Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien uu­det verk­ko­si­vut on nyt jul­kais­tu. Verk­ko­pal­ve­lu on to­teu­tet­tu Ne­o­Di­rec­til­lä. Si­säl­tö si­vuil­le tuo­te­taan Ne­ol­la.

Mar­ras­kuun ajan lu­ki­jat voi­vat käyt­tää pal­ve­lua mak­sut­ta.

Sen jäl­keen suu­rin osa toi­mi­tuk­sen tuot­ta­mas­ta si­säl­lös­tä on ti­laa­jil­le, pää­toi­mit­ta­ja Tei­ja Uit­to ker­too.

– Pal­ve­lem­me kaik­kia lu­ki­joi­ta no­peis­sa uu­tis­ti­lan­teis­sa, eli esi­mer­kik­si lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia ja tu­li­pa­lo­ja kos­ke­vat uu­ti­set ovat jat­kos­sa­kin kaik­kien asuk­kai­den lu­et­ta­vis­sa. Toi­mi­tuk­sen omaa työ­tä vaa­ti­neet, laa­jem­mat ju­tut, joi­ta var­ten on ku­vat­tu esi­mer­kik­si vi­de­oi­ta, jul­kais­taan ti­laa­jil­le.

Tyy­pil­li­siä vi­de­oil­la jo Ne­os­sa ri­kas­tet­tu­ja uu­ti­sia ovat esi­mer­kik­si ju­tut pai­kal­li­sis­ta ra­ken­nus­hank­keis­ta, ku­ten skeit­ti­puis­ton ra­ken­nus­töi­den käyn­nis­ty­mi­ses­tä. Tä­hän jut­tuun voit tu­tus­tua täs­tä.

– Lu­ki­jat pää­se­vät vi­de­oi­den avul­la pai­kal­le kat­so­maan, mitä omil­la kul­mil­la teh­dään. Se on ana­ly­tii­kan va­los­sa­kin meil­le tär­ke­ää, Uit­to sa­noo.

"Tur­ha ai­neis­ton ko­pi­oin­ti pai­kas­ta toi­seen jäi uu­dis­tuk­ses­sa pois ja verk­ko­si­säl­lön jul­kai­se­mi­ses­ta tuli no­pe­aa."

Ai­em­min Vak­ka-Suo­men ju­tuis­ta noin puo­let oli tar­koi­tet­tu ti­laa­jil­le, puo­let mak­sut­to­mia. Jat­kos­sa pro­sent­ti on to­den­nä­köi­ses­ti 70/30.

– Näin ti­laa­jat ei­vät ole eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa ei-ti­laa­jien kans­sa, ja toi­saal­ta voim­me pa­nos­taa ny­kyis­tä enem­män myös di­gi­ti­lauk­siin, Uit­to nä­kee.

Di­gi­ti­laa­jal­le tar­jol­la on muun mu­as­sa edul­li­nen vii­kon ti­laus, jon­ka ai­ka­na lu­ki­ja voi ko­keil­la, mitä leh­ti hä­nel­le tar­jo­aa.

– Ha­lu­am­me ol­la jat­kos­sa­kin se vä­li­ne, joka seu­raa esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ta pää­tök­sen­te­koa kai­kis­sa kah­dek­sas­sa le­vik­ki­kun­nas­sam­me. Nyt, kun maa­kun­ta­leh­det ovat vä­hen­tä­neet alu­e­toi­mit­ta­jien­sa mää­rää, ei­kä val­tuus­tois­ta lä­he­te­tä esi­mer­kik­si li­ve­lä­he­tyk­siä, tämä on tär­keä asia pai­kal­li­sel­le leh­del­le, Uit­to sa­noo.

Vakka-Suomen Sanomat on kahdeksan kunnan asukkaiden oma paikallislehti. Nyt se haluaa entistä useamman tilaajan lukijakseen myös verkossa. Kuvassa Jouni Tuominen, Leena Kluuskeri, Elisa Ukkonen, Janne Vuorela, Vesa Penttilä, Sanna Mattila, Teija Uitto ja Tiina Silvola.

