Pai­kal­lis­leh­ti Ylä-Sa­ta­kun­ta on tänä vuon­na tup­lan­nut kä­vi­jä­mää­rän­sä ver­kos­sa.

Leh­den uu­si, Ne­o­Di­rec­til­lä to­teu­tet­tu verk­ko­pal­ve­lu otet­tiin käyt­töön tam­mi­kuus­sa. Tuol­loin verk­ko­si­vuil­la vie­rai­li kes­ki­mää­rin 10 000 lu­ki­jaa kuu­kau­des­sa. Lo­ka­kuus­sa Ylä-Sa­ta­kun­ta rik­koi jo 22 000 kä­vi­jän ra­jan.

­– Kes­ki­mää­rin si­vuil­la on 1 000–2 000 kä­vi­jää päi­väs­sä, mut­ta syys­kuun vilk­kaim­pi­na päi­vi­nä kä­vi­jöi­tä oli jo yli 4 000, pää­toi­mit­ta­ja-toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Huik­ko ker­too.

Ver­tai­lun vuok­si: pai­ne­tun leh­den le­vik­ki on täl­lä het­kel­lä 5 808 kap­pa­let­ta.

Kas­vun sa­lai­suus löy­tyy lu­ki­ja­lu­pauk­ses­ta. Verk­kou­u­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä 5-hen­ki­nen toi­mi­tus si­tou­tui te­ke­mään verk­koon 3–5 omaa uu­tis­ta joka päi­vä. Täs­tä ta­voit­tees­ta on pi­det­ty kiin­ni myös ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na.

­– Ti­laa­jat tie­tä­vät, et­tä ver­kos­sa on päi­vit­täin uut­ta lu­et­ta­vaa, Huik­ko sa­noo.

Mil­lai­set si­säl­löt lu­ki­joi­ta sit­ten kiin­nos­ta­vat?

Re­a­goin­ti no­pei­siin uu­tis­ti­lan­tei­siin.

Esi­mer­kik­si Poh­jan­maan po­lii­sin kent­tä­toi­min­nan har­joi­tus Par­ka­non kou­lu­kam­puk­sen alu­eel­la he­rät­ti run­saas­ti kes­kus­te­lua, kos­ka har­joi­tuk­ses­ta ei in­fot­tu en­nak­koon van­hem­pia tai kou­lu­lai­sia.

­– Har­joi­tus ai­heut­ti huol­ta ja sii­tä kes­kus­tel­tiin vilk­kaas­ti so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Pai­kal­li­se­na leh­te­nä meil­le oli tär­ke­ää, et­tä pys­tyim­me sel­vit­tä­mään asi­an no­pe­as­ti ja uu­ti­soi­maan sii­tä, Huik­ko ku­vaa.

Myös pai­kal­li­set uu­ti­sa­na­na­lyy­sit ja kom­men­tit ovat lu­et­tu­ja.

– Meil­lä ei ole esi­mer­kik­si poh­dit­tu, pi­täi­si­kö pää­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pua, kos­ka toi­mi­tuk­sen kom­ment­te­ja ja ana­lyy­se­jä lu­e­taan pal­jon ver­kos­sa.

"Verk­ko­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen on yk­si kei­no kas­vat­taa tuot­to­ja ja si­tout­taa ti­laa­jia pal­ve­lu­jen käyt­tä­jik­si."

Kä­vi­jä­mää­rien kas­vu ei sil­ti yk­sin rii­tä.

Hui­kon mu­kaan verk­ko­pal­ve­lu­ja on pys­tyt­tä­vä ke­hit­tä­mään myös jat­kos­sa.

Seu­raa­vak­si huo­mi­o­ta kiin­ni­te­tään eri­tyi­ses­ti mai­non­taan ja sii­hen, mitä verk­ko voi­si tar­jo­ta leh­den il­moi­tu­sa­si­ak­kail­le.

