Anyg­raa­fin nä­köis­leh­des­tä on otet­tu mar­ras­kuus­sa käyt­töön uu­si ver­sio.

eLeh­den uu­des­sa ver­si­os­sa nä­köis­leh­den jut­tu­ja voi ha­lu­tes­saan kuun­nel­la.

Ko­ne­lu­ku toi­mii tie­to­ko­neel­la, mat­ka­pu­he­li­mel­la ja tab­le­til­la.

Lu­ki­ja voi va­li­ta, min­kä ju­tun hän ha­lu­aa kuun­nel­la ja kone lu­kee ju­tun.

Kuun­te­luo­mi­nai­suu­den avul­la lu­ki­ja voi kuun­nel­la päi­vän leh­den esi­mer­kik­si au­tos­sa, bus­sis­sa tai aa­mu­toi­mien ohes­sa.

Uu­des­ta nä­köis­leh­des­tä yk­sit­täi­set ju­tut voi myös ha­lu­tes­saan ava­ta lu­et­ta­vak­si verk­ko­ver­si­o­na.

Jut­tu au­ke­aa leh­den verk­ko­si­vuil­le, kun sitä klik­kaa nä­köis­leh­des­tä. Näin uu­ti­sia voi ha­lu­tes­saan kom­men­toi­da ja ja­kaa hel­pom­min.

Jos ju­tun verk­ko­ver­si­os­sa on esi­mer­kik­si vi­de­oi­ta tai li­sä­ku­via, ne pää­see kat­so­maan sa­mal­la.

Ju­tun se­lai­meen avan­nut lu­ki­ja voi kos­ka ta­han­sa pa­la­ta ta­kai­sin nä­köis­leh­teen – sii­hen koh­taan leh­teä, jos­ta hän ju­tun ava­si.

Omi­nai­suus toi­mii, kun leh­den verk­ko­si­vut on to­teu­tet­tu Ne­o­Di­rec­til­lä.

Uu­sien omi­nai­suuk­sien rin­nal­la säi­ly­vät myös eLeh­den tu­tut käyt­tö­ta­vat: leh­teä voi lu­kea edel­leen pe­rin­tei­se­nä nä­köis­leh­te­nä sivu tai au­ke­a­ma ker­ral­laan.

Uu­dis­tet­tu eLeh­ti on käy­tös­sä jo muun mu­as­sa pai­kal­lis­leh­ti Ruo­ve­si-leh­des­sä, Koti-Kar­ja­las­sa ja Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa.

Omi­nai­suut­ta voi ko­keil­la Koti-Kar­ja­lan nä­köis­leh­den kaut­ta.

Näköislehden lukutapoja on kehitetty asiakkaiden toiveesta.

Näköislehden lukutapoja on kehitetty asiakkaiden toiveesta.

Seu­raa­vak­si ko­ne­lu­ku ote­taan käyt­töön verk­ko­si­vuil­la

Seu­raa­vak­si kuun­te­luo­mi­nai­suus ote­taan käyt­töön Ne­o­Di­rec­til­lä to­teu­te­tuis­sa verk­ko­pal­ve­luis­sa.

Ver­kos­sa ko­ne­lu­ku voi­daan kyt­keä yk­sit­täi­siin jut­tui­hin tai kaik­keen si­säl­töön.

Täl­löin lu­ki­ja voi­si ha­lu­tes­saan kuun­nel­la esi­mer­kik­si kaik­ki etu­si­vun ju­tut, uu­sim­mat uu­ti­set tai jon­kin osas­ton, ku­ten ur­hei­lun, uu­sim­mat ju­tut.

Omi­nai­suu­den avul­la pe­rin­teis­ten leh­tien si­säl­tö on hel­pos­ti ku­lu­tet­ta­vis­sa myös ää­ni­muo­dos­sa il­man, et­tä toi­mi­tuk­sen on ää­ni­tet­tä­vä ju­tuis­ta erik­seen lu­et­tu­ja ver­si­oi­ta. Näin si­säl­lön saa­vu­tet­ta­vuus pa­ra­nee ja mah­dol­li­suu­det uu­tis­ten seu­raa­mi­seen mo­ni­puo­lis­tu­vat.

Ko­ne­lu­ku toi­mii suo­men li­säk­si muun mu­as­sa ruot­sik­si, nor­jak­si ja eng­lan­nik­si.

Li­sä­tie­toa:
Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi