Yli 3 000 ja­ka­jan ver­kos­toa eri puo­lil­la Suo­mea hal­lit­se­va SSM hyö­dyn­tää CDPro­fi­tia sau­mat­to­man yh­tey­den luo­mi­sek­si myyn­ti­tie­to­jen ja ja­ke­lun vä­lil­le. Tämä in­no­va­tii­vi­nen jär­jes­tel­mä ei ai­no­as­taan ​​vir­ta­vii­vais­ta työ­ti­laus­ten luo­mis­ta, vaan käyt­tää myös ke­hit­ty­nei­tä kart­ta­tek­nii­koi­ta, ku­ten Goog­le Map­sia, op­ti­moi­maan ja­ke­lu­rei­tit ja hal­lit­se­maan eri­lai­sia ​​toi­min­nal­li­sia puo­lia, ku­ten pa­nee­lien hal­lin­taa, rek­la­maa­ti­oi­den kä­sit­te­lyä, avoi­mia työ­paik­ko­ja ja re­aa­li­ai­kais­ta toi­mi­tus­ten seu­ran­taa. 

In­teg­raa­tio Sa­les­For­cen kans­sa on mah­dol­lis­ta­nut SSM:n myyn­ti- ja ja­ke­lup­ro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­nin ja hie­no­sää­dön joh­ta­en pa­ran­tu­nee­seen ja­ke­lu­tark­kuu­teen ja pa­rem­paan asi­a­kas­pal­ve­luun. SSM:n ja­ke­lu­ver­kos­to ta­voit­taa noin 2,15 mil­joo­naa ko­ti­ta­lout­ta ja kä­sit­te­lee noin 600 mil­joo­naa ja­ke­lu­tuo­tet­ta vuo­sit­tain.

CDPro­fit huo­leh­tii käyt­tä­jäl­le näy­tet­tä­vän da­tan ra­jauk­ses­ta si­ten, et­tä tar­pee­ton ja/tai kiel­let­ty tie­to ei häi­rit­se käyt­tä­jän työs­ken­te­lyä.


Kes­kei­set edut:

 • Te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­nen: Au­to­ma­ti­soi­tu työ­ti­laus­ten luo­mi­nen ja ja­ke­lu­kar­tat vä­hen­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti ma­nu­aa­lis­ta työ­mää­rää.

 • Kus­tan­nus­ten ale­ne­mi­nen: Op­ti­moi­dut ja­ke­lu­rei­tit ja pa­ran­net­tu ope­ra­tii­vi­nen val­von­ta joh­ta­vat kus­tan­nus­sääs­töi­hin.

 • Edis­tyk­sel­li­nen in­teg­raa­tio: Yh­teen­so­pi­vuus kol­man­nen osa­puo­len jär­jes­tel­mien kans­sa mah­dol­lis­taa sau­mat­to­man tie­don­siir­ron ja pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­nin.

 • Kat­ta­va hal­lin­ta: CDPro­fit tar­jo­aa yh­te­näi­sen rat­kai­sun mo­ni­mut­kai­siin lo­gis­tiik­ka­haas­tei­siin ja­ke­lun seu­ran­nas­ta hen­ki­lös­tö­hal­lin­taan.

 

Tie­to­ja SSM:stä:

Suo­men Suo­ra­mai­non­ta Oy ja ym­pä­ri Suo­mea toi­mi­vien ja­ke­lu­y­ri­tys­ten yh­teen­liit­ty­mä muo­dos­ta­vat SSM ja­ke­lu­ket­jun. SSM ja­ke­lu­ket­ju tuot­taa Suo­men suu­rim­man yk­si­tyi­sen ja val­ta­kun­nal­li­sen osoit­teet­to­man ja­ke­lu­ver­kos­ton. Ja­ke­lu ta­voit­taa noin 2,15 mil­joo­naa ko­ti­ta­lout­ta. Ja­ke­lu­ver­kos­ton kaut­ta kul­kee vuo­sit­tain noin 600 mil­joo­naa ja­ke­lu­tuo­tet­ta.

 

Tie­to­ja Anyg­raa­fis­ta:

Anyg­raaf on me­di­a­toi­mi­a­lal­le kes­kit­ty­nyt jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­ja, jon­ka tuo­te­va­li­koi­ma kat­taa säh­köi­sen ja pe­rin­tei­sen lii­ke­toi­min­nan tar­peet. Luo­tam­me asi­ak­kai­siim­me tu­le­vai­suu­den in­no­vaa­ti­ois­sa.