Luo­va Me­di­al­la on ol­lut käy­tös­sään vii­den vuo­den ajan Kuuk­ke­li-leh­den jul­kai­se­mi­ses­sa Anyg­raa­fin toi­mit­ta­mat Neo, AP­ro­fit ja CPro­fit -jär­jes­tel­mät. Li­säk­si Kuuk­ke­lin verk­ko­pal­ve­lut ja nä­köis­leh­ti on to­teu­tet­tu Anyg­raa­fin Ne­o­Di­rect jul­kai­su­a­lus­tal­la. Kaik­ki jär­jes­tel­mät toi­mi­vat SaaS-pal­ve­lu­na Anyg­raa­fin pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa. Luo­va Me­di­an uu­det print­ti­jul­kai­sut ja verk­ko­si­vus­tot on lii­tet­ty Anyg­raa­fin ko­ko­nais­jär­jes­tel­mään.

Luo­va Me­dia Oy:n yrit­tä­jä ja yri­tyk­sen mat­kai­lu­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja Satu Ren­ko iloit­see yri­tyk­sen­sä toi­min­nan laa­jen­tu­mi­ses­ta.

– Vas­taa­via yrit­tä­jä­ve­toi­sia sa­no­ma­leh­tiä on Suo­mes­sa enää har­vas­sa. Ala ei ole help­po, mut­ta meil­lä on vah­vuu­te­nam­me pai­kal­li­suus ja mat­kai­luo­saa­mi­nen. On to­del­la mie­len­kiin­tois­ta toi­mia jat­kos­sa kol­mel­la hy­vin eri­lai­sel­la mat­kai­lu­a­lu­eel­la, hän sa­noo.