Kou­lu­tus­suun­ni­tel­mien teko on taas ajan­koh­tais­ta.

Tie­sit­hän, et­tä kou­lu­tus­suun­ni­tel­maan voi kir­ja­ta myös jär­jes­tel­mien käyt­töö­not­toi­hin liit­ty­vät kou­lu­tuk­set?

Kou­lu­tuk­siin käy­tet­ty­jä tun­te­ja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa työn­te­ki­jää koh­ti enin­tään 3 työ­päi­vän ver­ran vuo­des­sa, mi­kä­li niis­tä on teh­ty kou­lu­tus­suun­ni­tel­ma en­nen kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mis­tä.

Li­säk­si au­tam­me mie­lel­läm­me la­ki­sää­teis­ten, am­ma­til­lis­ta ke­hit­ty­mis­tä tu­ke­vien kou­lu­tus­ten suun­nit­te­lus­sa.

Tar­jo­am­me kou­lu­tuk­sia muun mu­as­sa

kir­joit­ta­van toi­mit­ta­jan ha­ku­ko­ne­op­ti­moin­nis­ta eli mi­ten Goog­len ha­ku­tu­lok­siin voi vai­kut­taa Ne­os­sa jo jut­tua teh­des­sään
oman leh­den Fa­ce­book-si­vun ana­ly­tii­kas­ta eli mi­ten Fa­ce­boo­kin ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lua voi hyö­dyn­tää so­me­jul­kai­su­jen te­os­sa ja mi­ten Neo tu­kee jul­kai­sua
Goog­le Maps –kart­ta­pal­ve­lun käy­tös­tä ver­kos­sa
– Goog­len uu­den Jour­na­list Stu­di­on omi­nai­suuk­sis­ta
Goog­le Trends –ra­port­tien käy­tös­tä myyn­nin ja toi­mi­tuk­sen vuo­si­kel­lon ra­ken­ta­mi­ses­sa ja
ar­kis­to­jen te­ho­käy­tös­tä ver­kos­sa eli mi­ten ju­tuil­le voi ra­ken­taa long tai­lia Ne­os­sa jo kir­joi­tus­vai­hees­sa.

Kou­lu­tus­ten ta­voit­tee­na on aut­taa toi­mi­tuk­sia hyö­dyn­tä­mään Neon työ­ka­lu­ja en­tis­tä pa­rem­min verk­ko­jul­kai­sus­sa sekä kas­vat­taa näin jut­tu­jen lu­ku­ai­kaa ja lu­ki­joi­den si­tou­tu­mis­ta si­säl­töi­hin.

Osa kou­lu­tuk­sis­ta on koh­den­net­tu Neoa käyt­tä­vil­le leh­dil­le, osa Di­rect-jul­kai­suil­le.

Li­säk­si rää­tä­löim­me asi­ak­kaan tar­pei­den mu­kaan val­men­nuk­sia myös di­gi­taa­lis­ten tuot­tei­den kas­vu­po­lus­ta – mi­ten esi­mer­kik­si Neon verk­ko­jul­kai­sua tu­ke­via omi­nai­suuk­sia voi hyö­dyn­tää lu­ki­joi­den si­tout­ta­mi­ses­sa sekä uu­sa­si­a­kas­han­kin­nas­sa, kuin­ka tu­lok­sia voi mi­ta­ta ja mi­ten seu­ran­ta on ni­vot­ta­vis­sa leh­den ar­keen.

Kou­lu­tuk­set voi­daan jär­jes­tää ver­kon kaut­ta tai pai­kan pääl­lä.

Kes­ki­mää­rin 2 tun­nin kou­lu­tuk­sis­ta on myös pa­ke­toi­ta­vis­sa ko­ko­nai­suuk­sia esi­mer­kik­si osak­si toi­mi­tuk­sen kou­lu­tus­päi­vää.

Li­sä­tie­toa:
Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raa.fi
Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi