­ti­lai­set. Li­säk­si leh­teä ti­la­taan ter­vey­den­huol­lon hal­lin­toon ja kir­jas­toi­hin.

Lue myös: eNe­oon siir­ty­nyt Län­nen Me­dia muut­ti jut­tu­jen­sa jul­kai­su­ta­paa – ”En­nen ajat­te­lim­me prin­tin eh­doil­la, nyt me­nem­me verk­ko edel­lä”

Li­sä­tie­to­ja:
• pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi, puh. 0500 422 342
• toi­mi­tus­pääl­lik­kö Tuo­mas Ke­rä­nen, Lää­kä­ri­leh­ti, tuo­mas.ke­ra­nen(at)laa­ka­ri­leh­ti.fi