Gra­tis­tid­nin­gar­nas-yh­dis­tys juh­li 50-vuo­tis­ta tai­val­taan. Se­mi­naa­rien ja näyt­te­lyi­den täy­tei­sen päi­vän jäl­keen oli pal­kin­to­jen­ja­on ai­ka eri kil­pai­lu­ka­te­go­ri­ois­sa.

Tid­nin­gen 7 -leh­ti voit­ti en­sim­mäi­sen pal­kin­non ka­te­go­ri­as­sa Vuo­den mai­nos­kam­pan­ja 2023. Tuo­ma­ris­ton pe­rus­te­lut oli­vat seu­raa­vat: "Mie­len­kiin­toi­nen ja brän­diä ra­ken­ta­va mai­nos ABB:sta yri­tyk­se­nä ja en­nen kaik­kea pai­kal­li­se­na työ­nan­ta­ja­na Örns­kölds­vi­kis­sä. Am­mat­ti­mai­nen suun­nit­te­lu, hie­not ku­vat ja kiin­nos­ta­va teks­ti hou­kut­te­le­vat var­mas­ti mo­nia po­ten­ti­aa­li­sia asi­ak­kai­ta ABB:lle Örns­kölds­vi­kis­sä ja sen ym­pä­ris­tös­sä."

Tuo­ma­ris­ton pää­tök­sen taus­ta: Täs­sä ka­te­go­ri­as­sa nos­tam­me esiin mai­nok­sen tai mai­nos­kam­pan­jan, joka on teh­nyt vai­ku­tuk­sen ja luo­nut li­sä­ar­voa mai­nos­ta­jal­le ja lu­ki­jal­le. Mai­nok­sen on ol­ta­va leh­den tuot­ta­ma.

Tid­nin­gen 7 -leh­ti on käyt­tä­nyt te­hok­kaas­ti Anyg­raa­fin AP­ro­fi­tia il­moi­tus­ten hal­lin­taan sekä Neoa il­moi­tus­ten tuo­tan­toon jo usei­den vuo­sien ajan.

Tid­nin­gen 7 on il­mais­ja­ke­lu­leh­ti, joka ja­e­taan kaik­kiin ko­ti­ta­louk­siin ja noin 2 500 yri­tyk­seen Örns­kölds­vi­kin kun­nas­sa joka tors­tai, seit­se­män päi­vän vä­lein - täs­tä juon­tuu nimi.