Yhä use­am­pi toi­mi­tus käy aa­mun uu­tis­ko­kouk­ses­sa läpi edel­li­sen päi­vän ver­kon kes­kei­set ti­las­tot, ku­ten jul­kais­tu­jen jut­tu­jen mää­rän ja läh­teet.

Sa­man­kal­tais­ta ti­las­to­tie­toa on koot­ta­vis­sa myös pai­ne­tus­ta leh­des­tä Neon au­to­maat­ti­ra­por­toin­nin avul­la.

Näin pai­ne­tun leh­den kes­kei­set avain­lu­vut ovat jat­ku­vas­ti tar­jol­la ja nii­tä voi ver­ra­ta esi­mer­kik­si ver­kos­sa jul­kais­tu­jen jut­tu­jen tie­toi­hin.

Neon au­to­maat­ti­ra­port­ti ke­rää jo­kai­se­na jul­kai­su­päi­vä­nä yh­teen tie­dot muun mu­as­sa

– pai­ne­tun leh­den jut­tu- ja ku­va­mää­ris­tä
– il­moi­tusp­ro­sen­tis­ta ja
– jut­tu­jen, ku­vien ja graa­fien ja­kau­tu­mi­ses­ta eri osas­toi­hin.

Se näyt­tää myös

– mikä osa pai­ne­tun leh­den ju­tuis­ta, ku­vis­ta ja gra­fii­kois­ta on ol­lut toi­mi­tuk­sen omaa tuo­tan­toa, kump­pa­ni­ai­neis­toa tai uu­tis­toi­mis­to­ma­te­ri­aa­lia ja
– kuin­ka jul­kais­tut ju­tut/ku­vat/graa­fit ja­kau­tu­vat eri te­ki­jöil­le.

Ra­port­tiin on mah­dol­lis­ta koo­ta myös asi­a­kas­koh­tai­sia tie­to­ja – esi­mer­kik­si tie­dot eri paik­ka­kun­tia kos­ke­vien uu­tis­ten mää­räs­tä.

Paik­ka­kun­ta­ja­kau­maa voi­daan seu­ra­ta leh­den suu­rim­pien le­vik­ki­paik­ka­kun­tien osal­ta tai kau­pun­gi­no­sien mu­kaan, jos leh­ti käyt­tää nii­tä jut­tu­jen paik­ka­na.

Kaik­kia ra­por­tin tie­to­ja voi se­la­ta päi­vä-, viik­ko- tai kuu­kau­si­ta­sol­la.

Tie­dot ovat lu­et­ta­vis­sa joko ver­kon kaut­ta tai suo­raan Ne­os­ta. Pää­sy tie­toi­hin so­vi­taan ai­na käyt­tä­jä­koh­tai­ses­ti.

Mi­kä­li toi­mi­tus käyt­tää vuo­ro­jen hal­lin­taan ShiftNG-vuo­ro­jär­jes­tel­mää, ra­port­tiin voi­daan koo­ta au­to­maat­ti­ses­ti myös teh­dyt vuo­ro­tun­nit esi­mer­kik­si uu­tis­des­kis­tä, verk­ko­des­kis­tä, ur­hei­lus­ta ja tai­tos­ta.

Au­to­maat­ti­ra­port­tia käy­te­tään muun mu­as­sa Tu­run Sa­no­mis­sa, joka seu­raa ra­por­toin­nin avul­la esi­mer­kik­si eri osas­to­jen jut­tu­mää­riä.

– Ra­port­ti oli hyö­dyl­li­nen vii­mek­si ko­ro­na­e­pi­de­mi­an al­ka­es­sa. Tuol­loin kan­noim­me huol­ta si­vu­mää­rien ke­hi­tyk­ses­tä, kun ur­hei­lun ja kult­tuu­rin tar­jon­ta muut­tui mer­kit­tä­väs­ti, pää­toi­mit­ta­ja Kari Vai­nio ku­vaa.

– Ra­por­tin avul­la pys­tyim­me seu­raa­maan, mi­ten pai­ne­tun leh­den osas­to­jen si­vu­mää­rät ke­hit­tyi­vät ja kuin­ka esi­mer­kik­si avus­ta­jien käyt­tö muut­tui.

Kysy li­sää:
Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278