Neoa ja Ne­o­Di­rec­tiä käyt­tä­vät leh­det voi­vat jat­kos­sa koo­ta lu­ki­joil­le uu­tis­kir­jei­tä Neon kaut­ta.

Tuo­tan­to­ta­pa no­peut­taa uu­tis­kir­jei­den te­ke­mis­tä, kos­ka jut­tu­ja ei tar­vit­se poi­mia kir­jee­seen joka ker­ta kä­sin – riit­tää, et­tä kir­jeel­le suun­ni­tel­laan ker­ran ha­lu­tun­lai­nen ul­ko­a­su ja sen jäl­keen ku­hun­kin uu­tis­kir­jee­seen tu­le­vat ju­tut va­li­taan Ne­os­ta.

Uu­tis­kir­jeen ta­voit­tee­na on muis­tut­taa lu­ki­joi­ta leh­den kiin­nos­ta­vis­ta si­säl­löis­tä ja si­tout­taa hei­tä näin verk­ko­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jik­si.

Sik­si uu­tis­kir­jei­tä voi ol­la käy­tös­sä yk­si tai use­am­pi: kir­jeen voi koo­ta esi­mer­kik­si päi­vän kiin­nos­ta­vim­mis­ta uu­ti­sis­ta, ker­ran vii­kos­sa leh­den par­hais­ta lu­ku­ju­tuis­ta tai jos­ta­kin tee­mas­ta, ku­ten ur­hei­lus­ta. Täl­löin kir­jeel­lä voi ol­la eri­lai­sia vas­taa­not­ta­ja­lis­to­ja.

Kun­ta­vaa­lien al­la kir­jet­tä voi puo­les­taan hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si vaa­li­jut­tu­jen ja vaa­li­ko­neen mark­ki­noi­mi­ses­sa lu­ki­joil­le.

Uu­tis­kir­jee­seen voi myös myy­dä mai­non­taa

Uu­tis­kir­je to­teu­te­taan Ne­o­Di­rec­tin avul­la.

Ne­o­Di­rec­tiin luo­daan kul­le­kin kir­jeel­le oma ul­ko­a­sun­sa. Ul­ko­a­su suun­ni­tel­laan asi­ak­kaan kans­sa.

­– Pa­ras kom­bi­naa­tio syn­tyy, kun osa kir­jee­seen tu­le­vis­ta si­säl­löis­tä va­li­taan Ne­os­ta, osa tuo­daan kir­jee­seen au­to­ma­tii­kal­la. Täl­löin kir­jees­tä löy­ty­vät sekä toi­mi­tuk­sen va­lit­se­mat ju­tut et­tä esi­mer­kik­si koko leh­den tai jon­kin osas­ton uu­sim­mat tai lu­e­tuim­mat si­säl­löt, Sil­ja Ten­hu­nen Anyg­raa­fil­ta ku­vai­lee.

Uu­tis­kir­je voi­daan koh­den­taa vain ti­laa­jil­le tai kai­kil­le lu­ki­joil­le. Sitä voi­daan hyö­dyn­tää myös le­vik­ki­mark­ki­noin­nis­sa esi­mer­kik­si sil­loin, kun ti­laa­jan ti­laus on kat­kol­la tai lop­pu­nut juu­ri.

Mi­kä­li uu­tis­kir­jee­seen ha­lu­taan myy­dä mai­non­taa, se­kin on­nis­tuu.

– Kir­jeen ana­ly­tiik­ka aut­taa ar­vi­oi­maan, mi­ten il­moi­tus on toi­mi­nut kir­jees­sä ja ke­net se on ta­voit­ta­nut.

Uu­tis­kir­je lä­he­te­tään uu­tis­kir­je­oh­jel­ma Sen­de­ril­lä, mi­kä­li toi­mi­tuk­sel­la ei ole käy­tös­sä jo val­miik­si eril­lis­tä uu­tis­kir­je­oh­jel­maa.

Lä­he­tys on teh­ty yk­sin­ker­tai­sek­si: Sen­de­riin koo­taan val­miik­si vas­taa­not­ta­ja­ryh­mä, min­kä jäl­keen uu­den kir­jeen lä­het­tä­mi­nen vaa­tii vain uu­sim­man kir­jeen verk­ko­lin­kin li­sää­mi­sen oh­jel­maan en­nen lä­he­tys­tä.

Mi­kä­li kir­je ha­lu­taan lä­het­tää esi­mer­kik­si kai­kil­le säh­kö­pos­ti­tie­ton­sa ja mark­ki­noin­ti­lu­van an­ta­neil­le ti­laa­jil­le, nämä tie­dot voi­daan siir­tää Sen­de­riin le­vik­ki­jär­jes­tel­mä CPro­fi­tis­ta tai muus­ta ul­koi­ses­ta re­kis­te­ris­tä Ex­cel- tai csv-muo­dos­sa.

Vas­taa­not­ta­ja voi ha­lu­tes­saan pe­rua kir­jeen, jol­loin tie­to päi­vit­tyy au­to­maat­ti­ses­ti Sen­de­riin.

Vas­taa­vas­ti uu­tis­kir­jeen voi ti­la­ta esi­mer­kik­si leh­den verk­ko­si­vuil­ta, jol­loin tie­to uu­sis­ta ti­lauk­sis­ta päi­vit­tyy se­kin vas­taa­not­ta­ja­lis­taan au­to­maat­ti­ses­ti.

Ana­ly­tiik­ka näyt­tää, kuka kir­jeen ava­si, mi­ten pit­käl­le kir­jet­tä lu­et­tiin ja mitä jut­tu­ja kli­kat­tiin eni­ten

Uu­tis­kir­jei­den lä­he­tys­tah­din toi­mi­tus voi päät­tää it­se.

Toi­mi­tuk­sen käy­tös­sä on myös kir­jei­den seu­ran­taan tar­koi­tet­tu Sen­de­rin ana­ly­tiik­ka.

– Ana­ly­tii­kan avul­la toi­mi­tus voi seu­ra­ta hel­pos­ti, kuin­ka moni uu­tis­kir­jeen vas­taa­not­ta­ja ava­si kir­jeen, mitä link­ke­jä kir­jees­tä kli­kat­tiin ja kuin­ka pit­käl­le kir­jet­tä lu­et­tiin. Tämä data aut­taa ke­hit­tä­mään kir­jei­den si­säl­töä, Ten­hu­nen sa­noo.

Kir­jet­tä voi hyö­dyn­tää myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa: lin­kin kir­jee­seen voi ja­kaa esi­mer­kik­si leh­den seu­raa­jil­le tai sen voi lä­het­tää Fa­ce­book Mes­sen­ge­rin kaut­ta leh­den ak­tii­vi­sim­mil­le seu­raa­jil­le tai koko yh­tei­söl­le.

Li­sä­tie­toa:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi

Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi
Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raaf.fi