­– Hel­pos­ti sa­no­taan, et­tei pai­kal­lis­leh­ti voi saa­da di­gi­taa­li­sis­ta ka­na­vis­ta tu­lo­ja. Olen asi­as­ta eri miel­tä. Us­kon, et­tä verk­ko­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen on yk­si kei­no kas­vat­taa il­moi­tus- ja ti­laus­tuot­to­ja ja si­tout­taa ti­laa­jia pal­ve­lu­jen käyt­tä­jik­si. Täs­sä mai­nok­sil­la­kin on roo­lin­sa, sil­lä pai­kal­li­set il­moi­tuk­set ovat lu­ki­joil­le pai­kal­lis­leh­des­sä tär­kei­tä; ne ker­to­vat, mitä uut­ta paik­ka­kun­nal­la on tar­jol­la, Huik­ko sa­noo.

Sen vuok­si si­vuil­la ote­taan lop­pu­vuo­des­ta käyt­töön vie­lä uu­sia mai­nos­paik­ko­ja ja mai­nos­muo­to­ja. Nii­den suun­nit­te­lus­sa pää­pai­no on mo­bii­lis­sa.

– Iso osa lu­ki­jois­ta on myös pai­kal­lis­leh­des­sä mo­bii­li­lu­ki­joi­ta: kak­si kol­ma­so­saa käyt­tä­jis­tä tu­lee si­vuil­lem­me nyt mat­ka­pu­he­li­mel­la.

"Seu­raa­vak­si kat­se kään­ne­tään mai­nos­ta­jiin ja eri­tyi­ses­ti mo­bii­lin mah­dol­li­suuk­siin."

Kas­vu vaa­tii si­säl­lön li­säk­si ti­laa­jien opet­ta­mis­ta di­gi­tuot­tei­den käyt­tä­jik­si.

– Täs­sä ko­ro­na­e­pi­de­mia vai­kut­ti myös omiin suun­ni­tel­miim­me: tar­koi­tuk­se­nam­me oli jär­jes­tää ti­laa­jil­le ta­pah­tu­mia, jois­sa uu­siin verk­ko­pal­ve­lui­hin oli­si tu­tus­tut­tu yh­des­sä.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten vuok­si nämä ti­lai­suu­det siir­tyi­vät osin tu­le­vai­suu­teen.

– Sii­hen näh­den kä­vi­jä­mää­rien kas­vu on ol­lut ilah­dut­ta­va asia, Huik­ko sa­noo.

Li­sä­tie­toa:
Toi­mi­tus­joh­ta­ja-pää­toi­mit­ta­ja Juk­ka Huik­ko, Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy, Ylä-Sa­ta­kun­ta, p. 029 1706 681, juk­ka.huik­ko(at)yla­sa­ta­kun­ta.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

Lue myös:

Pai­kal­lis­leh­den ke­hit­tä­mi­sen täy­tyy ol­la muu­ta­kin kuin mak­su­muu­rin pys­tyt­tä­mi­nen (Jour­na­lis­ti 27.8.2020)

Yl­läk­sel­lä il­mes­ty­vä Kuuk­ke­li uu­si verk­ko­si­vun­sa, han­ke ai­kais­tui ko­ro­nan vuok­si

Pai­kal­lis­leh­ti Ylä-Sa­ta­kun­ta:
kes­ki­viik­koi­sin pai­net­tu­na,
ver­kos­sa 24/7

– Ylä-Sa­ta­kun­ta il­mes­tyy Par­ka­nos­sa, Kar­vi­al­la ja Kih­ni­ös­sä.
– Pai­net­tu leh­ti jul­kais­taan kes­ki­viik­koi­sin, ver­kos­sa uu­ti­sia jul­kais­taan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri, vii­kon jo­kai­se­na päi­vä­nä.
– Leh­den le­vik­ki on 5 808 kap­pa­let­ta.
– Leh­teä jul­kai­see Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy.
– Leh­den uu­si verk­ko­pal­ve­lu on to­teu­tet­tu Ne­o­Di­rec­til­lä, si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä­nä on Neo.
– Ylä-Sa­ta­kun­nal­la on käy­tös­sä myös il­moi­tus­jär­jes­tel­mä AP­ro­fit ja le­vik­ki­jär­jes­tel­mä CPro­fit.

Ylä-Sa­ta­kun­ta ver­kos­sa: www.yla­sa­ta­kun­ta.fi

Fa­ce­boo­kis­sa: @yla­sa­ta­kun­ta

Ins­tag­ra­mis­sa: @yla­sa­ta­kun­ta

Twit­te­ris­sä: @yla­sa­ta­kun­ta