Han­kit­ta­vaan Anyg­raa­fin Neo-jär­jes­tel­mään tul­laan tal­len­ta­maan kes­ki­te­tys­ti au­di­o­vi­su­aa­lis­ta ma­te­ri­aa­lia, jota tuo­te­taan jouk­ko-osas­tois­sa ja hal­lin­to­yk­si­köis­sä eri puo­lil­la Suo­mea. Tal­len­ta­mi­sen yh­tey­des­sä var­mis­te­taan ai­neis­ton tek­ni­nen ja si­säl­löl­li­nen laa­tu sekä li­sä­tään ha­kuo­mi­nai­suuk­sien ja ar­kis­toin­nin kan­nal­ta tar­peel­li­set taus­ta­tie­dot. Jär­jes­tel­mään tal­len­ne­taan va­lo­ku­via, vi­de­oi­ta, ää­ni­tie­dos­to­ja, gra­fiik­kaa, pai­no­tie­dos­to­ja sekä kal­vo­sar­jo­ja. Kaik­ki ma­te­ri­aa­li on hal­li­tus­ti, hel­pos­ti ja no­pe­as­ti Puo­lus­tus­voi­mien hen­ki­lös­tön käy­tet­tä­vis­sä. Va­rus­mies­ten ja re­ser­vi­läis­ten käy­tös­sä ma­te­ri­aa­li on PVMood­len, säh­köi­sen op­pi­mi­sym­pä­ris­tön, kaut­ta. Ra­jat­tuun ai­neis­ton osaan tul­laan avaa­maan pää­sy myös me­di­al­le ja muil­le Puo­lus­tus­voi­mis­ta kiin­nos­tu­neil­le ta­hoil­le. Kuva- ja me­di­a­pank­ki tuo tuo­reen päi­vit­täi­sen si­säl­lön li­säk­si esil­le en­si ker­taa myös di­gi­toi­dun his­to­ri­al­li­sen ma­te­ri­aa­lin.

Tut­tu ja luo­tet­ta­va stra­te­gi­nen kump­pa­ni

Tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­nut Anyg­raaf Oy on Puo­lus­tus­voi­mil­le tut­tu ja luo­tet­ta­va kump­pa­ni jo vuo­des­ta 1998, jol­loin Anyg­raa­fin Do­ris-ku­va­pank­ki otet­tiin Puo­lus­tus­voi­mien si­säi­seen käyt­töön. Yh­teis­työ on joh­ta­nut myös 2013 käyt­töö­no­tet­tuun, Neo-jär­jes­tel­mäl­lä to­teu­tet­tuun jul­ki­seen SA-kuva.fi-pal­ve­luun. Pal­ve­lun kaut­ta on tä­hän men­nes­sä kat­sot­tu jo 57 mil­joo­naa so­da­nai­kais­ta ku­vaa.

Pasi Les­ki­nen: ”Oman au­di­o­vi­su­aa­li­sen si­säl­lön hal­lin­ta on avain me­nes­ty­mi­seen ny­ky­päi­vän in­for­maa­ti­oyh­teis­kun­nas­sa. Anyg­raa­fin Neo-jär­jes­tel­mä vas­taa täy­del­li­ses­ti mei­dän sil­le aset­ta­miim­me vaa­ti­muk­siin.”

”Pit­kä­ai­kai­nen yh­teis­työm­me Puo­lus­tus­voi­mien kans­sa on joh­ta­nut mer­kit­tä­vään stra­te­gi­seen yh­teis­työ­hön. Neo -kuva- ja me­di­a­pan­kin (DAM/CMS) käyt­töö­not­to Puo­lus­tus­voi­mien kal­tai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä edis­tää myös jär­jes­tel­män jat­ko­ke­hi­tys­tä. Puo­lus­tus­voi­mien vaa­ti­muk­set jär­jes­tel­mäl­le ja nii­den liit­tä­mi­nen Neon toi­min­nal­li­suuk­sik­si hyö­dyt­tää var­mas­ti mui­den­kin asi­ak­kai­dem­me ke­hi­tysp­ro­jek­te­ja. Vas­taa­vas­ti Puo­lus­tus­voi­mat hyö­tyy kat­ta­van me­dia-alan asi­a­kas­kun­tam­me käyt­tä­jäyh­tei­sön tie­to­tai­dos­ta. Jär­jes­tel­män laa­jaa ko­ti­mais­ta osaa­mis­ta voi­daan hyö­dyn­tää Puo­lus­tus­voi­mis­sa ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Puo­lus­tus­voi­mat saa käyt­töön­sä ku­va­pan­kin li­säk­si luo­tet­ta­van, ket­te­rän ja täy­sin ko­ti­mai­sen me­di­an­hal­lin­ta- ja jul­kai­su­jär­jes­tel­män”, luon­neh­tii Anyg­raaf Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu In­berg al­ka­vaa pro­jek­tia.

