Yl­läk­sel­lä il­mes­ty­vän Kuuk­ke­lin uu­si verk­ko­pal­ve­lu on nyt käy­tös­sä. Si­vut on to­teu­tet­tu Anyg­raa­fin Ne­o­Di­rec­til­lä. Si­säl­tö tuo­te­taan Ne­os­sa.

Han­ke to­teu­tet­tiin ke­vään ai­ka­na, sil­lä mat­kai­lu­se­son­gin kat­ke­a­mi­nen an­toi kus­tan­ta­jal­le mah­dol­li­suu­den uu­dis­taa verk­ko­pal­ve­lu en­na­koi­tua ai­kai­sem­min.

– Käyn­nis­tin heti (kun leh­ti jäi tau­ol­le) ke­hi­tysp­ro­jek­tin, jota olin alun pe­rin suun­ni­tel­lut vuo­den pää­hän, pää­toi­mit­ta­ja ja leh­teä kus­tan­ta­van Luo­va Me­dia Oy:n yrit­tä­jä Satu Ren­ko ku­vai­lee.

Uu­dis­tuk­sen poh­ja­na käy­tet­tiin lu­ki­ja­tut­ki­mus­ta, jo­hon osal­lis­tui 193 mat­kai­li­jaa, 78 ti­laa­jaa ja 92 pai­kal­lis­ta asu­kas­ta. Pa­lau­tet­ta hyö­dyn­net­tiin sekä pai­ne­tun leh­den et­tä verk­ko­si­vu­jen suun­ni­tel­lus­sa.

Uu­sil­la si­vuil­la ko­ros­tu­vat muun mu­as­sa mat­kai­luun ja ret­kei­lyyn liit­ty­vät ai­heet, jot­ka nou­si­vat lu­ki­ja­tut­ki­muk­ses­sa suo­si­tuik­si.

Li­säk­si si­vuil­la jul­kais­taan esi­mer­kik­si uu­dis­tu­nut­ta pal­ve­lu­ka­len­te­ria, jota päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti.

Kuuk­ke­lin verk­ko­pal­ve­lu uu­dis­tet­tiin edel­li­sen ker­ran kol­mi­sen vuot­ta sit­ten.

– Si­vut ovat ol­leet toi­mi­vat, mut­ta koko ajan mi­nul­la oli olo, et­tä ne voi­si­vat ol­la pal­jon enem­män. Ko­ro­na ra­vis­te­li huo­maa­maan, et­tä asi­al­le on teh­tä­vä jo­tain. Ha­lu­am­me ta­voit­taa lu­ki­jat sil­loin­kin, kun pa­pe­ri­nen leh­ti ei il­mes­ty.

Ren­ko us­koo, et­tä Kuuk­ke­lin kal­tai­sel­le lap­pi­lai­sel­le mat­kai­lu- ja ret­kei­ly­leh­del­le on ai­na ky­syn­tää:

– Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na Kuuk­ke­lin verk­ko­si­vu­jen kä­vi­jä­mää­rät oli­vat jo tup­laan­tu­neet. Ko­ro­nan myö­tä sama nou­su vain jat­kui.

Vaik­ka pro­jek­ti on maa­lis­sa, työ ei lopu.

– Vie­lä löy­tyy mo­nia pik­ku­koh­tia, joi­ta pi­tää vii­lail­la. Mut­ta suu­rin työ on nyt teh­ty. Sii­tä eri­tyis­kii­tos Puro Con­sul­ting Oy:n Kirs­ti Iko­sel­le, joka vas­taa si­vu­jen il­mees­tä, ja Anyg­raa­fin Axel Num­mel­le, joka on kär­si­väl­li­ses­ti jak­sa­nut to­teut­taa vi­si­o­tam­me, Ren­ko sa­noo.

Kuuk­ke­lia on jul­kais­tu vuo­des­ta 1989. Leh­ti il­mes­tyy pai­net­tu­na 20 ker­taa vuo­des­sa.

Li­sä­tie­toa:
Pää­toi­mit­ta­ja Satu Ren­ko, Luo­va Me­dia Oy, puh. 050 301 7181
Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278
Kuuk­ke­lin verk­ko­si­vut: www.kuuk­ke­li.com