Tid­nin­gen 7 -leh­del­lä ei ai­kai­sem­min ol­lut toi­mi­tus­jär­jes­tel­mää, vaan leh­ti val­mis­tui In­De­sig­nil­la ja Wor­dil­la. Vii­me vuo­si­na vah­va­na toi­vee­na on ol­lut pa­ran­taa tuot­ta­vuut­ta sekä pai­ne­tun leh­den et­tä di­gi­taa­li­sen jul­kai­sun ai­neis­ton tuo­tan­nos­sa. Tut­ki­tuis­ta vaih­to­eh­dois­ta Tid­nin­gen 7 pää­tyi Anyg­raa­fin vaih­to­eh­toon. Asen­nus ja kou­lu­tus teh­tiin vii­me vuon­na ja tuo­tan­to Ne­os­sa ja Plan­ne­ris­sa al­koi täy­des­sä mi­tas­sa vuo­den 2016 lo­pus­sa.

Tid­nin­gen 7 on ker­ran vii­kos­sa il­mes­ty­vä il­mais­ja­ke­lu­leh­ti. Leh­ti ta­voit­taa kaik­ki ta­lou­det ja yri­tyk­set Örns­kölds­vi­kin kun­nas­sa. Kes­ki­mää­räis­tä nu­me­roa lu­kee 83 pro­sent­tia kun­nan asuk­kais­ta, mikä te­kee leh­des­tä Ruot­sin lu­e­tuin omal­la le­vik­ki­a­lu­eel­laan.

Li­sä­tie­to­ja:

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Os­car Yng­we, Anyg­raaf AB, os­car.yng­we[at]anyg­raaf.se

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ulf Ek­lund, Me­di­a­part­ner i Norr AB, ulf.ek­lund[at]7an.se