Ne­o­Di­rect-jul­kai­su­a­lus­ta mah­dol­lis­taa verk­ko­pal­ve­lui­hin mo­ni­puo­li­set li­sä­pal­ve­lut, joil­la lu­ki­joil­le saa­daan enem­män mie­len­kiin­toa ja in­te­rak­tii­vi­suut­ta tuot­ta­via toi­min­nal­li­suuk­sia.

Näis­tä esi­merk­kei­nä ky­sei­nen Ylen uu­tis­vir­ta, Ne­o­Di­rec­tin omat toi­min­nal­li­suu­det tai muut kol­man­nen osa­puo­len ma­te­ri­aa­li­vir­taa tuot­ta­vat pal­ve­lut, jot­ka voi­daan tuo­da osak­si verk­ko­pal­ve­lun si­säl­tö­jä.

Ai­hees­ta voi lu­kea li­sää esi­mer­kik­si Ylen tie­dot­tees­ta tai Suo­men Leh­dis­tön uu­ti­ses­ta.

Ylä-Sa­ta­kun­ta on ol­lut Anyg­raa­fin asi­ak­kaa­na koko Anyg­raa­fin his­to­ri­an ajan. Hel­mi­kuus­sa pit­kä­ai­kai­nen asi­ak­kuus muut­ti muo­to­aan jär­jes­tel­mien siir­ty­es­sä Anyg­raa­fin pal­ve­lu­a­lus­tal­le. Sa­mas­sa yh­tey­des­sä verk­ko­si­vut muut­tui­vat Ne­o­Di­rect-poh­jai­sik­si.

– Muu­tok­sel­la ta­voi­tel­laan asi­ak­kai­den odo­tus­ten täyt­tä­mis­tä. Lu­ki­jat saa­vat mo­ni­puo­li­sem­paa uu­ti­soin­tia ja pal­ve­lui­ta 24/7, ja il­moit­ta­jat saa­vat jat­kos­sa mo­ni­ka­na­vai­sen nä­ky­vyy­den il­moi­tuk­sil­leen. Mak­su­muu­rin käyt­töö­not­to tuo kai­ken si­säl­lön verk­koon, ja uu­sien ti­laus­muo­to­jen kaut­ta lu­ki­joil­la on enem­män vaih­to­eh­to­ja leh­den lu­ke­mi­seen uu­den jul­kai­su­a­lus­tan ja ka­na­vien myö­tä.

– Ylä-Sa­ta­kun­nan toi­mi­tus­ta aja­tel­len yk­si kes­kei­nen va­lin­ta­pe­rus­te uu­sien pal­ve­lui­den toi­mit­ta­jal­le on su­ju­vuus jul­kai­se­mi­ses­sa yh­den jul­kai­su­jär­jes­tel­män kaut­ta, sekä toi­mi­tuk­sen, myyn­nin ja il­moi­tus­val­mis­tuk­sen työn­ku­lun yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen. Iso­na asi­a­na pää­tök­seen vai­kut­ti myös ris­kien mi­ni­moin­ti pal­ve­lin­puo­lel­la. Nyt, kun pal­ve­lut toi­mi­vat Anyg­raa­fin pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta, ovat kaik­ki ma­te­ri­aa­lit tur­vas­sa ja jär­jes­tel­miä saa käy­tet­tyä etä­nä mis­tä vain, sa­noo pää­toi­mit­ta­ja Juk­ka Huik­ko.

– Pro­jek­ti py­syi ai­ka­tau­lus­saan, ja vaik­ka pro­jek­ti oli haas­teel­li­nen kaik­kien pal­ve­lui­den siir­ty­es­sä asi­ak­kaal­ta meil­le, kaik­ki su­jui erit­täin hy­vin. Mei­dän nä­kö­kul­mas­tam­me on hie­noa ol­la mu­ka­na tuot­ta­mas­sa uu­sia pal­ve­lui­ta ja tuo­da ny­ky­ai­kai­nen jul­kai­su­a­lus­ta Ylä-Sa­ta­kun­nan lu­ki­joi­den hyö­dyk­si. Sta­tis­tiik­kaa tut­kies­sa mo­bii­li­puo­li on osoit­tau­tu­nut erit­täin vah­vak­si ka­na­vak­si, jos­ta yla­sa­ta­kun­ta.fi –pal­ve­lua käy­te­tään, ker­too Jan­ne Ah­ra­mo Anyg­raa­fis­ta.

Ylä-Sa­ta­kun­ta ly­hy­es­ti:
Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy
Par­ka­non­tie 63, 39700 Par­ka­no
029 1706 680
www.yla­sa­ta­kun­ta.fi
FB: fa­ce­book.com/yla­sa­ta­kun­ta
IG: @yla­sa­ta­kun­ta
Twit­ter: @yla­sa­ta­kun­ta

Li­sä­tie­toa:
Juk­ka Huik­ko, toi­mi­tus­joh­ta­ja-pää­toi­mit­ta­ja, Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy, Ylä-Sa­ta­kun­ta, p. 029 1706 681, juk­ka.huik­ko@yla­sa­ta­kun­ta.fi