Li­sä­tie­to­ja:

Puo­lus­tus­voi­mat, ko­men­ta­ja­kap­tee­ni Pasi Les­ki­nen, Ku­va­kes­kuk­sen joh­ta­ja

Anyg­raaf Oy, Har­ri Tas­ki­nen, pro­jek­ti­pääl­lik­kö

SA-kuva.fi -pal­ve­lu

Anyg­raa­fin Neo-jär­jes­tel­mäl­lä to­teu­te­tul­la SA-kuva.fi –pal­ve­lul­la oli vii­me vuo­den ai­ka­na 253.000 käyt­tö­ker­taa ja 158.000 eri käyt­tä­jää. Yk­sit­täi­sen si­vun kat­se­lu­ker­to­ja oli pe­rä­ti 5,8 mil­joo­naa.Pal­ve­lu saa jat­ku­vas­ti uu­sia käyt­tä­jiä: vii­me vuon­na noin 60 pro­sent­tia käyt­tä­jis­tä oli uu­sia.

Pal­ve­lu on huo­mat­tu myös kan­sain­vä­li­ses­ti. Käyt­tä­jien ko­ti­mai­den kär­jes­sä on tie­tys­ti Suo­mi (70%), seu­raa­vi­na ovat ve­nä­läi­set, ruot­sa­lai­set ja ame­rik­ka­lai­set käyt­tä­jät. Kym­me­nen käyt­tä­jä­maan lis­tal­la muut ovat Ka­na­da, Eng­lan­ti, Sak­sa, Ja­pa­ni, Rans­ka ja Uk­rai­na.

Pal­ve­lu avat­tiin kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä huh­ti­kuus­sa 2013. Sen jäl­keen si­vus­tol­la on vie­rail­lut rei­lus­ti yli mil­joo­na kä­vi­jää.

SA-kuva.fi -pal­ve­lu si­säl­tää noin 160.000 Suo­men tal­vi-, jat­ko- ja La­pin so­dan ai­kais­ta va­lo­ku­vaa vuo­sil­ta 1939-1945. Vuon­na 2014 pal­ve­luun li­sät­tiin yli 800 har­vi­nais­ta ja his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vää vä­ri­va­lo­ku­vaa jat­ko­so­dan ajal­ta. Vä­ri­va­lo­ku­vien ohel­la si­vus­ton ha­ku­pal­ve­lu si­säl­lyt­tää tu­lok­siin myös Kan­sal­li­sen au­di­o­vi­su­aa­li­sen ins­ti­tuu­tin yl­lä­pi­tä­mäs­sä Elo­net-verk­ko­pal­ve­lus­sa ole­vat di­gi­toi­dut puo­lus­tus­voi­mien uu­tis­kat­saus­vi­de­ot vuo­sil­ta 1940–1944.

SA-kuva.fi –pal­ve­lu on kaik­kien käy­tet­tä­vis­sä. Ku­vien la­taus- ja käyt­tö­eh­dot sekä oh­jeet löy­ty­vät pal­ve­lun si­vuil­ta.

sa-kuva.fi

Sanomalehti saapuu tuoreena ja kiintoisana etulinjoille. Ohta 1942. Lähde: SA-kuva. Palvelu on toteutettu Anygraafin Neo-järjestelmällä.

Sanomalehti saapuu tuoreena ja kiintoisana etulinjoille. Ohta 1942. Lähde: SA-kuva. Palvelu on toteutettu Anygraafin Neo-järjestelmällä.

Sanomalehtimyyjä. Helsinki 1942. Lähde: SA-kuva. Palvelu on toteutettu Anygraafin Neo-järjestelmällä.

Sanomalehtimyyjä. Helsinki 1942. Lähde: SA-kuva. Palvelu on toteutettu Anygraafin Neo-järjestelmällä.

Hiljaiseloa Taipaleen lohkolla. Suojahaudassa korsunsa edustalla pojat puhdistavat kivääriä, lukevat kotipuolen sanomalehtiä ja paistattavat päivää. Taipale 1944. Lähde: SA-kuva. Palvelu on toteutettu Anygraafin Neo-järjestelmällä.

Hiljaiseloa Taipaleen lohkolla. Suojahaudassa korsunsa edustalla pojat puhdistavat kivääriä, lukevat kotipuolen sanomalehtiä ja paistattavat päivää. Taipale 1944. Lähde: SA-kuva. Palvelu on toteutettu Anygraafin Neo-järjestelmällä.