Leh­del­lä on ai­kai­sem­min käy­tös­sään Anyg­raa­fin Neo-toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä ja on nyt ot­ta­nut käyt­töön myös AP­ro­fit-il­moi­tus­jär­jes­tel­män il­moi­tus­myyn­nil­le ja -va­rauk­sil­le. AP­ro­fi­tis­sa on si­sään­ra­ken­net­tu CRM myyn­ti­o­sas­tol­le sekä il­moi­tus­ten va­raus niin prin­til­le kuin di­gi­ta­li­sel­le jul­kai­sul­le. AP­ro­fit si­säl­tää myös res­kont­ran las­ku­tuk­si­neen ja kat­ta­van ra­por­toin­nin.

Il­moi­tu­sai­neis­ton hal­lin­nas­sa Tid­nin­gen 7 käyt­tää Neoa. Kaik­ki si­säi­nen il­moi­tus­tuo­tan­to ta­pah­tuu Ne­os­sa. Si­sään­tu­le­va ai­neis­to ja il­moi­tus­ten oi­ko­lu­ku ta­pah­tuu myös Ne­os­sa.

Asen­nus ja kou­lu­tus suo­ri­tet­tiin 2017. Vuo­den­vaih­tees­ta läh­tien jär­jes­tel­mät ovat ol­let täy­des­sä tuo­tan­nos­sa.

Tid­nin­gen 7 on ker­ran vii­kos­sa il­mes­ty­vä il­mais­ja­ke­lu­leh­ti. Leh­ti ta­voit­taa kaik­ki ko­ti­ta­lou­det ja yri­tyk­set Örns­kölds­vi­kin kun­nas­sa. Kes­ki­mää­räis­tä nu­me­roa lu­kee 83 pro­sent­tia Örns­kölds­vi­kin asuk­kais­ta. Se te­kee Tid­nin­gen 7 -leh­des­tä lu­e­tuim­man leh­den omal­la le­vik­ki­a­lu­eel­laan Ruot­sis­sa.

Li­sä­tie­to­ja:

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Os­car Yng­we, Anyg­raaf AB, os­car.yng­we [at] anyg­raaf.se

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ulf Ek­lund, Me­di­a­part­ner i Norr AB, ulf.ek­lund ][at] 7an.se