Suo­si­tuim­mat koi­ra­ro­dut, kun­nan bud­jet­ti, punk­ki­ha­vain­to­jen mää­rän muu­tos, pai­kat, jois­sa park­ki­sak­ko­ja ti­las­toi­daan eni­ten...

Moni jut­tu pe­rus­tuu da­taan, joka oli­si mu­ka­va vi­su­a­li­soi­da verk­koon il­man koo­daus­tai­to­ja.

Neon kaut­ta tämä on­nis­tuu.

Neo tu­kee vi­su­a­li­soin­te­ja, jot­ka jul­kais­taan ver­kos­sa HTML-upo­tus­koo­din avul­la. Täl­lai­sia graa­fe­ja ja in­fo­kort­te­ja voi to­teut­taa pe­ru­so­mi­nai­suuk­sil­taan mak­sut­to­mien vi­su­a­li­soin­ti­oh­jel­mien, ku­ten Da­taw­rap­pe­rin, Flou­ris­hin ja In­fog­ra­min, avul­la. Täs­sä ju­tus­sa näh­tä­vät ri­kas­teet on to­teu­tet­tu näil­lä työ­ka­luil­la.

HTML-upo­tuk­set tuo­daan Ne­oon, jos­sa ne voi­daan li­sä­tä ha­lut­tuun koh­taan teks­tiä. Ri­kas­teet voi­daan myös ar­kis­toi­da, jol­loin sa­maa vi­su­a­li­soin­tia voi­daan käyt­tää myö­hem­min uu­del­leen.

Kou­lu­tam­me käyt­töö­no­tos­ta ja au­tam­me ide­oin­nis­sa

Jos kai­paat apua myös oh­jel­mien käyt­töö­not­toon ja da­tan kä­sit­te­lyyn, au­tam­me mie­lel­läm­me.

Anyg­raa­fin asi­an­tun­ti­jois­ta da­tan vi­su­a­li­soin­ti­oh­jel­mien käyt­töön on eri­kois­tu­nut Sil­ja Ten­hu­nen, joka kou­lut­taa toi­mi­tuk­sia leh­te­si tar­pei­den mu­kaan esi­mer­kik­si oh­jel­mien käyt­töö­no­tos­ta, graa­fien ide­oin­nis­ta ja ai­neis­to­jen ke­rää­mi­ses­tä sekä jul­kai­sus­ta.

– Jut­tu­jen ri­kas­ta­mi­sen ide­a­na on tar­jo­ta lu­ki­jal­le ai­hees­ta ver­kos­sa jo­ta­kin sel­lais­ta, jota pa­pe­ri­leh­des­sä ei voi näyt­tää. Gra­fii­koi­den ja vi­su­a­li­soin­tien avul­la voi­daan kas­vat­taa jut­tu­jen lu­ku­ai­kaa myös pie­nes­sä toi­mi­tuk­ses­sa ja si­tout­taa lu­ki­joi­ta verk­ko­pal­ve­lun sään­nöl­li­sik­si käyt­tä­jik­si, Ten­hu­nen sa­noo.

Kou­lu­tuk­set voi­daan to­teut­taa etä­nä tai lä­hi­o­pe­tuk­se­na. Tun­nit ovat kou­lu­tus­vä­hen­nys­kel­poi­sia, mi­kä­li ne on kir­jat­tu toi­mi­tuk­sen kou­lu­tus­suun­ni­tel­maan en­nen kou­lu­tus­ta.

Ko­ko­sim­me al­le pari esi­merk­kiä mak­sut­to­mil­la oh­jel­mis­to­ver­si­oil­la to­teu­te­tuis­ta vi­su­a­li­soin­neis­ta. Kaik­ki ri­kas­teet on jul­kais­tu Neon kaut­ta.

Esi­merk­ke­jä da­ta­ri­kas­teis­ta

Infogramin infokortti

Läh­de: Ken­nel­lii­ton jul­ki­nen data koi­ran­pen­tu­jen re­kis­te­röin­neis­tä

Vi­su­a­li­soin­ti 1: In­fo­kort­ti on to­teu­tet­tu In­fog­ra­min mak­sut­to­mil­la omi­nai­suuk­sil­la. Kort­tiin on koot­tu muu­ta­ma avain­lu­ku da­tas­ta se­li­tyk­si­neen.