Vakka-Suomen Sanomat on kahdeksan kunnan asukkaiden oma paikallislehti. Nyt se haluaa entistä useamman tilaajan lukijakseen myös verkossa. Kuvassa Jouni Tuominen, Leena Kluuskeri, Elisa Ukkonen, Janne Vuorela, Vesa Penttilä, Sanna Mattila, Teija Uitto ja Tiina Silvola.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien verk­kou­u­dis­tus oli si­kä­li poik­keuk­sel­li­nen, et­tä se to­teu­tet­tiin ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ta­kia ko­ko­naan etä­nä.

Va­kan 6-hen­ki­sel­le toi­mi­tuk­sel­le etä­työ on tut­tua, sil­lä toi­mit­ta­jat te­ke­vät nor­maa­lis­ti­kin töi­tä kol­mes­sa eri alu­e­toi­mi­tuk­ses­sa.

– Nyt pis­tei­tä oli vain enem­män, sa­moin kuin paik­ko­ja. Tai­si joku teh­dä jon­kun työ­päi­vän jopa sau­nas­ta kä­sin, Uit­to nau­raa.

Etä­kou­lu­tuk­set ja -käyt­töö­not­to saa­vat Ui­tol­ta kii­tos­ta.

– Kaik­ki su­jui yl­lät­tä­vän hy­vin. Eri­tyi­ses­ti ilah­dut­ti, kun muu­tok­sen myö­tä tur­ha ai­neis­ton ko­pi­oin­ti pai­kas­ta toi­seen jäi pois ja verk­ko­si­säl­lön jul­kai­se­mi­ses­ta tuli niin no­pe­aa. Enää ei tar­vit­se jän­nit­tää, kau­an­ko kes­tää en­nen kuin vaik­ka­pa no­pea tu­li­pa­lou­u­ti­nen on lu­et­ta­vis­sa ver­kos­sa, kos­ka jut­tu siir­tyy Ne­os­ta Ne­o­Di­rec­tiin käy­tän­nös­sä heti, kun se on val­mis, Uit­to sa­noo.

Li­sä­tie­toa:
Pää­toi­mit­ta­ja Tei­ja Uit­to, puh. 044 591 7326, tei­ja.uit­to(at)vak­ka.fi
Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

Lue myös: Pai­kal­lis­leh­ti Ylä-Sa­ta­kun­ta tup­la­si ver­kon kä­vi­jä­mää­rän­sä – näin se teh­tiin

Yl­läk­sel­lä il­mes­ty­vä Kuuk­ke­li uu­si verk­ko­si­vun­sa, han­ke ai­kais­tui ko­ro­nan vuok­si

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat: kol­me ker­ran vii­kos­sa pa­pe­ril­la, 24/7 ver­kos­sa

– Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat il­mes­tyy Kus­ta­vis­sa, Lai­ti­las­sa, Mas­kus­sa, My­nä­mä­el­lä, Naan­ta­lis­sa, Nou­si­ai­sis­sa, Tai­vas­sa­los­sa, Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja Veh­maal­la.

– Pai­net­tu leh­ti jul­kais­taan tiis­tai­na, tors­tai­na ja per­jan­tai­na, ver­kos­sa si­säl­töä jul­kais­taan läpi vii­kon.

– Leh­den le­vik­ki on 7 000 kap­pa­let­ta. Lu­ki­joi­ta on yh­teen­sä 20 000.

– Leh­teä jul­kai­see Vak­ka-Suo­men Me­dia Osuus­kun­ta.

– Leh­den uu­si verk­ko­pal­ve­lu on to­teu­tet­tu Ne­o­Di­rec­til­lä, si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä­nä on Neo.

– Vak­ka-Suo­men Sa­no­mil­la on käy­tös­sä myös il­moi­tus­jär­jes­tel­mä AP­ro­fit ja le­vik­ki­jär­jes­tel­mä CPro­fit.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat ver­kos­sa: www.vak­ka.fi

Ins­tag­ra­mis­sa: @vak­ka­suo­men­sa­no­mat

Fa­ce­boo­kis­sa: @vak­ka­suo­men­sa­no­mat