Gra­tis­tid­nin­gar­nas-yh­dis­tys juh­li 50-vuo­tis­ta tai­val­taan. Se­mi­naa­rien ja näyt­te­lyi­den täy­tei­sen päi­vän jäl­keen oli pal­kin­to­jen­ja­on ai­ka eri kil­pai­lu­ka­te­go­ri­ois­sa.

Mitt i voit­ti ka­te­go­ri­as­sa Vuo­den di­gi­taa­li­nen pa­nos­tus. Tuo­ma­ris­ton pe­rus­te­lut oli­vat seu­raa­vat: "Di­gi­taa­lis­ten lu­ki­joi­den ko­vas­sa kil­pai­lus­sa Mitt i on löy­tä­nyt ta­van, jol­la lu­ki­ja voi rää­tä­löi­dä si­säl­tön­sä sekä maan­tie­teel­li­ses­ti et­tä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mu­kaan. Si­vus­to vah­vis­taa, et­tä pai­kal­li­suus on tär­kein­tä myös di­gi­taa­li­ses­sa lu­ke­mi­ses­sa."

Tuo­ma­ris­ton pää­tök­sen taus­ta: Vuo­den di­gi­taa­li­nen pa­nos­tus. Tuo­ma­ris­to ar­vi­oi ide­aa ja to­teu­tus­ta lu­ki­jan ja käyt­tä­jän ko­ke­muk­sen sekä toi­mi­tuk­sel­li­sen tai kau­pal­li­sen vai­ku­tuk­sen pe­rus­teel­la. In­no­vaa­tio ja luo­vuus pal­ki­taan.

Mitt i on ke­hit­tä­nyt mit­ti.se-si­vus­ton yh­des­sä Anyg­raa­fin kans­sa. Mitt i käyt­tää Anyg­raa­fin eNeo-jul­kai­su­jär­jes­tel­mää sekä verk­ko­si­vus­ton­sa et­tä pa­pe­ri­leh­tien­sä si­säl­lön­hal­lin­taan.

Tie­toa Mitt i -leh­des­tä

Kun Mitt i aloit­ti vuon­na 1982, mer­kit­tä­vim­mät pe­ru­sa­ja­tuk­set oli­vat, et­tä kai­kil­la pi­täi­si ol­la va­raa ja mah­dol­li­suus pääs­tä kä­sik­si pai­kal­li­siin uu­ti­siin - näin de­mok­ra­tia vah­vis­tuu. Mitt i an­toi tuk­hol­ma­lai­sil­le vah­van ää­nen, joka yh­dis­tää ja ke­hit­tää pai­kal­li­syh­tei­söä sekä tuo esil­le kau­pun­gi­no­sia, joi­hin har­vat kiin­nit­tä­vät huo­mi­o­ta.

Tä­nään, 40 vuot­ta leh­tem­me pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen, ta­voi­tam­me lu­ki­jam­me koko vii­kon ajan - leh­ti pos­ti­laa­ti­kos­sa joka vii­kon­lop­pu ja di­gi­taa­li­sis­sa ka­na­vis­sam­me päi­vit­täin.

Ra­por­toim­me uu­ti­sis­ta, jot­ka kos­ket­ta­vat ja kiin­nos­ta­vat lu­ki­joi­tam­me. Teem­me tä­män tar­kas­te­le­mal­la asi­oi­ta, jot­ka ei­vät toi­mi, ja sa­mal­la ko­ros­ta­mal­la nii­tä asi­oi­ta, jot­ka te­ke­vät kun­nis­tam­me ja naa­pu­rus­tois­tam­me pa­rem­pia paik­ko­ja asua.