CDPro­fit-jär­jes­tel­mä on osa Anyg­raa­fin Pro­fit-tuo­te­per­het­tä, jo­hon kuu­lu­vat myös AP­ro­fit-il­moi­tus­jär­jes­tel­mä sekä CPro­fit-le­vik­ki- ja ti­laus­ten­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä. CDPro­fit-jär­jes­tel­mä on ny­ky­ai­kai­nen tapa kai­ken­lai­sen ja­ke­lun hal­lin­taan si­säl­tä­en ja­ka­jien ja ja­ke­lu­reit­tien hal­lin­nan, eril­li­sen luuk­ku­re­kis­te­rin, säh­köi­sen ja­ko­kir­jan sekä osoit­teel­lis­ten tuot­tei­den hal­lin­nan. CDPro­fit voi­daan yh­dis­tää myös säh­köi­seen kart­ta­pal­ve­luun ja­ke­lu­reit­tien te­hok­kaam­paa suun­nit­te­lua ja val­von­taa var­ten.

CDPro­fi­tin ydin on tuo­te­riip­pu­ma­ton ja­ke­lu­jär­jes­tel­mä, joka so­pii sekä osoit­teel­lis­ten et­tä osoit­teet­to­mien/suo­ra­pos­ti­tus­ten ja­ke­luun. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, et­tä kaik­ki ja­e­tut tuot­teet hal­li­taan päi­vit­täi­sen ja­ke­lun yh­tey­des­sä. Säh­köi­nen ja­ko­kir­ja toi­mii ja­ka­jien tu­ke­na eri­tyi­ses­ti osoit­teel­li­ses­sa ja­ke­lus­sa huo­li­mat­ta sii­tä ja­e­taan­ko sa­no­ma­leh­tiä, kir­jei­tä tai pien­pa­ket­te­ja.

Jär­jes­tel­mä si­säl­tää myös las­ku­tuk­sen sekä toi­min­non, jol­la tie­to­ja voi­daan siir­tää pal­kan­las­ken­taan. Pal­kan­las­ken­ta­o­sio käyt­tää stan­dar­di-ai­ka­mal­lia, joka on kon­fi­gu­roi­ta­vis­sa eri yri­tys­ten tar­pei­siin.

“Anyg­raaf nä­kee tä­män hie­no­na mah­dol­li­suu­te­na edel­leen laa­jen­taa CDPro­fi­tin mo­ni­puo­li­suut­ta vas­taa­maan asi­a­kas­tar­pei­ta. Kos­ka ky­sees­sä ole­va asi­a­ka­sor­ga­ni­saa­tio on mer­kit­tä­väs­ti laa­jem­pi kuin mi­kään vas­taa­va ko­ti­mai­nen yri­tys, tu­lem­me eh­dot­to­mas­ti käyt­tä­mään täs­tä pro­jek­tis­ta saa­ta­vaa ko­ke­mus­ta hy­väk­si tu­le­vas­sa tuo­te­ke­hi­tyk­ses­säm­me” sa­noo CEO Han­nu In­berg Anyg­raa­fis­ta.

“Ber­lin Last Mile GmbH on tyy­ty­väi­nen löy­det­ty­ään Anyg­raa­fis­ta mo­ni­puo­li­sen part­ne­rin ja­ke­lun vii­mei­sen vai­heen to­teut­ta­mi­seen CDPro­fi­tin avul­la. Anyg­raaf yh­dis­tää kaik­ki ja­ke­lus­sa tar­vit­ta­vat mo­duu­lit yh­teen jär­jes­tel­mään. Ole­tam­me et­tä pys­tym­me CDPro­fi­tia käyt­tä­mäl­lä li­sää­mään lä­pi­nä­ky­vyyt­tä, stan­dar­di­soi­maan pro­ses­se­jam­me sekä, mikä tär­kein­tä, li­sää­mään ja­ke­luor­ga­ni­saa­ti­om­me te­hok­kuut­ta”, Mr. Dun­kel ja Mr. Thümmel tii­vis­tä­vät pro­jek­tin ta­voit­teet.

Ber­lin Last Mile GmbH

Ber­lin Last Mile GmbH:n (BLM) ja­ke­lu­ver­kos­to on ka­na­va sa­no­ma­leh­tien ja­ke­luun koko Ber­lii­nin suur­kau­pun­ki­a­lu­eel­la. Joka päi­vä BLM ja­kaa noin 300.000 sa­no­ma­leh­teä lu­ki­joil­le Ber­lii­nis­sä ja Bran­der­bur­gis­sa. Tä­män li­säk­si BLM ja­kaa noin kol­me mil­joo­naa kap­pa­let­ta il­mais­ja­ke­lui­ta ja mai­nok­sia. Vuo­des­ta 1994 läh­tien Ber­lin Last Mile GmbH on vas­tan­nut kol­men alu­eel­li­sen sa­no­ma­leh­den ja­ke­lus­ta: nämä leh­det ovat Ber­li­ner Mor­gen­post, Ta­ges­s­pie­gel sekä Ber­li­ner Zei­tung.

Anyg­raaf Oy

Anyg­raaf Oy on suo­ma­lai­nen, vuon­na 1996 pe­rus­tet­tu oh­jel­mis­to­ta­lo, jon­ka pää­kont­to­ri on Hel­sin­gis­sä. Jo yli 20 vuo­den ajan Anyg­raaf on ke­hit­tä­nyt si­säl­lön­hal­lin­ta-, il­moi­tus-, le­vik­ki- ja ja­ke­lu­jär­jes­tel­miä. Noin 15.000 lop­pu­käyt­tä­jää yli 400 asi­a­ka­sor­ga­ni­saa­ti­os­sa (sa­no­ma-, pai­kal­lis- ja ai­ka­kaus­leh­tiä, ku­va­toi­mis­to­ja, kir­ja­kus­tan­ta­jia, uu­tis­toi­mis­to­ja, yri­tyk­siä, ja­ke­lu­y­ri­tyk­siä, vi­ras­to­ja, kau­pun­ke­ja ja kun­tia) käyt­tää päi­vit­täin Anyg­raa­fin jär­jes­tel­miä.

Li­sä­tie­to­ja:

Mic­ha­el Dun­kel, CEO, (mic­ha­el.dun­kel(at)ber­lin­last­mi­le.de)

Gui­do Thümmel, CEO , (gui­do.thu­em­mel(at)ber­lin­last­mi­le.de)

Han­nu In­berg, CEO (han­nu.in­berg(at)anyg­raaf.fi)