Ja­ke­lu­jär­jes­tel­mä CDPro­fi­tin ke­hit­tä­mi­nen jat­kuu. Uu­sim­man päi­vi­tyk­sen myö­tä ja­ka­jien omaan por­taa­liin voi­daan nos­taa nä­ky­vil­le myös työ­vuo­ro­ja, joi­hin ei vie­lä ole te­ki­jää.

Tämä siir­tää työ­taak­kaa pois esi­mies­ten har­teil­ta, kun ja­ka­jat saa­vat it­se il­moi­tet­tua kiin­nos­tuk­sen­sa tiet­tyä työ­vuo­roa koh­taan il­man ai­kaa vie­vää soit­te­lua tai muu­ta kon­tak­toin­tia.

Toi­min­to va­paut­taa esi­mies­ten ai­kaa mui­hin teh­tä­viin ja an­taa ja­ka­jil­le mah­dol­li­suu­den li­sä­töi­den te­ke­mi­seen ha­ke­mal­la va­pai­ta vuo­ro­ja.

CDPro­fi­tin por­taa­li on ol­lut ja­ka­jien käy­tös­sä jo vuo­sia.

Por­taa­lis­ta ja­ka­jat ovat voi­neet ava­ta oman säh­köi­sen ja­ko­kir­jan­sa ja­ka­mi­ses­sa käyt­tä­mään­sä lait­tee­seen, pää­sään­töi­ses­ti pu­he­li­meen tai tab­let­tiin. Nyt sa­maan por­taa­liin voi­daan li­sä­tä myös vuo­ro­jen va­lin­ta­o­mi­nai­suus.

Näin omi­nai­suus toi­mii:

Esi­mies avaa CDPro­fi­tis­ta pii­ril­le työ­vuo­ron. Heti tä­män jäl­keen vuo­ro on ja­ka­jien näh­tä­vil­lä por­taa­lis­sa.

Ja­ka­ja voi il­moit­taa kiin­nos­tuk­sen­sa vuo­roon tai pe­ruut­taa jo il­moi­te­tun kiin­nos­tuk­sen­sa por­taa­lis­ta hel­pos­ti liu­ku­sää­ti­mil­lä.

Tar­kem­pia tie­to­ja vuo­ros­ta saa nä­ky­vil­le va­lit­se­mal­la vuo­ron tie­dot. Tie­dois­ta nä­kee, mitä tuot­tei­ta ky­sei­sel­lä päi­vä­mää­räl­lä on ja­ke­lus­sa sekä mi­hin saak­ka haku on ak­tii­vi­se­na.

Kun esi­mies va­lit­see ja­ka­jan työ­vuo­roon, ha­et­tu­jen työ­vuo­ro­jen ti­lat päi­vit­ty­vät ja­ka­jil­le näh­tä­väk­si heti.

Vuo­rot luk­kiu­tu­vat joko ”Täy­tet­ty” tai ”Hy­väk­syt­ty” -ti­laan.

Täy­tet­ty” -tila näy­te­tään ja­ka­jil­le, jot­ka ovat il­mais­seet kiin­nos­tuk­sen­sa työ­vuo­roon, mut­ta joi­ta ei va­lit­tu vuo­ron te­ki­jäk­si.

Hy­väk­syt­ty”-tila näy­te­tään puo­les­taan ja­ka­jal­le, joka saa vuo­ron teh­tä­väk­seen.

Va­lin­nan yh­tey­des­sä CDPro­fit voi lä­het­tää au­to­maat­ti­ses­ti vuo­roon va­li­tul­le ja muil­le vuo­ros­ta kiin­nos­tu­neil­le ja­ka­jil­le eri vies­tit, jois­sa il­moi­te­taan avoi­men vuo­ron sul­keu­tu­mi­ses­ta.

Näin ja­ka­jan ei tar­vit­se käy­dä vil­kui­le­mas­sa avoin­ten vuo­ro­jen ti­laa it­se, vaan hän saa il­moi­tuk­sen kus­ta­kin vuo­ros­ta vuo­ron täyt­ty­mi­sen yh­tey­des­sä.

CDPro­fit on alun pe­rin sa­no­ma­leh­tien yh­teis­ja­ke­lua var­ten ke­hi­tet­ty oh­jel­mis­to. Ny­kyi­sin sitä käy­te­tään kai­ken­lais­ten ja­ke­lui­den, myös suo­ra­ja­ke­lun, osoit­teet­to­mien mai­nos­ja­ke­lui­den ja osoit­teel­lis­ten li­sä­tuot­tei­den, hal­lin­taan.

CDPro­fit ei ole si­dot­tu mi­hin­kään le­vik­ki­jär­jes­tel­mään. Se voi vas­taa­not­taa ja­ke­lu­tie­to­ja mis­tä ta­han­sa ul­koi­ses­ta sys­tee­mis­tä tai se voi mää­ri­tel­lä eri­lai­sia peit­to­ja­ke­lui­ta myös it­se, pii­rien tai alu­ei­den pe­rus­teel­la, ta­lous­tyy­pit huo­mi­oi­den.

Jär­jes­tel­mäs­sä kä­si­tel­lään ja­ke­lut (ul­koi­set ai­neis­tot, si­sään syö­te­tyt pii­rien tie­to­jen poh­jal­ta) ja vä­li­te­tään tie­to pal­kan­mak­suun. Oh­jel­ma hal­lit­see ja­ke­lup­ro­ses­sin tar­jouk­ses­ta pal­kan­mak­suun ja las­ku­tuk­seen.

Suo­mes­sa CDPro­fit on käy­tös­sä muun mu­as­sa Il­ves Ja­ke­luil­la Hä­meen­lin­nas­sa ja Ja­ke­lu­se­pil­lä Lah­des­sa.

Li­sä­tie­toa:
Sys­tee­mi­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Kon­ti­nen, puh. 042 422 171, tee­mu.kon­ti­nen(at)anyg­raaf.fi
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi