Ylä-Sa­ta­kun­nal­la on käy­tös­sä en­tuu­des­taan muun mu­as­sa Neo si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, AP­ro­fit me­di­a­mai­non­nan hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä, CPro­fit digi- ja pai­no­tuot­tei­den ti­laus­ten hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä sekä Ne­o­Di­rect-verk­ko­jul­kai­su­a­lus­ta. Älyk­kääl­lä Ne­oon kiin­te­äs­ti kuu­lu­val­la Ne­o­Di­rec­til­lä on to­teu­tet­tu myös Ylä-Sa­ta­kun­nan verk­ko­pal­ve­lu ri­kas­tet­ta­vi­ne nä­köis­leh­ti­neen. Nä­köis­leh­ti täyt­tää myös saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set au­to­maat­ti­sel­la jut­tu­jen ko­ne­lu­ku­toi­min­nal­li­suu­del­la.

- Uu­si eNe­on se­lain­poh­jai­nen käyt­tö­liit­ty­mä hel­pot­taa ja su­ju­voit­taa toi­mi­tuk­sen työ­tä. Se mah­dol­lis­taa eten­kin di­gi­jul­kai­se­mi­sen re­aa­li­ai­kai­sen ja koh­den­ne­tun te­ke­mi­sen vai­vat­to­mas­ti il­man tek­nis­tä kik­kai­lua. Vah­vis­tam­me edel­leen myös digi en­sin -ajat­te­lua, sa­noo Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja pai­kal­lis­leh­ti Ylä-Sa­ta­kun­nan pää­toi­mit­ta­ja Juk­ka Huik­ko.

Ylä-Sa­ta­kun­ta to­teut­ti suu­ren di­giu­u­dis­tuk­sen vuo­den 2020 alus­sa. Ke­hi­tys­työ on jat­ku­nut sit­tem­min voi­mak­kaa­na. Uu­dis­tuk­sis­sa on otet­tu huo­mi­oon myös mah­dol­li­set tu­le­vai­suu­den mo­ni­leh­ti­sen ym­pä­ris­tön tar­peet.

- Anyg­raa­fin kyky uu­sien ke­hi­tys­vai­hei­den to­teut­ta­mi­seen tah­to­ti­lam­me mu­kaan sekä osaa­va ja hy­vin re­sur­soi­tu tuki on va­kuut­ta­nut mei­dät, Huik­ko sa­noo.

- Yh­des­sä Ylä-Sa­ta­kun­nan kal­tai­sen in­no­va­tii­vi­sen ja tu­le­vai­suu­so­rien­toi­tu­neen asi­ak­kaan kans­sa olem­me pääs­seet ra­ken­ta­maan rat­kai­su­ja, jot­ka kes­tä­vät pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen ja mah­dol­lis­ta­vat myös jat­ku­van ke­hi­tyk­sen mal­lin asi­a­kas­tar­pei­den poh­jal­ta. Odo­tam­me in­nol­la, mitä ylä­sa­ta­kun­ta­lai­set seu­raa­vak­si kek­si­vät, sa­noo Jan­ne Ah­ra­mo Anyg­raa­fis­ta.

Li­sä­tie­to­ja:

• Pää­toi­mit­ta­ja Juk­ka Huik­ko, Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy, puh. 029 1706 681, juk­ka.huik­ko(at)yla­sa­ta­kun­ta.fi

• Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi