Tie­dät­kö, mi­ten pit­käl­le verk­ko­pal­ve­lu­si etu­si­vua se­la­taan mat­ka­pu­he­li­mel­la, tab­le­til­la ja tie­to­ko­neel­la? Tai mit­kä osas­tot ovat lu­ki­joi­den suo­sik­ke­ja?

En­tä kuin­ka moni lu­ki­ja nä­kee ju­tus­sa en­sim­mäi­sen ja toi­sen mai­nos­pai­kan? Tai mi­ten ha­ku­si­vua käy­te­tään?

Ne­o­Di­rect-asi­ak­kaat voi­vat jat­kos­sa hyö­dyn­tää verk­ko­si­vu­jen­sa ke­hi­tyk­ses­sa myös ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu Hot­ja­ria.

Työ­ka­lu aut­taa seu­raa­maan, mi­ten lu­ki­jat si­vu­ja käyt­tä­vät ja mi­ten liik­ku­vat esi­mer­kik­si ju­tus­ta toi­seen.

Da­taa voi hyö­dyn­tää myös mai­nos­myyn­nis­sä sekä uu­sien mai­nos­paik­ko­jen käyt­töö­no­tos­sa.

Hot­ja­rin käyt­töö­not­to­pa­ket­ti si­säl­tää ana­ly­tiik­ka­oh­jel­man asen­ta­mi­sen leh­den si­vuil­le, en­sim­mäis­ten klik­ki- ja käyt­tö­kart­to­jen yh­tei­sen ana­lyy­sin ja mah­dol­lis­ten pien­ke­hi­tys­töi­den tai esi­mer­kik­si jut­tu­jen ri­kas­ta­mis­työ­ka­lu­jen ny­kyis­tä te­hok­kaam­man käy­tön aloit­ta­mi­sen jäl­kei­sen toi­sen yh­tei­sen ana­lyy­si­tun­nin.

Lu­ki­joi­den käyt­täy­ty­mis­tä seu­raa­va data jää tä­män jäl­keen­kin asi­ak­kaan käyt­töön ja sitä voi­daan seu­ra­ta leh­den toi­mi­tuk­ses­sa ja myyn­nis­sä it­se­näi­ses­ti.

Li­sä­tie­to­ja:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raaf.fi