Flourishin valintagrafiikka

Vi­su­a­li­soin­ti 2a ja 2b: Sama ai­neis­to kah­te­na eri­lai­se­na gra­fiik­ka­na.

Täs­tä gra­fii­kas­ta lu­ki­ja voi va­li­ta, ha­lu­aa­ko hän näh­dä vuo­sien 2017–2020 suo­si­tuim­mat, re­kis­te­röi­dyt koi­ra­ro­dut yh­te­nä tau­luk­ko­na vai jon­kin vuo­den osal­ta.

Tä­män ju­tun pääg­ra­fiik­ka on puo­les­taan ani­moi­tu sa­mas­ta ai­neis­tos­ta. Mo­lem­mat on to­teu­tet­tu Flou­ris­hin pe­rus­toi­min­noil­la.

Flourishin animoitu grafiikka

Datawrapperin grafiikka

Vi­su­a­li­soin­ti 3: Yk­sin­ker­tai­nen graa­fi vuo­den 2020 da­tas­ta ja eli 10 suo­si­tuin­ta koi­ra­ro­tua pen­tu­re­kis­te­rin mu­kaan. Tämä on to­teu­tet­tu Da­taw­rap­pe­ril­la.

Flourishin piirakka

Läh­de: Hel­sin­gin kau­pun­gin bud­jet­ti

Vi­su­a­li­soin­ti 4: Pii­rak­kag­ra­fiik­ka kau­pun­gin me­nois­ta. Ku­lu­ja voi tar­kas­tel­la eu­roi­na tai pro­sent­tei­na. Yk­sit­täis­ten toi­mi­a­lo­jen me­no­jen mer­ki­tys­tä voi tut­kia myös pois­ta­mal­la toi­mi­a­lo­ja gra­fii­kas­ta. Tämä on to­teu­tet­tu Flou­ris­hin pe­rus­toi­min­noil­la.

Oh­jel­mat so­pi­vat myös eri­lais­ten ku­va­ri­kas­tei­den te­koon

Vaihtokuva Flourish

Vaih­to­ku­va: Kah­den ku­van yh­dis­tel­mä. Ku­via voi se­la­ta liu­ku­sää­ti­mel­lä tai mo­bii­li­lait­tees­sa hi­pai­se­mal­la. To­teu­tet­tu Flou­ris­hil­la. So­pii esi­mer­kik­si ”paik­ka en­nen ja nyt” -ku­va­pa­rien to­teu­tuk­seen.

Flourishin kuvakortti

Ku­va­kort­ti: Use­am­man ku­van ja teks­tin yh­dis­tel­mä. Kor­til­la voi­daan esi­tel­lä esi­mer­kik­si tai­de­näyt­te­lyn te­ki­jät, ur­hei­lu­jouk­ku­een pe­laa­jat tai kun­nan uu­det kier­to­liit­ty­mät. Jos ai­neis­toa voi la­ji­tel­la esi­mer­kik­si paik­ka­kun­nan mu­kaan, tämä on hel­pos­ti to­teu­tet­ta­vis­sa. Esi­merk­ki­kor­tis­sa ku­via voi la­ji­tel­la sen mu­kaan, on­ko teos Hy­vin­kääl­lä vai Ke­ra­val­la. Kort­ti on to­teu­tet­tu Flou­ris­hin pe­rus­toi­min­noil­la.

Li­sä­tie­to­ja:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raaf.fi

Lue myös:

Suo­men Leh­dis­tö: Da­taa voi vi­su­a­li­soi­da näyt­tä­väs­ti pie­nis­sä­kin toi­mi­tuk­sis­sa, sa­noo No­ki­an Uu­tis­ten An­nas­tii­na Sa­lo­nen

Muis­tat­han, et­tä kou­lu­tus­tun­te­ja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa?