Nor­ja­lai­nen LO Me­dia uu­dis­taa nä­köis­leh­ten­sä. Uu­dis­tuk­sen ide­a­na on mo­der­ni­soi­da nä­köis­leh­den lu­ku­ta­pa: nä­köis­leh­teä ei enää lu­e­ta PDF-si­vui­na, vaan verk­ko­jut­tui­na.

Pe­rin­tei­sis­tä, PDF-se­lai­lui­hin pe­rus­tu­vis­ta nä­köis­leh­dis­tä poi­ke­ten Anyg­raaf on tar­jon­nut asi­ak­kail­le hyb­ri­di­rat­kai­su­ja, jois­sa yh­dis­tyy leh­den brän­din vä­lit­tä­mi­nen tai­ton (PDF-si­vu­jen) kaut­ta, mut­ta help­po lu­ku­ta­pa esi­mer­kik­si mo­bii­li­lait­teil­la. Tä­män­kin rat­kai­sin poh­ja­na on kui­ten­kin ol­lut tai­tet­tu leh­ti.

Uu­sim­man su­ku­pol­ven ra­tai­sus­sa, joka LO Me­di­as­sa nyt on otet­tu käyt­töön, pääs­tään edel­lä­mai­nit­tui­hin etui­hin il­man tai­tet­tua leh­teä, eli pai­ne­tun leh­den ai­ka­tau­lut voi­vat poi­ke­ta nä­köis­leh­den ”nu­me­roi­den” ai­ka­tau­lus­ta.

Li­säk­si uu­si leh­ti tar­jo­aa toi­mi­tuk­sel­le en­tis­tä tar­kem­paa da­taa sii­tä, mi­ten nä­köis­leh­teä käy­te­tään eli kuin­ka pit­kään lu­ki­ja nä­köis­leh­teä lu­kee, mis­tä ju­tuis­ta hän eri­tyi­ses­ti pi­tää ja mis­tä ja mil­lä lait­teel­la hän tu­lee nä­köis­leh­teä lu­ke­maan.

Nä­köis­leh­des­sä voi­daan käyt­tää myös push-no­ti­fi­kaa­ti­oi­ta. Näin uu­den nu­me­ron il­mes­ty­mi­ses­tä tai sen kiin­nos­ta­vim­mis­ta ju­tuis­ta voi­daan lä­het­tää il­moi­tus lu­ki­jan mo­bii­li­lait­tee­seen tai se­lai­meen.

Si­säl­tö Ne­os­ta, to­teu­tus Ne­o­Di­rec­til­lä

Käyttäjä näkee näköislehden navigaatiosta koko ajan, missä kohtaa uusimmissa jutuissa hän on.

Käyttäjä näkee näköislehden navigaatiosta koko ajan, missä kohtaa uusimmissa jutuissa hän on.

Uu­si nä­köis­leh­ti, eMa­ga­zi­ne, on to­teu­tet­tu Anyg­raa­fin Ne­o­Di­rec­til­lä. Si­säl­tö leh­teen teh­dään si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä Ne­os­sa.

Leh­ti on yh­dis­tet­tä­vis­sä myös le­vi­kin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä CPro­fi­tiin sekä mai­non­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä AP­ro­fi­tiin, jon­ka kaut­ta leh­teen voi­daan myy­dä verk­ko­mai­non­taa.

Leh­den käyt­töä tut­ki­taan par­hail­laan sekä lu­ki­ja­tut­ki­muk­sen avul­la et­tä ana­ly­tiik­ka­oh­jel­mis­to Hot­ja­ril­la.

Myös te­ki­jät ovat lop­pu­tu­lok­seen tyy­ty­väi­siä.

– Voim­me ol­la yl­pei­tä täs­tä uu­des­ta di­gi­leh­des­tä, LO Me­di­as­sa han­ket­ta ve­tä­vä Stei­nar Grønbekk sa­noo.

Mu­kau­tuu kai­kil­le pää­te­lait­teil­le

Käyt­tä­jäl­le nä­köis­leh­den uu­dis­ta­mi­nen nä­kyy heti eMa­ga­zi­nen avaus­si­vul­la: PDF-si­vun si­jas­ta lu­ki­ja lu­kee ju­tut ver­kos­sa.

Osas­to­koh­tais­ten jut­tu­jen mää­rä näy­te­tään käyt­tä­jäl­le leh­den na­vi­gaa­ti­os­sa. Siel­tä lu­ki­ja nä­kee, kuin­ka mon­ta jut­tua nä­köis­leh­den kus­sa­kin osas­tos­sa on tar­jol­la.

Jut­tu­jen mää­räs­tä ker­too osas­ton ni­men al­la ole­vat pal­lot.

Osas­tos­ta toi­seen voi siir­tyä na­vi­gaa­ti­on kaut­ta tai se­laa­mal­la si­vu­ja vaa­ka­mal­li­ses­ti, jol­loin käyt­tä­jä voi lu­kea leh­den uu­sim­mat ju­tut kan­nes­ta kan­teen vai­vat­to­mas­ti. Sa­mal­la hän nä­kee, mis­sä koh­taa leh­teä on me­nos­sa.

Uu­si nä­köis­leh­ti on jo käy­tös­sä LO-Ak­tu­e­lis­sa. Pi­lot­tip­ro­jek­tin jäl­keen lu­ku­ta­paan siir­ry­tään LO Me­di­an kai­kis­sa 15 jul­kai­sus­sa.

Myös LO Me­di­an leh­tien verk­ko­si­vut on to­teu­tet­tu Ne­o­Di­rec­til­lä.

Ne tar­jo­a­vat käyt­tä­jäl­le uu­sim­pia uu­ti­sia nä­köis­leh­den ja pai­net­tu­jen nu­me­roi­den il­mes­ty­mi­sen vä­lis­sä.

LO-Ak­tu­e­lin verk­ko­si­vut löy­dät tääl­tä.

Näköislehti toimii kaikilla päätelaitteilla.

Näköislehti toimii kaikilla päätelaitteilla.

Uu­si nä­köis­leh­ti pal­ve­lee pian 900 000 lu­ki­jaa

LO Me­di­an leh­tiä kus­tan­taa Nor­jan am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­liit­to Land­sor­ga­ni­sas­jo­nen i Nor­ge (LO). Se on Nor­jan suu­rin pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö.

LO:hon kuu­luu 22 eri am­mat­ti­a­lan liit­toa, muun mu­as­sa kau­pan alan ja toi­mis­to­työn­te­ki­jöi­den liit­to Han­del og Kon­tor, tie­to­tek­niik­ka-, ener­gia- ja säh­kö­a­lan työn­te­ki­jöi­den liit­to EL & IT For­bun­det, te­ol­li­suus- ja ener­gia-alan työn­te­ki­jöi­den liit­to In­dust­ri Ener­gi sekä kun­tien, maa­kun­tien ja yk­si­tyis­sek­to­rin työn­te­ki­jöi­tä jär­jes­tä­vä Fag­for­bun­det.

Näil­lä am­mat­ti­lii­toil­la on yh­teen­sä 880 000 jä­sen­tä.

LO Me­dia jul­kai­see am­mat­ti­liit­to­jen jä­sen­leh­tiä pai­net­tu­na ja ver­kos­sa.

Lue myös: Nä­köis­leh­den jut­tu­ja voi nyt kuun­nel­la

Li­sä­tie­to­ja:
• Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy,
puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
• Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy,
puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
• Ut­vik­lings­re­daktør Stei­nar Grønbekk , LO Me­dia,
puh. +47 481 51 775, stei­nar.gron­bekk@lo­me­dia.no